Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

Geelkruid 27 -29 3068 SN Rotterdam

  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Kruidenhoek gaan we voor de hoogst mogelijke kwaliteit van ons onderwijs. We organiseren het onderwijs zo dat we zicht hebben op de verschillen tussen leerlingen en daarop kunnen sturen. Ieder kind wordt zo veel als mogelijk op het eigen niveau uitgedaagd en gestimuleerd om een stap verder te komen in de ontwikkeling. Onze school werkt continu aan de verbetering van het onderwijs. We onderzoeken ons onderwijs en nieuwe inzichten worden vertaald naar nieuwe praktijk en/of verbeterplannen. Na analyse van het aanbod, het doorvoeren van wijzigingen, volgt wederom analyse en evaluatie. Zo is ons onderwijs continu onderhevig aan systemische en cyclische zorg voor kwaliteit. Hierbij maken we gebruik van opbrengstgericht werken en het bijbehorende model 4D van data, duiden, doelen en doen.

Op onze school maken we gebruik van de Iep eindtoets. Daarnaast kijken wij bij de eindtoets ook naar de behaalde percentages op de referentieniveaus. We kijken hierbij het fundamentele niveau (F), dat wat elk kind in principe aan het eind van de basisschool moet kunnen halen en het hogere streefniveau (S). Van basisschool tot hoger onderwijs is in de referentieniveaus vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om taal, rekenen en wiskunde. Het is daarmee dus een ijkpunt, een maat waarmee de school, stamgroepen of leerlingen kunnen worden vergeleken.

Uit de analyse van de afgelopen 3 jaren blijkt dat het percentage behaalde referentieniveaus 1F op de Kruidenhoek 85,6 % is. Dit ligt net boven de signaleringswaarde van 85%. Het percentage behaalde referentieniveaus 1S/2F is 40,7%, wat onder de signaleringswaarde van 45,5 % ligt. Wij zullen ons de komende periode inzetten om onszelf, onze onderwijskwaliteit, de resultaten en de (individuele) planmatige ondersteuning aan leerlingen te verbeteren. Wij willen onze leerlingen het onderwijs bieden dat zij verdienen. Wij doen ons uiterste best om het maximale uit onze leerlingen te halen en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften binnen de brede ontwikkelingskaders van ons concept en vanuit een sterke positieve pedagogische basis. Dat betekent dat wij zowel aandacht hebben voor de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, alsook voor de (hoog)begaafde leerlingen. De komende periode willen wij bovenal alle leerlingen uitdagen hun talenten ten volle te benutten. We verwachten door het versterken van de didactiek en van de zicht op ontwikkeling dat onze resultaten zullen verbeteren. We zijn er van overtuigd dat we, vanuit de kracht van ons concept, nog optimaler kunnen werken aan leeropbrengsten.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de resultaten van de kinderen via het IEP-leerlingvolgsysteem. Na elke afname zijn er leerlingbesprekingen, analyse van de toetsgegevens en hierop volgend het maken van een werkplan. Dit staat in het ondersteuningsplan beschreven en is geborgd op de toetskalender. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies in groep 8 voor het vervolgonderwijs is gebaseerd op het oordeel van de groepsleider. We baseren dit advies op het leerlingvolgsysteem, de methode gebonden toetsen, observaties en het sociaal emotionele volgsysteem. Werkhouding en motivatie spelen hierin een belangrijke rol. We houden daarnaast rekening met de criteria uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Voor uitleg over de Rotterdamse Plaatsingswijzer: www.fokor.nl    
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft onlangs bezoek gehad van de Onderwijsinspectie. Er wordt dan gekeken naar een aantal onderdelen van het onderwijsproces:

Didactisch handelen (hoe goed geeft de leerkracht les)

Aanbod (welke methodes gebruikt de school en voldoen deze aan de kerndoelen van het onderwijs)

Zicht op ontwikkeling (hoe analyseert de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen)  

Ook kijkt de Inspectie naar de sfeer op school, het schoolklimaat: Veiligheid 

En tot slot kijkt de Inspectie naar onze kwaliteitszorg en ambities:  Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur, Verantwoording en dialoog     

Als school hebben wij met trots kunnen laten zien aan de Inspectie wat wij de afgelopen jaren bereikt hebben. We zijn sinds drie jaar bezig om meer focus aan te brengen en dat werpt zijn vruchten af. De Inspectie constateert dat ook en geeft ons op bijna alle onderdelen een mooie voldoende. Er is een onderdeel waarop we er nog niet zijn en dat is het onderdeel ‘zicht op ontwikkeling’. Hiervoor krijgen we een onvoldoende. Dat is jammer, maar niet onverwacht. Zelf zien wij ook dat we dit nog verder moeten verbeteren.   Vervolg We zijn blij met de conclusies van de Inspectie, die goed aansluiten bij ons eigen beeld van onze kwaliteit. We weten welke stappen we moeten zetten om verder te verbeteren en daar zijn we op dit moment volop mee bezig. De aanbevelingen van de Inspectie nemen we daarin natuurlijk mee. We hopen op korte termijn de Inspectie opnieuw uit te nodigen om onze kwaliteit te beoordelen. Dit onderzoek zal waarschijnlijk eind september of begin oktober plaatsvinden. We rekenen dan natuurlijk op een rapport met voldoendes op álle onderdelen.

Terug naar boven