Obs Prins Alexander

Curieplaats 20 -22 3069 HA Rotterdam

  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander
  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander
  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander
  • Schoolfoto van Obs Prins Alexander

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij streven ernaar om vervanging intern op te lossen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerlingen bieden wij, waar mogelijk, onderwijs op maat. Hierbij gaan wij uit van verschillen tussen leerlingen (adaptief onderwijs). We werken vanuit het directe instructiemodel. Deze manier van werken is zo georganiseerd dat alle kinderen tegelijkertijd met hetzelfde lesdoel bezig zijn, op hun eigen niveau. Het directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Daar is in het directe instructiemodel rekening mee gehouden. Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, doel benoemen, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. Op obs Prins Alexander volgen we bij iedere les de stappen zoals beschreven in dit instructiemodel en vullen dit aan door constant ons handelen te evalueren. We werken handelingsgericht.

Het verloop van de ontwikkeling van onze leerlingen wordt bijgehouden naar aanleiding van de resultaten op de methode gebonden toetsen en onze observaties. Daarnaast worden er twee keer per jaar de CITO toetsen afgenomen (niet-methode gebonden toetsen). Beide toetsen en observaties geven de leerkracht de mogelijkheid, d.m.v. analyse, tot het bieden van de juiste en extra hulp op die gebieden waar het nodig is.

Op de obs Prins Alexander zorgen we voor een pedagogisch didactisch klimaat, dat gebaseerd is op orde, rust en regelmaat. Evenals duidelijke schoolregels en klassenregels. De leerlingen krijgen een goede basis op het gebied van alle leervakken.  

In ons onderwijssysteem werken wij met homogene groepen. Groepen bestaan in de basis uit leerlingen van hetzelfde leerjaar, met een maximum van 28 leerlingen in een groep. Gezien het leerlingaantal en het daaraan gerelateerde aantal leerkrachten kunnen er combinatiegroepen ontstaan. Bij de kleuters werken wij in heterogene groepen, dat wil zeggen dat de 4 t/m 6-jarigen in één groep zitten. Een voordeel hiervan is dat de kleuters leren elkaar te helpen bij allerlei praktische zaken, wat goed is voor het zelfvertrouwen.  De kleuters worden systematisch geobserveerd met betrekking  tot de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. We gebruiken hiervoor het BOSOS observatie-systeem.

We werken met methodes die gebruik maken van drie niveaus, dit sluit aan op onze manier van lesgeven. Taal (incl. lezen) en rekenen-wiskunde dekken de kerndoelen in planning en uitvoering. Onze school zorgt voor een breed en samenhangend aanbod. Wij volgen de ontwikkeling van sociale competenties d.m.v. ZIEN. In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Sil in samenwerking met het leerlingvolgsysteem BOSOS. We bieden naast de basisvakken ook verschillende talentvakken aan. We geven natuur en technieklessen, werken samen met het Chabot museum voor onze kunstlessen en hebben extra aandacht voor verkeersveiligheid

Burgerschap, op onze lesroosters en op onze rapporten zult u het vak burgerschap niet tegenkomen maar het vormt wel de rode draad in ons onderwijs. Actief burgerschap is het kunnen en willen participeren in de samenleving. Bij actief burgerschap gaat het om doen. Een actieve burger, hoe jong ook, heeft de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daaraan een actieve bijdrage te leveren. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen dat scholen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Niet als een apart vak, maar als vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs. 

Voor onze meer- tot hoogbegaafde leerlingen hebben we gekozen voor het compacten en verrijken van de lesstof. Er zijn verschillende verrijkingsmaterialen aanwezig binnen de school. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het monitoren van deze leerlingen en het aansturen van de leerkrachten voor een passende aanpak. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de intern begeleider.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijden per vakgebied zijn in de kleutergroepen niet exact aan te geven. Omdat wij met thema's werken en daarin komen de verschillende domeinen geïntegreerd aan bod. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

Op obs Prins Alexander hebben we ervoor gekozen om te werken met een gelijk rooster voor de onder en bovenbouw en verdelen we de uren over de 8 schooljaren.

