Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

Geelkruid 27 -29 3068 SN Rotterdam

  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
  • Schoolfoto van Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en hun omgeving. Het pedagogische klimaat speelt daarbij een belangrijke rol. Jenaplanschool Kruidenhoek wordt gekenmerkt door een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect.Kinderen leren dat praten met elkaar en luisteren naar elkaar belangrijk is. We gaan uit van een gelijkwaardigheid van kinderen en volwassenen. Het Jenaplanonderwijs kent vier grondvormen: Gesprek, Werk, Spel en Viering. Vanuit deze vier grondvormen wordt in een evenwichtig weekprogramma gewerkt.In onze school leren kinderen dat begrippen als vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid altijd gebonden zijn aan regels en afspraken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • stamgroepen
  • gesprek, spel, werk en viering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld/ kindermishandeling  

Instellingen voor onderwijs, kinderopvang en zorg hanteren de Rotterdamse meldcode “Huiselijk geweld en Kindermishandeling”. Het doel van deze meldcode is om mishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en tegen te gaan. Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. De meldcode schept duidelijkheid over de te zetten stappen en ondersteunt daarmee de beroepskrachten. Het gaat erom dat er op tijd wordt gesignaleerd en dat er iets gedaan wordt met de signalen. De Stichting BOOR heeft het handelingsprotocol ‘Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ opgesteld in januari 2019.

Terug naar boven