Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

Geelkruid 27 -29 3068 SN Rotterdam

  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van een groepsleider probeert de school intern naar een oplossing te zoeken. Vanwege een leerkrachtentekort zijn er geen externe vervangers, wat we uiteraard wel als eerste naar zoeken. Een interne oplossing betekent dat de leerlingen over de andere groepen worden verdeeld of dat de groep wordt over genomen door een niet-groepsgebonden leerkracht.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er een groep naar huis wordt gestuurd.

Dit gebeurt nooit zonder de ouders hierover in te lichten.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ritmisch weekplan

Het Jenaplanonderwijs gaat er vanuit dat de basisactiviteiten van gesprek, spel, werk en viering de bouwstenen van het onderwijs en de samenleving vormen. Deze activiteiten volgen elkaar op volgens een wisselend ritme. We hanteren op de Kruidenhoek geen vakkenrooster. In plaats daarvan spreken we van een ‘ritmisch weekplan’. Dat is een uitgekiende afwisseling van inspannende en ontspannende individuele en gezamenlijke leeractiviteiten in de vorm van gesprek, spel, werk en viering.

Gesprek

Praten is één van de belangrijkste uitdrukkingsmogelijkheden. Door een gesprek kunnen mensen dichter tot elkaar komen. Groepsgesprekken maken een groep hechter. Vandaar dat bij ons het gesprek een belangrijke plaats inneemt. Het gesprek reguleert op een unieke manier de communicatie tussen mensen. Het gesprek op school vindt o.a. plaats in de kring. Door onze opstelling laten we zien dat we bij elkaar horen. Doordat we allemaal een gelijkwaardige plaats in de kring hebben en elkaar goed kunnen zien, is het duidelijk dat wanneer iemand iets zegt dit ons ook allemaal aangaat. Het naar voren durven treden in gezelschap en het leren luisteren naar anderen is belangrijk voor nu en voor later op weg naar volwassenheid. Het ordenen van gedachten en het duidelijk zeggen wat je bedoelt, heeft een belangrijke taalvormende waarde. We streven ernaar dat in gesprekken alle deelnemers gelijkwaardig zijn.       

Spel

We zien spel vooral als een prikkelende en uitdagende activiteit, waaraan we ons willen overgeven. Vooraf weet je bij een spel niet precies wat de uitkomst of het effect van je inspanning zal zijn. Bij een spel gaat het vaak om strategie. Zowel in de klas als daarbuiten zorgen we er voor dat kinderen dagelijks kunnen spelen.   

Werk

Werken is ons verzamelwoord voor doelgericht bezig zijn met leeractiviteiten. Bij een werkopdracht weten kinderen vooraf wat het doel is. Kinderen oefenen heel gericht door lees-, taal-, reken- en schrijfopdrachten. Oefenen betekent bij ons werken. De blokperiode is een aaneengesloten tijd waarin de kinderen kunnen werken aan deze dag- en/of weektaken. De instructie voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen worden op jaargroepniveau gegeven. Tijdens het werken wordt er individueel of samengewerkt. Een belangrijk deel van de dag wordt in beslag genomen door werk. Dit geldt voor onder-, midden- en bovenbouw. In de onderbouw wordt thematisch ervaringsgericht/ontwikkelingsgericht gewerkt. Het spelend leren van de onderbouw loopt in de middenbouw wat terug en is in de bovenbouw meer taakgericht geworden.  In de situatie ‘werk’ leren de kinderen om te gaan met de eisen die volwassenen aan hen stellen en aan eisen die ze zichzelf leren stellen. Dit geldt t.a.v. afspraken, regels en verplichte leerstof.

Viering

Op de Kruidenhoek neemt de viering een belangrijke plaats in. In het werkplan van de school heeft de viering een vaste plek. De nadruk ligt op het samen iets vieren in een goede sfeer. Het samen vieren, actief bezig zijn en beleven van een feestelijke gebeurtenis geeft een groot gevoel van saamhorigheid. De viering wordt in het algemeen door de kinderen voorbereid en uitgevoerd, maar soms ook door volwassenen. Dit kan gebeuren in de hele school, in een gedeelte van de school, in een bouw of in een stamgroep. Sinterklaas, Kerstfeest, verjaardagen en het afscheidsfeest voor de schoolverlaters vinden in het algemeen op de meeste scholen plaats, maar hebben extra nadruk op Jenaplanscholen. Daarnaast kent men vanouds in de Jenaplanscholen nog bijzondere vieringen zoals: weeksluitingen, workshops, bouwvieringen. In vieringen leren kinderen waarderen wat zijzelf en anderen beleefd en gemaakt hebben. Dit krijgt vorm in bijv: muziek, dans, toneel, film, tekeningen, teksten, knutselwerk, enz.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO) Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken. Aanmelding, informatie en zorgplicht Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn. Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website en het ligt ter inzage bij de directie van de school. 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt bijvoorbeeld voor rekenen in het boek van groep 5. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld: binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning. In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO: 

Robin Hilhorst

r.hilhorst@pporotterdam.nl   

De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is:

Leontien Burggraaf

l.burggraaf@pporotterdam.nl    

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/   

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De kruidenhoek is een school die het onderwijs planmatig evalueert. Zo kunnen wij steeds weer aansluiten op de onderwijsbehoefte van al onze leerlingen

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en kennen hun ontwikkeling. Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. We werken met de leerdoelen van Parnassys en deze worden in betekenisvolle activiteiten en thema’s weggezet. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid. Kinderen bij ons op school komen van verschillende peuterspeelzalen. We werken in ieder geval samen met peuterspeelzalen van Kinderopvang Gro-up.

Overdracht vanuit de peuterspeelzaal

Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Wij ontvangen het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Met de informatie die u als ouders bij de intake met ons heeft gedeeld over uw kind, hebben we hierdoor een goed beeld van wat uw kind nodigt heeft en verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker. Het aanbod In de kleutergroepen werken we met thema’s. Per jaar hebben we aantal thema’s die een periode centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte aan te spreken.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode van Parnassys. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend.   

Terug naar boven