De Korf Montessori

Korfmakersstraat 80 3026 XJ Rotterdam

  • Ervaren en ondervinden, zo leer je de wereld kennen.
  • Als je graag naar school komt leer je beter.
  • Een kleine school waar iedereen elkaar kent.
  • Door elkaar te helpen, voor elkaar te zorgen en samen te leren kom je verder.
  • Door ruimte te krijgen om je eigen interesse te volgen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsuitslagen (Cito) spelen een belangrijke rol in het onderwijs en dus ook op onze school. De inspectie gebruikt de Citoresultaten om te kijken of een school voldoende resultaat behaalt. De school zelf gebruikt de toetsresultaten voor verschillende doeleinden, maar voornamelijk om ons onderwijs op maat aan te bieden. Er worden verschillende toetsen afgenomen.    

De methode-gebonden toetsen

Een spellingdictee, een reken- en taaltoets. Bij deze toetsen kijkt de leerkracht of de leerlingen de aangeboden stof van het afgelopen blok beheersen. Zo kan de leerkracht kijken of de groep of enkele leerlingen nog herhaling nodig hebben voordat zij verder gaan met de volgende leerstof.

Het leerlingvolgsysteem

Citotoetsen en KIJK! In januari en juni worden Citotoetsen afgenomen en bij de kleuters observaties gedaan met KIJK! voor o.a. taal en rekenen. Met deze toetsen en observaties wordt gemeten of de leerlingen op niveau zijn voor bijvoorbeeld rekenen ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Ook, en dat is nog belangrijker, kunnen wij kijken of de leerlingen voldoende gegroeid zijn; hebben wij uit elke leerling gehaald wat erin zit? Met de gegevens uit de toetsen observatie kunnen wij per leerling bepalen wat er nodig is aan leerstof en onderwijsaanpak voor de komende periode. Het resultaat van ons onderwijs en de ontwikkelingen van onze leerlingen is natuurlijk veel meer dan alleen cijfertjes. Veel belangrijke vaardigheden die wij onze leerlingen meegeven zijn niet in cijfers uit te drukken en niet alle kinderen volgen de standaardlijn van het gemiddelde. Naast taal en rekenen, vinden wij het erg belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot nieuwsgierige, zelfredzame, zorgzame en zelfstandige mensen met een goede werkhouding. Ook de sportieve en creatieve kant van het kind willen wij ontwikkelen en het kind kennis meegeven over de wereld om ons heen. In de vordering- en rapportavonden informeren wij ouders over de ontwikkeling van deze vaardigheden. Uiteindelijk hebben deze vaardigheden ook invloed op de Cito-cijfers. volgen of een kind zich op dat gebied goed ontwikkelt of dat er hulp nodig is. De resultaten van alle toetsen zetten wij in ons administratiesysteem ParnasSys. Zo kunnen wij met grafieken en tabellen de ontwikkeling van een leerling goed volgen, maar ook de resultaten van een groep en van de hele school.   W   

Onderwijskundig rapport

Scholen zijn wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport (OKR) van de leerlingen op te stellen wanneer zij de school verlaten. In dit OKR zijn naast algemene gegevens ook gegevens opgenomen over de leervorderingen en het gedrag van de leerling. Als een ouder dat nodig acht, kan een eigen zienswijze op het OKR ingevuld worden. De nieuwe school (andere basisschool of het voortgezet onderwijs) zal dit rapport (digitaal) opvragen wanneer uw kind van school verandert. Wanneer een nieuwe leerling die op een andere school heeft gezeten en bij ons wordt aangemeld, zullen wij bij de vorige school ook een onderwijskundig rapport opvragen. Zo kunnen wij met ons onderwijs goed aansluiten op het niveau van de nieuwe leerling.

Resultaten eindtoets en Schooladviezen Leerlingen sluiten de basisschool af met de eindtoets. Deze geeft een niveau aan voor taal en rekenen. Onze cito eindscores bevestigen meestal waar wij in de voorgaande jaren met de leerling naar toe hebben gewerkt. In een enkel geval wijkt deze score af en gaan wij met de leerling en de ouders in gesprek over een eventuele aanpassing van het VO-advies. Op de website van ‘Scholen op de Kaart’ kunt u de Cito-eindscores van de laatste jaren bekijken en naar welke vormen van voortgezet onderwijs onze leerlingen zijn uitgestroomd Ieder jaar nemen wij afscheid van een groep leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Velen van hen hebben de gehele basisschooltijd bij ons op school gezeten. Wij wensen hen allemaal heel veel succes in de toekomst! Aan het einde van vorig schooljaar verlieten 23 leerlingen onze school. Er komen nog regelmatig oud-leerlingen even langs en dan is het fijn om te zien dat zij het goed doen!

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2015 heeft De Korf na een verbetertraject van de inspectie een basisarrangement (Groene kaart) gekregen. Sindsdien heeft de school de kwaliteit van het onderwijsaanbod voor taal en rekenen ruim voldoende weten te behouden. Dit heeft de school ruimte gegeven om te kunnen investeren in een breder onderwijsaanbod.

Zo hebben we vorm gegeven aan ons 'Kosmisch Onderwijs'; een aanbod waarin o.a. wereldoriëntatie, techniek en digivaardigheden een plaats krijgen. Een aanbod waarin onze leerlingen zelf onderzoek doen en waar ruimte is voor vrije keuzes en het zelf aansturen van het leerproces. Een aanbod gericht op de toekomst.

Terug naar boven