Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

Geelkruid 27 -29 3068 SN Rotterdam

  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Kruidenhoek gaan we voor de hoogst mogelijke kwaliteit van ons onderwijs. We organiseren het onderwijs zo dat we zicht hebben op de verschillen tussen leerlingen en daarop kunnen sturen. Ieder kind wordt zo veel als mogelijk op het eigen niveau uitgedaagd en gestimuleerd om een stap verder te komen in de ontwikkeling. Onze school werkt continu aan de verbetering van het onderwijs. We onderzoeken ons onderwijs en nieuwe inzichten worden vertaald naar nieuwe praktijk en/of verbeterplannen. Na analyse van het aanbod, het doorvoeren van wijzigingen, volgt wederom analyse en evaluatie. Zo is ons onderwijs continu onderhevig aan systemische en cyclische zorg voor kwaliteit. Hierbij maken we gebruik van opbrengstgericht werken en het bijbehorende model 4D van data, duiden, doelen en doen.

Op onze school maken we gebruik van de Iep eindtoets. Daarnaast kijken wij bij de eindtoets ook naar de behaalde percentages op de referentieniveaus. We kijken hierbij het fundamentele niveau (F), dat wat elk kind in principe aan het eind van de basisschool moet kunnen halen en het hogere streefniveau (S). Van basisschool tot hoger onderwijs is in de referentieniveaus vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om taal, rekenen en wiskunde. Het is daarmee dus een ijkpunt, een maat waarmee de school, stamgroepen of leerlingen kunnen worden vergeleken.

De percentages die u in het paarse kader ziet zijn de gemiddelden van 3 jaar.

Bent u nieuwsgierig naar het schooljaar 2022-2023? Klik dan op het pdf bestand.

Wij willen onze leerlingen het onderwijs bieden dat zij verdienen. Wij doen ons uiterste best om het maximale uit onze leerlingen te halen en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften binnen de brede ontwikkelingskaders van ons concept en vanuit een sterke positieve pedagogische basis. Dat betekent dat wij zowel aandacht hebben voor de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, alsook voor de (hoog)begaafde leerlingen. De komende periode willen wij bovenal alle leerlingen uitdagen hun talenten ten volle te benutten. We verwachten door het versterken van de didactiek en van de zicht op ontwikkeling dat onze resultaten zullen verbeteren. We zijn er van overtuigd dat we, vanuit de kracht van ons concept, nog optimaler kunnen werken aan leeropbrengsten. Wij zien in de afgelopen tijd een prachtige groei in onze resultaten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de resultaten van de kinderen via het IEP-leerlingvolgsysteem. Na elke afname zijn er leerlingbesprekingen, analyse van de toetsgegevens en hierop volgend het maken van een werkplan. Dit staat in het ondersteuningsplan beschreven en is geborgd op de toetskalender. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies in groep 8 voor het vervolgonderwijs is gebaseerd op het oordeel van de groepsleider. We baseren dit advies op het leerlingvolgsysteem, de methode gebonden toetsen, observaties en het sociaal emotionele volgsysteem. Werkhouding en motivatie spelen hierin een belangrijke rol. We houden daarnaast rekening met de criteria uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Voor uitleg over de Rotterdamse Plaatsingswijzer: www.fokor.nl    
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor leerlingen, ouders en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).

De kinderen zitten in ‘stamgroepen’. Stamgroep is onze benaming voor een groep van kinderen die verschillen in leeftijd, ontwikkeling, capaciteit en sociale herkomst. De stamgroep wordt in leeftijd zoveel mogelijk heterogeen samengesteld. In de praktijk bestaan de stamgroepen uit leerlingen van drie opeenvolgende leerjaren. Door verschillen in leeftijd kunnen kinderen zich aan elkaar optrekken, elkaar hulp bieden en samenwerken. Verder is er in een stamgroep sprake van meer continuïteit in het leer- en ontwikkelingsproces doordat de kinderen hun eigen tempo kunnen volgen. Ze zijn achtereenvolgens jongste, middelste en oudste in een groep. Dit heeft als gevolg dat ook kinderen met een ‘vaste’ positie in de jaargroep toch elk jaar een andere positie in de stamgroep hebben.               

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Jenaplan
  • Samenwerken
  • Vieringen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft onlangs bezoek gehad van de Onderwijsinspectie. Er wordt dan gekeken naar een aantal onderdelen van het onderwijsproces:

Didactisch handelen (hoe goed geeft de leerkracht les), Zicht op ontwikkeling (hoe analyseert de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen)    Ook kijkt de Inspectie naar de sfeer op school, het schoolklimaat: Veiligheid  En tot slot kijkt de Inspectie naar onze kwaliteitszorg en ambities:  Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur, Verantwoording en dialoog    

Als school hebben wij met trots kunnen laten zien aan de Inspectie wat wij de afgelopen jaren bereikt hebben. Hun oordeel is op alle onderzochte onderdelen een voldoende en zelfs een goed op kwaliteitscultuur.

Terug naar boven