De Korf Montessori

Korfmakersstraat 80 3026 XJ Rotterdam

 • Ervaren en ondervinden, zo leer je de wereld kennen.
 • Als je graag naar school komt leer je beter.
 • Een kleine school waar iedereen elkaar kent.
 • Door elkaar te helpen, voor elkaar te zorgen en samen te leren kom je verder.
 • Door ruimte te krijgen om je eigen interesse te volgen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Openbare basisschool De Korf Montessori.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Korf. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Dit SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Montessorischool
 • Iedereen doet mee!
 • Samen leren
 • In de wereld
 • Goed voorbereid op de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van de Korf groeit. Al enige jaren heeft de Korf een goede naam in de wijk en staat bekend om het prettige sociale klimaat en het goede onderwijs.

Onze eigen ouders zijn onze ambassadeurs.

De Korf heeft de ambitie om een school te worden met een leerlingaantal tussen de 200 en 250. Met dit leerlingaantal zijn we organisatorisch l sterker maar behouden we ook het kleinschalige karakter.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Inlooptijd   

8.20 – 8.30 uur  

Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd komen (tussen 8.20 en 8.30 uur), zo kunnen wij de dag direct starten en gaat er geen kostbare onderwijstijd verloren!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid op school

Corona Zo voor de zomervakantie zijn de Coronabesmettingen gedaald en veel maatregelen versoepeld.  Toch blijft het onzeker hoe het virus zich gaat ontwikkelen, met name na de zomervakantie en de winter in. Voor na de zomervakantie hebben wij al besloten dat  in ieder geval de eerste twee weken, de maatregelen die wij toegepast hebben ook na de vakantie in te zetten:

Op schooldagen beperken wij het aantal aanwezige volwassenen:

 • Ouders blijven buiten de school
 • Alleen ons eigen team, vaste vak-leerkrachten en vaste vrijwilligers werken op school

Wij nemen extra hygiënische maatregelen:

 • Er wordt regelmatig handen gewassen door iedere aanwezige op school
 • Tussen de middag worden in de hele school contactoppervlaktes  (trapleuningen/ wc’s e.d.) extra gereinigd.
 • Er wordt goed geventileerd

Wij houden meer afstand:

 • Komen door twee ingangen naar binnen
 • Verdelen de groepen bij het buitenspelen over verschillende pleinen
 • Personeel houdt afstand tot elkaar

Wij zijn alert op gezondhgeidsklachten bij onze collega’s en bij leerlingen:

 • Leerlingen met verkoudheidsklachten en koorts blijven thuis.
 • Collega’s met klachten laten een Coronatest doen en blijven thuis zolang nodig.

Toch proberen wij het leven op school zo normaal mogelijk door te laten gaan. Wij stimuleren een fijne sfeer in de klas en proberen goed met ouders te communiceren, over de ontwikkeling van uw kind en natuurlijk ook over het coronavirus en de aanpassingen in het land en op school. Dit doen wij via onze app, soms een praatje op het schoolplein en voor de ouderavonden nodigen wij u persoonlijk  uit met gepaste afstandsmaatregelen. Wij hebben een plan voor contact met onze leerlingen en het onderwijs op afstand wanneer de school een aantal dagen of langere tijd moet sluiten.  

Sociale en fysieke veiligheid

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat de school van uw kind er alles aan doet om voor een veilige omgeving in en om de school te zorgen. Onze preventiemedewerker Stephania Buskop en de directeur zijn de coördinatoren van alle veiligheidszaken op onze school. Wij zorgen voor veiligheid op verschillende manieren:

Brandveiligheid De brandweer controleert regelmatig het gebouw en wij houden ons aan de voorschriften van de brandweer. Twee keer per jaar houden wij met iedereen in het gebouw een ontruimingsoefening.

ARBO: risico-inventarisatieWij inventariseren regelmatig met een digitaal programma hoe veilig ons gebouw en onze materialen zijn en repareren of vervangen zaken die niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Verschillende mensen in de school hebben een BHV en/of EHBO-diploma.

Sociale Veiligheid Onze school heeft een ‘Plan Positief Sociaal Klimaat.’ In dit plan beschrijven wij hoe wij met elkaar op de Korf onze sociale omgang veilig en positief houden. Er staat ook in hoe wij met pesten omgaan. U kunt ons ‘Plan positief Sociaal Klimaat’ op school inzien of het op onze schoolpagina of op de website van ‘Scholen op de Kaart’ bekijken.

Vertrouwenspersoon: Een veilige en positieve omgeving maak je samen vanuit een positieve verbondenheid met de school.  Een goede relatie tussen de leerkracht en het kind (en ouders) zorgt er voor dat een kind zich veilig voelt om aan te geven zich niet prettig voelt. Mocht er toch iets zijn waar een ouder of een leerling niet mee naar de leerkracht wil dan zijn er twee vertrouwenspersonen binnen de school te benaderen.   

Privacy Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. Wij leggen alleen persoonsgegevens van onze leerlingen en ouders vast in onze administratie die wettelijk vereist zijn en de gegevens die noodzakelijk zijn om de ontwikkeling van onze leerlingen op school bij te houden. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. Bij de leveranciers van deze leermaterialen zijn beperkt leerling gegevens nodig. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, Stichting BOOR van toepassing. Deze is te raadplegen via de hieronder genoemde website.    

Foto en film Wij maken bij activiteiten regelmatig foto’s van onze prachtige leerlingen. Die foto’s worden in onze schoolgids, in de school App en op de website gepubliceerd. Wij vragen bij inschrijving aan u toestemming om eventuele foto’s van uw kind te mogen publiceren. Wanneer uw mening over het publiceren van foto’s gedurende de schoolloopbaan veranderd, dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht.   

Wettelijke aansprakelijkheid  De school is alléén aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadigen van eigendommen van leerlingen (zoals kleding, brillen en schooltassen) als de school echt fouten heeft gemaakt of ernstig nalatig is geweest. Wanneer eigendommen kwijt zijn geraakt of beschadigd door toedoen van andere leerlingen, dan zijn de ouders van deze leerling(en) (de dader(s)) aansprakelijk te stellen (bijvoorbeeld het kapotgaan van een bril tijdens het voetballen of stoeien). Wij adviseren alle ouders een Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De gemaakte kosten komen anders voor uw eigen rekening.    

Mobiele telefoons Steeds meer kinderen zijn in het bezit van een mobiele telefoon. Wanneer zij deze mee naar school nemen, leveren zij die aan het begin van de dag in bij de leerkracht. De telefoons worden in een afgesloten kast bewaard. Aan het eind van de dag worden de telefoons weer uitgedeeld.

Meldcode De Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan biedt richtlijnen aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp aan slachtoffer en pleger. 

SISA De afkorting SISA staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft zich hierbij aangesloten. Het SISA- signaleringssysteem zorgt ervoor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben, worden geregistreerd. Als er meerdere hulpverleners van verschillende instanties met één kind bezig zijn, worden de hulpverleners daarvan op de hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening goed op elkaar afgestemd worden. De deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer zij een jongere aanmelden bij SISA. Wanneer het bij één melding blijft, blijft de hulpverlenende instantie gewoon zijn werk doen. Wanneer er twee meldingen van verschillende instanties binnenkomen, ontstaat er een ‘match’. De hulpverlenende instanties krijgen een signaal dat ook een andere organisatie hulp biedt. De hulpverleners worden met elkaar in contact gebracht. De beheerders van het systeem weten niet wat er met het kind aan de hand is, alleen dat er iets aan de hand is. De beheerders weten wel wie de hulpverleners zijn. Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement, zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven. Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs.     

Medicijnen De school mag alleen medicijnen aan kinderen toedienen wanneer daar op papier toestemming van de ouders voor is. Daarom hebben wij besloten geen aspirines, paracetamol en reistabletten te verstrekken aan kinderen die zich niet lekker voelen. Wanneer uw kind een ziekte of aandoening heeft waarvoor het noodzakelijk is dat ons personeel medicijnen toedient, neemt u dan contact op met de directie zodat wij goede afspraken met elkaar op papier kunnen vastleggen.

Luizencontroles Na of vóór de schoolvakanties controleren een aantal vrijwilligers alle leerlingen en leerkrachten op hoofdluis. Wanneer luizen en/ of neten gevonden worden, krijgen deze kinderen een brief mee naar huis. Wij verwachten van u dat u zo spoedig mogelijk maatregelen neemt voor het verwijderen van de luizen en neten. Bij de apotheek of een drogist zijn diverse middelen te verkrijgen, maar herhaaldelijk kammen (met een fijn ge­tande kam) is de beste remedie. Wanneer de luizen zijn behandeld, kan uw kind weer naar school komen. Niemand wil luizen doorgeven aan anderen! Daarom is het belangrijk dat u zelf regelmatig thuis met de hele familie een luizencontrole inroostert. Alleen zó kunnen wij de luizen op school weg houden.       

Schorsing en verwijdering Heel soms is er wel eens op een school een situatie voor waarin een leerling zich zo misdraagt dat de veiligheid van andere leerlingen, het kind zelf of het personeel in het geding is. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam kan in dergelijke gevallen overgaan tot schorsen of verwijderen van een leerling. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directie.

Terug naar boven