Er zijn geen richtlijnen voor het vormgeven van een week- en jaarrooster. De tijdsverdeling van de verschillende vakken is daarom maar een richtlijn. In sommige gevallen maken we andere keuzes met altijd als doel bieden wat onze leerlingen nodig hebben.

In het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-Raad is afgesproken dat scholen vanaf 2017 minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs aanbieden; op onze school bieden we 3 lesuren per week bewegingsonderwijs. Wij zijn een Lekker Fit school, wat maakt dat we extra aandacht bieden aan bewegingsonderwijs en gezonde voeding. In de groepen 4 en 5 gaan we schoolzwemmen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Meer informatie over passend onderwijs is te vinden op www.passendonderwijs.nl . Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij per 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Ons samenwerkingsverband is Primair Passend Onderwijs, PPO. Meer informatie over Primair Passend Onderwijs vindt u op www.pporotterdam.nl . Extra ondersteuning omvat alle vormen van ondersteuning die de basisondersteuning overstijgt. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school in overleg met de ouders een ontwikkelingsperspectief vast. Voor het opgestelde ontwikkelingsperspectief is de school hoofdverantwoordelijk. Wanneer de zorg op de juiste wijze wordt verleend, is er sprake van Passend Onderwijs. Iedere leerling krijgt onderwijs op maat.

De belangrijkste voorwaarde om je te ontwikkelen is dat het kind zich veilig en prettig voelt. De zorg begint dus bij het creëren van een fijne sfeer, waarbij ieder kind op zijn eigen wijze onderdeel is van de groep. De leerkracht heeft oog voor de onderwijsbehoefte van het kind, zodat het kind zich competent voelt en zelfvertrouwen heeft. We streven naar een optimale samenwerking met alle verantwoordelijke partners in de keten van onderwijs en zorg. Onze school werkt onder meer samen met schoolmaatschappelijk werk, het samenwerkingsverband PPO en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij alle stappen die gezet worden vinden wij de samenwerking tussen school en het gezin essentieel. De leerkracht is de onderwijsprofessional. Hij is op de hoogte van de schoolgeschiedenis, het leren, de werkhouding en het sociaal- emotioneel functioneren op school van uw kind. U als ouder bent ervaringsdeskundig. U kent uw kind het best. Ook kinderen zelf kunnen goed aangeven hoe ze bepaalde zaken ervaren. Belangrijk is dat er samen gewerkt wordt aan de optimale ontwikkeling van uw kind. Waarbij we altijd streven naar het best passende onderwijs voor uw kind.

Het kan zijn dat een kind meer nodig heeft dan de basisondersteuning die de school biedt. In dat geval nemen we contact op met PPO. Samen met u en de schoolcontactpersoon van PPO gaan we dan in gesprek om te bepalen welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Heeft uw kind inderdaad extra ondersteuning nodig, dan kan dit betekenen dat uw kind op de basisschool blijft met een arrangement of naar een lesplaats gaat die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van uw kind.

Hoe onze zorgstructuur is opgebouwd is omschreven in ons zorgplan wat jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangescherpt wordt. U kunt dit zorgplan opvragen bij de intern begeleider van de school. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In samenwerking met PPO Rotterdam borgen we onze bestaande kwaliteit op het gebied van zorg. In samenwerking met PPO en ons wijknetwerk van scholen blijven we zoeken naar het best passende onderwijs voor ieder kind in onze wijk. Waarbij we streven naar een onderwijsplek in de wijk voor ieder kind.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons gebouw is peuterspeelzaal De Dagvlinders aanwezig. De peuterspeelzaal is in beheer van Gro-Up. Zij bieden 6 dagdelen per week peuterspeelzaal activiteiten aan.

Voor de buitenschoolse opvang werken we samen met verschillende organisaties. BSO Kinderdam is gevestigd in onze school.

Terug naar boven