Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

Geelkruid 27 -29 3068 SN Rotterdam

  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van een groepsleider probeert de school intern naar een oplossing te zoeken. Vanwege een leerkrachtentekort zijn er geen externe vervangers, war we uiteraard wel als eerste naar zoeken. Een interne oplossing betekent dat de leerlingen over de andere groepen worden verdeeld of dat de groep wordt over genomen door een niet-groepsgebonden leerkracht.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er een groep naar huis wordt gestuurd.

Dit gebeurt nooit zonder de ouders hierover in te lichten.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ritmisch weekplan

Het Jenaplanonderwijs gaat er vanuit dat de basisactiviteiten van gesprek, spel, werk en viering de bouwstenen van het onderwijs en de samenleving vormen. Deze activiteiten volgen elkaar op volgens een wisselend ritme. We hanteren op de Kruidenhoek geen vakkenrooster. In plaats daarvan spreken we van een ‘ritmisch weekplan’. Dat is een uitgekiende afwisseling van inspannende en ontspannende individuele en gezamenlijke leeractiviteiten in de vorm van gesprek, spel, werk en viering.

Gesprek

Praten is één van de belangrijkste uitdrukkingsmogelijkheden. Door een gesprek kunnen mensen dichter tot elkaar komen. Groepsgesprekken maken een groep hechter. Vandaar dat bij ons het gesprek een belangrijke plaats inneemt. Het gesprek reguleert op een unieke manier de communicatie tussen mensen. Het gesprek op school vindt o.a. plaats in de kring. Door onze opstelling laten we zien dat we bij elkaar horen. Doordat we allemaal een gelijkwaardige plaats in de kring hebben en elkaar goed kunnen zien, is het duidelijk dat wanneer iemand iets zegt dit ons ook allemaal aangaat. Het naar voren durven treden in gezelschap en het leren luisteren naar anderen is belangrijk voor nu en voor later op weg naar volwassenheid. Het ordenen van gedachten en het duidelijk zeggen wat je bedoelt, heeft een belangrijke taalvormende waarde. We streven ernaar dat in gesprekken alle deelnemers gelijkwaardig zijn.       

Spel

We zien spel vooral als een prikkelende en uitdagende activiteit, waaraan we ons willen overgeven. Vooraf weet je bij een spel niet precies wat de uitkomst of het effect van je inspanning zal zijn. Bij een spel gaat het vaak om strategie. Zowel in de klas als daarbuiten zorgen we er voor dat kinderen dagelijks kunnen spelen.   

Werk

Werken is ons verzamelwoord voor doelgericht bezig zijn met leeractiviteiten. Bij een werkopdracht weten kinderen vooraf wat het doel is. Kinderen oefenen heel gericht door lees-, taal-, reken- en schrijfopdrachten. Oefenen betekent bij ons werken. De blokperiode is een aaneengesloten tijd waarin de kinderen kunnen werken aan deze dag- en/of weektaken. De instructie voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen worden op jaargroepniveau gegeven. Tijdens het werken wordt er individueel of samengewerkt. Een belangrijk deel van de dag wordt in beslag genomen door werk. Dit geldt voor onder-, midden- en bovenbouw. In de onderbouw wordt thematisch ervaringsgericht/ontwikkelingsgericht gewerkt. Het spelend leren van de onderbouw loopt in de middenbouw wat terug en is in de bovenbouw meer taakgericht geworden.  In de situatie ‘werk’ leren de kinderen om te gaan met de eisen die volwassenen aan hen stellen en aan eisen die ze zichzelf leren stellen. Dit geldt t.a.v. afspraken, regels en verplichte leerstof.

Viering

Op de Kruidenhoek neemt de viering een belangrijke plaats in. In het werkplan van de school heeft de viering een vaste plek. De nadruk ligt op het samen iets vieren in een goede sfeer. Het samen vieren, actief bezig zijn en beleven van een feestelijke gebeurtenis geeft een groot gevoel van saamhorigheid. De viering wordt in het algemeen door de kinderen voorbereid en uitgevoerd, maar soms ook door volwassenen. Dit kan gebeuren in de hele school, in een gedeelte van de school, in een bouw of in een stamgroep. Sinterklaas, Kerstfeest, verjaardagen en het afscheidsfeest voor de schoolverlaters vinden in het algemeen op de meeste scholen plaats, maar hebben extra nadruk op Jenaplanscholen. Daarnaast kent men vanouds in de Jenaplanscholen nog bijzondere vieringen zoals: weeksluitingen, workshops, bouwvieringen. In vieringen leren kinderen waarderen wat zijzelf en anderen beleefd en gemaakt hebben. Dit krijgt vorm in bijv: muziek, dans, toneel, film, tekeningen, teksten, knutselwerk, enz.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt is dat de school (schoolbestuur) waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden. Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld echt geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind moet zorgen. Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Wanneer een kind wordt afgewezen op de school die de eerste keus is van de ouder(s)/verzorger(s), worden zij schriftelijk op de hoogte gesteld van deze afwijzing, voorzien van de argumentatie. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met de beslissing van de school, zal er overleg plaatsvinden tussen hen en de school. De school kan in zo’n overleg aangeven welke andere school voor het kind is gevonden, die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) niet akkoord gaan met de andere school die wordt voorgesteld, kunnen zij de afwijzing voor de school van hun voorkeur laten toetsen door een geschillencommissie. Het laten toetsen door de geschillencommissie kan echter alleen als er overleg is geweest tussen ouder(s)/ verzorger(s) en school én nadat er een andere school is gevonden voor het kind.

De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijke en consistent aannamebeleid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is. In deze gevallen verdient het de voorkeur als de school bij haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden en dat er - zo nodig - toch ondersteuning aan ouders geboden wordt om een passende onderwijsplek voor hun kind te vinden. Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag. Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven