De Korf Montessori

Korfmakersstraat 80 3026 XJ Rotterdam

 • Ervaren en ondervinden, zo leer je de wereld kennen.
 • Als je graag naar school komt leer je beter.
 • Een kleine school waar iedereen elkaar kent.
 • Door elkaar te helpen, voor elkaar te zorgen en samen te leren kom je verder.
 • Door ruimte te krijgen om je eigen interesse te volgen

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Korf is een professioneel team dat een prettige omgang met elkaar heeft, samen leert en ontwikkelt en staat voor onze visie en missie. Onze leerkrachten hebben een belangrijke voorbeeldrol; ze benaderen kinderen en ouders op een positieve wijze. Hard werken, maar ook plezier maken en je soms kwetsbaar opstellen zijn goede voorbeelden voor leerlingen. Op De Korf werken zo’n 25 personeelsleden die iedere dag met veel enthousiasme en deskundigheid ervoor zorgen dat uw kind zich in een veilige omgeving optimaal kan ontwikkelen. Iedere groep heeft één of twee groepsleerkrachten die fulltime of parttime werken. Zij hebben als belangrijkste taak het lesgeven aan en begeleiden van de eigen groep kinderen. De intern begeleiders (IB-ers) coördineren de zorg voor alle leerlingen en de zorg voor leerlingen die leer- of gedrags­moeilijkheden hebben. Ook coördineren zij de zorg voor de kinderen die méér kunnen dan de meeste anderen. Zij informeren de ouders over de hulp aan hun kind. Zij werken intensief samen met de leerkrachten bij hulpprogramma’s voor leerlingen en begeleiden de groepsleerkrachten ook bij het leerlingvolgsysteem waar alle vorderingen en groei van leerlingen van groep 1 t/m groep 8 in wordt bijgehouden. De directeur heeft de algemene leiding: zij is verantwoordelijk voor de kinderen, het onderwijs en de leerkrachten, de zorg voor de financiën, het terrein en de gebouwen. Voor diverse vakken hebben wij vakleerkrachten.     De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten in de kleutergroepen. Onze ouderconsulent is uw gastvrouw in de ouderkamer en organiseert activiteiten voor ouders. De groepen in de peuterspeelzaal worden geleid door peuterspeelzaalleidsters. Onze conciërge houdt toezicht, staat bezoekers te woord, verzorgt kopieerwerk en doet klusjes. Onze coördinator naschoolse activiteiten regelt en begeleidt alle verlengde schooldagactiviteiten. Tot slot zijn op school nog actief: de overblijfkrachten, de schoolmaatschappelijk werkster, een ICT-er, stagiaires, vrijwilligers en onze schoonmaakster. Onze school zet zich graag positief in om het lerarentekort minder te maken, er zijn dit schooljaarvijf leraren in opleiding op onze school.  Terwijl zij de opleiding tot leraar volgen, doen zij ervaring op in onze school en ondersteunen zij ons team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 • Afwezigheid van een leerkracht komt soms voor, door het opnemen van verlofdagen of door ziekte. Vaak kan een collega de groep opvangen. Als dit niet lukt, omdat er meerdere leerkrachten tegelijk afwezig zijn, verdelen wij een klas over de andere groepen.
 • Onze leerlingen zijn gewend in andere groepen en met andere kinderen samen te werken, dus verdelen verloopt gemoedelijk.
 • De leerlingen hebben een verdeeltas met een werkboekje, opdrachten, leesboek en eventueel ander werk. Zij werken zelfstandig en kunnen eventueel  bepaalde activiteiten met de groep meedoen (Engels, Gymnastiek). Vaak mogen zij leerlingen in de groep helpen of er mee samen werken, zo oefenen zij sociale vaardigheden.
 • Voor onze kleutergroepen zorgen wij altijd voor opvang.
 • In het uiterste noodgeval , wanneer er echt te weinig teamleden in de school zijn, vragen wij ouders van een bepaalde groep hun kinderen thuis te houden. In een dergelijk geval zullen wij altijd voor opvang zorgen voor kinderen waarvan de ouders werken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Montessori

De Korf is al sinds 1985 een montessorischool. Dit betekent dat wij onderwijs geven naar de ideeën die Maria Montessori (1870-1952) bedacht heeft voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Maria Montessori was een Italiaanse arts die veel met kinderen werkte. De centrale gedachte bij montessorionderwijs is dat elk kind van nature leergierig is. Elk kind wil de wereld om zich heen ontdekken en zelfstandig leren. In 1904 schreef zij een boek over haar ideeën en haar lesmethode. Haar denk­beelden zijn over de hele wereld door duizenden scholen overgenomen.

Montessori op De Korf

In ons huidige onderwijs maken wij gebruik van een mix van montessori-uitgangspunten en moderne en nieuwe inzichten vanuit de onderwijswetenschappen. Onze peuter- en kleutergroepen werken nog het meest naar de uitgangspunten van Maria Montessori. Haar ideeën waren uiterst geschikt voor het jonge kind en zijn ook in deze tijd nog steeds krachtige onderwijs­instrumenten. Montessori-uitgangspunten vind je terug in De Korf bij de grondhouding van de leerkrachten. Onze leerkrachten hebben oog en aandacht voor uw kind, zijn zelf een rolmodel, geven vertrouwen, stimuleren samenwerken en organiseren een zorgzame omgeving.

Op onze school ziet u speciale aandacht voor:

 • Positief Sociaal Klimaat
 • Veilige gestructureerde omgeving, rust, regelmaat en reinheid.
 • Goed onderwijs, waar ieder kind optimaal kan groeien.
 • Oog voor eigenheid van kinderen, maatwerk in aandacht en stimulering
 • Goede balans tussen samen en individueel leren.
 • Gerichte aandacht voor de ontwikkeling van taakgerichtheid en zelfstandigheid van leerlingen
 • Een breed onderwijsaanbod gericht op de wereld en het interesse van het kind.
 • Goede communicatie met ouders

De Korf gaat uit van leerlijnen voor ieder leerjaar en stelt per periode doelen in een omgeving waarin kinderen veel zelfstandig kunnen doen. Dit is terug te vinden in onze groepslokalen, de materialen en de leerstof. Leerkrachten zijn deskundig om dit goed te kunnen volgen en te begeleiden. De omgeving van het kind speelt een belangrijke rol in onze school. De lokalen zijn daarom een uitdagende en stimulerende omgeving. Vanuit andere en nieuwe onderwijsinzichten gebruiken wij bijvoorbeeld een instructie-methode waarbij de leerkracht hardop denkt en zo leerlingen denkstappen aanleert. Instructie geven wij nu ook aan meerdere leerlingen tegelijk, effectief in tijd en leuk voor de leerlingen om samen te leren. De inrichting van de klassen is volgens de montessori-uitgangspunten, de zogenaamde voorbereide omgeving. Uitdagende en prikkelende materialen en leerstof, netjes gerangschikt en zelfstandig te gebruiken zodat kinderen zich steeds een stapje verder kunnen ontwikkelen. Wij maken gebruik van moderne lesmethoden: aantrekkelijk en uitdagend lesmateriaal dat voldoet aan de kerndoelen van het ministerie van onderwijs. Wij baseren ons onderwijsaanbod op leerlijnen per leerjaar en doelen zodat wij na 8 jaar zeker zijn dat alle leerstof aan alle leerlingen is aangeboden en zij een goede basis voor verder onderwijs hebben. Vanuit de Montessorivisie bieden wij onze leerlingen ruimte voor eigen keuze en zelfstandig werken in ons Kosmische Opvoeding en Onderwijs (Zie paragraaf KOO). Montessori, aangepast aan de eisen en kenmerken van deze tijd, de inspectie en onze leerlingen en ouders!

Groepen op school

Kinderen van verschillende leeftijden zitten in één groep bij elkaar. Zo leren oudere en jongere kinderen samen te werken en naar elkaar te luisteren en zijn er meer mogelijkheden voor kinderen om hun eigen tempo te volgen.    

Lezen

Lezen krijgt extra aandacht op De Korf. Wij hebben op school een bibliotheek vol met leuke, prachtige en spannende boeken. Elke dag na de pauze lezen alle kinderen en ook de leerkracht in een zelfgekozen boek. Wij bespreken onze boeken met elkaar om elkaar te enthousiasmeren. Goed kunnen lezen en lezen leuk vinden is heel belangrijk; wanneer je lezen leuk vindt, ga je het veel doen en hoe meer je leest, hoe slimmer je wordt! Naast het lezen in boeken, lezen wij ook kranten en tijdschriften. Vanaf groep 4 doen wij elke week mee met een les ‘Nieuwsbegrip’, een begrijpend lezen les over een actueel onderwerp. Met een computerprogramma ‘Nieuwsbegrip XL’ kunnen alle kinderen op school en thuis zelf oefenen met begrijpend lezen en woorden­schat. In alle teksten en boeken staan moeilijke woorden die wij met de leerlingen oefenen tot wij weten wat zij betekenen en hoe wij die zelf moeten gebruiken. Het uitbreiden van de woordenschat is een belangrijk onderdeel van ons lesaanbod en verweven met alle activiteiten die wij doen.    

Kosmisch Onderwijs

Niet alleen taal en rekenen zijn belangrijk op school. Onze kinderen moeten ook veel andere kennis en vaardigheden ontwikkelen om later een compleet, goed en gelukkig mens te worden, een mens dat goed voor zichzelf kan zorgen en zorg kan dragen voor anderen en de wereld. Op onze school hebben wij veel aandacht voor het ontwikkelen van talent, identiteit en wereldkennis. Onze parel in de school is het ‘Kosmisch Onderwijs’ waarin wij vorm geven aan het ‘Onderwijs voor de Toekomst’ en leren van de 21e-eeuwse vaardigheden. Aan de hand van thema’s krijgen kinderen lessen over o.a. geschiedenis, natuur, techniek, de wereld, maatschappij en filosofie. Naast deze lessen gaan de leerlingen binnen het thema zelf (in groepen) aan de slag met een zelfgekozen onderwerp en werkwijze. Er worden onderzoeken gedaan, maquettes gebouwd, toneelstukken opgevoerd en werk­stukken in elkaar gezet. Wij ronden de thema’s af met presentaties aan elkaar. Veel andere lessen ondersteunen het ‘Kos­misch Onderwijs: lessen in woordenschat, begrijpend lezen, computer- en presen­tatie-vaardigheden maken dat onze leerlingen het goede gereedschap hebben om zelfstandig binnen de thema’s hun weg te zoeken en een goed product te leveren. Projecten

Ieder jaar zijn er twee projecten waar alle groepen van de school (groep 0 t/m groep 8) aan mee doen. In de herfst hebben wij een project rond de Kinderboekenweek, dit jaar met het thema Worden wat je wil. In het voorjaar is dit schooljaar een nieuwe kans voor het thema Wereldreis.

ICT

In onze school maken wij gebruik van verschillende digitale mogelijkheden en leren wij onze kinderen digitale vaardigheden aan. In alle groepen werken wij met een Digibord, een interactief schoolbord, aangesloten op een computer. Dit bord geeft de mogelijkheid om gebruik te maken van software van de verschillende methodes (bijvoorbeeld rekenoefeningen) en internet (informatieve filmpjes). Onze leerlingen leren in speciale lessen van een vakleerkracht omgaan met de mogelijkheden van de computer en het internet. Zo leren zij de digitale vaardigheden die zij nodig hebben om zichzelf te ontwik­kelen, zoals: het gebruik van de computer zelf, de speciale programma’s (Word, Power Point), het beheren van bestanden, informatie opzoeken op internet en het maken van presentaties. In iedere groep zijn minimaal 2 computers en onze leerlingen kunnen gebruik maken van laptops. Digitale middelen vaardigheden zien wij als extra middel voor de ontwikkeling en leren van leerlingen. Met materialen werken en ontdekken, leren schrijven, boeken lezen, sociaal contact en als groep samen leren in interactie blijft de basis van ons onderwijs!    

Naschoolse activiteiten

Na schooltijd zijn er verschillende activiteiten voor onze kinderen. Deze activiteiten ondersteunen de taal en rekenontwikkeling van kinderen, maar zijn ook bedoeld voor sport en talentontwikkeling. Regelmatig krijgen de kinderen brieven mee waarmee zij zich kunnen opgeven voor een activiteit voor ongeveer 8 weken.

Methodes en vakken

 Op één van de laatste pagina’s van onze jaargids kunt u een lijst vinden met de methodes die wij voor ons onderwijs gebruiken.

Invulling onderwijstijd

Wij delen onze lestijd zo efficiënt mogelijk in om alle vakken die de overheid verplicht stelt aan te kunnen bieden. Wij gebruiken de eetpauzes om een educatief filmpje te kijken, om voor te lezen of nieuwe geleerde woorden te herhalen. Na de middagpauze lezen wij in alle klassen, zo is er extra leestijd en weer rust in de school om in de middag goed verder te kunnen werken. De leerkrachten maken een planning voor het leerjaar, een week en alle dagen. Zo zorgen wij ervoor dat alle leerstof wordt aangeboden. Kinderen op De Korf krijgen in een schooljaar ongeveer 1020 uur les, 80 uur meer dan het gestelde minimum door het ministerie. In de schoolgids  ‘Scholen op de Kaart’ kunt u de meer precieze verdeling over de verschillende vakken en domeinen inzien.

Pauzes

Onze leerlingen hebben twee keer per dag pauze. In de ochtend eten wij fruit en drinken wij water, daarna gaat de groep 15 minuten naar buiten met de eigen leerkracht. De groepen 1/2 gaan vaak langer buiten spelen omdat buiten spelen bij hen een onder deel van het onderwijsaanbod is. Om 12 uur gaan de groepen 3 t/m 8 een half uur naar buiten. Zij spelen op het grote plein voor de school en in de speeltuin als deze open is. Een pleinwacht van minimaal 3 personen let tijdens het spelen op. De vakleerkrachten gymnastiek, onze ouderconsulent, onderwijsassistent, IB en directie staan ingeroosterd. Zij krijgen hulp van ouders. Na binnenkomst gaan de kinderen samen met de leerkracht eten en daarna lezen; zo lezen wij iedere dag en hebben wij de rust terug voor de middag. De groepen 1/2 eten vóór hun pauze, ook samen met de leerkracht. Zij gaan van 12.45 tot 13.15 uur buiten spelen. De pleinwacht let op. Na de pauze worden zij door de pleinwacht naar de klas gebracht. Op woensdag is er alléén de ochtendpauze. (Zie ook eten op school.)

Huiswerk

De leerlingen krijgen regelmatig huiswerk mee. Niet veel, niet moeilijk, maar wel belang­rijk om te oefenen. Uw rol als ouder is interesse tonen en het liefst meedoen. Laat uw kind die moeilijke som maar eens aan u uitleggen. In de groepen 7 en 8 zal uw kind wat vaker huiswerk meekrijgen. Wij zijn geen voorstanders van extra bijlessen buiten de schooltijden! Kinderen gaan meer dan 26 uur per week naar school. Daarnaast is het belangrijk voor hun ontwikkeling dat zij ontspannen, bewegen, lezen, sociale omgang en rust hebben en hun fantasie en creativiteit ontwikkelen. U kunt zelf thuis veel bijdragen aan de algemene ontwikkeling van uw kind: speel een gezelschapsspel, ga naar een museum of het park en stimuleer uw kind om veel te lezen. Zelfs computerspelletjes en de tv (wanneer u de goede programma’s uitkiest) zijn leerzaam!   

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt regulier onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen naar onze Montessori peuterschool. De diversiteit van onze populatie maakt ook dat ons onderwijsaanbod divers moet zijn; uitdagend en verrijkend voor een groep kinderen. Extra aandacht voor taal- en reken-ontwikkelachterstand voor een aantal leerlingen, veel aandacht voor sociale omgang, zorgzaamheid en zelfstandigheid. Samen leren staat centraal. De basis in het lesaanbod is voor alle kinderen gelijk, extra hulp en uitdaging worden op maat geboden, wij kijken wat ieder kind nodig heeft. Om goede zorg te kunnen bieden vinden wij het belangrijk om zo vroeg mogelijk zaken te signaleren. Op die manier kunnen wij preventief werken (problemen voor zijn) of snel handelen voordat problemen groter worden. Onze leerkrachten doen dagelijks gerichte observaties op het gebied van o.a. spel/werk, werkhouding, sociale omgang en motoriek. Daarnaast bestuderen wij het gemaakte werk, de methode gebonden- en Cito-toetsen van de kinderen. Zo ontdekken wij of kinderen een achterstand in een bepaald gebied ontwikkelen of juist een specifiek talent hebben. Een aantal maal per jaar bespreken de groepsleerkrachten en de intern begeleider (IB-er) alle kinderen. Als het nodig is, bijvoorbeeld bij leer- of gedragsproblemen bij een leerling, maakt de IB-er in samenwerking met de groepsleerkracht en ouders een hulpplan of een extra programma voor het kind. Wij bespreken deze extra hulp altijd met ouders en kijken ook of er thuis aanvullende activiteiten gedaan kunnen worden. De leerkracht biedt de extra hulp aan in de klas met specifieke materialen, in interactie met de leerling en/of met gerichte lesjes. Soms is de extra hulp die wij in de school kunnen aanbieden niet genoeg. In dat geval zal de intern begeleider van de school (met toestemming van de ouders) hulp vragen aan deskundigen buiten de school. De tussenkomst van de schoolarts of schoolmaatschappelijk werkster kan nodig zijn of er komt een deskundige observeren en geeft tips aan de leerkracht.     Per 1 augustus 2014 werd de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat scholen samen een zorgplicht hebben om voor ieder kind dat extra (lichte dan wel niet zware) ondersteuning nodig heeft in het onderwijs een passende onderwijsplek te vinden. Onze school is onderdeel van het Samenwerkingsverband PPO Rotterdam. Wanneer blijkt dat uw kind bij ons op school extra ondersteuning nodig heeft, of wanneer u uw kind dat extra ondersteuning nodig heeft bij onze school aanmeldt, is het belangrijk dat u als ouder(s)/verzorger(s) alle relevante informatie over uw kind aan de school overhandigt. Zo kunnen wij samen met u bepalen wat de extra onderwijsbehoeften van het kind zijn. Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat de juiste passende onderwijssituatie voor uw kind gevonden kan worden die aansluit bij uw wensen.

Onze school is gespecialiseerd in een aantal gebieden voor een (individueel) passende aanpak bij diverse onderwijsbehoeftes van de leerling:

 • Het normaliseren van gedrag
 • Begeleiden van leerlingen met een (hardnekkig) leerprobleem
 • Begeleiden en stimuleren van taak-gerichtheid en zelfstandigheid (Executieve vaardigheden)
 • Aanbod voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.       

Wij kunnen deze onderwijsondersteuning aanbieden binnen veilige grenzen voor de leerling, de groep en de leerkracht. Dit betekent dat wij realistische afwegingen maken op kwantiteit (hoeveel zorgleerlingen zitten er in een specifieke groep) en intensiteit (hoeveel zorg vraagt een specifieke leerling) . Zo kunnen wij ons veilige klimaat en kwaliteit van ons onderwijs bewaken. In een enkel geval komen wij samen met de ouders tot de conclusie dat het beter voor het kind is als het naar een ander school gaat waar  wel de benodigde ondersteuning gegeven kan worden. Bij een nieuwe aanmelding zullen wij u binnen 6 weken informeren of toelating mogelijk is. Is er nader onderzoek nodig dat langer duurt, dan kan deze periode 10 weken worden. Als de school zelf geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, moet deze voor een goede, nieuwe, passende onderwijsplek voor uw kind zorgen. Wij zullen In overleg met u aangeven welke andere school, die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van uw kind, is gevonden. In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen welke extra ondersteuning wij bieden naast de basisondersteuning. U vindt een samenvatting van ons ondersteuningsprofiel op ‘Scholen op de Kaart’.

Mocht u het niet eens zijn met een beslissing van onze school, dan kunt u hulp inroepen bij verschillende instanties:

 • Ons bevoegd gezag (zie klachtenprocedure)
 • Het samenwerkingsverband PPO Rotterdam
 • Landelijke geschillencommissie (zie klachtenprocedure)
 • De onderwijsconsulent       

Gediplomeerde specialisten op school

Binnen ons team en in vaste samenwerkingsverbanden hebben wij diverse specialisaties binnen de school. Op de website van “Scholen op de Kaart ’vindt u het volledige overzicht.

Diëtiste

Onze school-diëtist is er voor al uw vragen over het eetgedrag van uw kind. Eet uw kind slecht, juist te veel, wil uw kind niet ontbijten, of geen groente of vlees eten? De school-diëtist kan u hierbij helpen. Zij houdt regelmatig spreekuur op school en geeft ook oudervoorlichtingen. Tweemaal per jaar worden de kinderen van onze school door de diëtiste en de Lekker-Fit leerkracht gemeten en gewogen. Wanneer er op school met de Fit-test bij uw kind overgewicht wordt geconstateerd, nemen wij met u contact op en maken voor u (als u dat wilt) een afspraak bij de diëtiste.   

Fysio therapie

Naast leren met je hoofd is goed kunnen bewegen ook belangrijk voor een goede ontwikkeling. Lichaam en geest groeien samen! Daarom volgen wij ook de motorische ontwikkeling van (voornamelijk onze jonge) leerlingen. Wanneer wij een achterstand of problemen in de motorische ontwikkeling signaleren, kunnen wij in overleg met u de hulp van onze Cesar therapeut inschakelen. De therapeut doet oefeningen met uw kind voor de fijne en/of grove motoriek (bijvoorbeeld schrijven of hinkelen). Een aantal dagen per week hebben wij onze eigen Cesar therapeuten Sabrina en Luuk in de school (ouders kunnen zelf ook voor een andere therapeut kiezen). Voor de verwijzing naar de therapeut heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.  

Logopedie

Wanneer wij bij (jonge) kinderen spraak- moeilijkheden signaleren die niet vanzelf overgaan, bespreken wij dit met de ouders en kunnen wij de hulp inschakelen van een logopedist. De logopedist zal speciale oefeningen met het kind doen om de spraak te verbeteren. Wij hebben twee dagen per week onze eigen logopedist in de school. Zij haalt de kinderen voor de oefeningen uit de klas. De vorderingen worden regelmatig met de ouders besproken. Voor de logopedist is een verwijsbrief van de huisarts nodig. 

Schoolmaatschappelijk werk

Als kinderen problemen ervaren op school of in de thuissituatie, kan dit een negatieve invloed hebben op hun ontwikkeling. Deze problemen kunnen bijvoorbeeld ont­staan bij bijvoorbeeld echtscheiding van de ouders, als een kind bang is om fouten te maken, als het pest of gepest wordt of als er moeilijkheden met de opvoeding of spanningen in de thuissituatie zijn. Wanneer bepaalde zaken niet door de leerkracht, de leerling of de ouders opgelost kunnen worden, kunnen wij in onze school een beroep doen op onze schoolmaat­schappelijk werkster. Zij is één dag per week op school aanwezig. U kunt bij haar voor alles terecht wat te maken heeft met de ontwikkeling van uw kind. U kunt even langskomen of opbellen voor een afspraak. Er hoeft geen groot probleem te zijn om contact te maken met Katarina.

Wat kan onze schoolmaatschappelijk werkster voor u betekenen:

 • in een gesprek een luisterend oor bieden,
 • kort durende hulp bieden (ongeveer drie tot  vijf gesprekken) bij opvoedvragen,
 • met u samen passende ondersteuning   zoeken,
 • bemiddelen tussen school, leerkracht(en) en het gezin, waarbij het kind centraal staat.

De schoolmaatschappelijk werkster heeft beroepsgeheim. Dit betekent dat zij alleen na overleg met de ouder(s) vertrouwelijke gegevens mag uitwisselen met derden.   

Schoolarts

Onze school werkt samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin voor gezondheidsondersteuning. De leerlingen in de groepen 2 en 7 van de basisschool worden, samen met hun ouders, uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisge­stuurd. Het is belangrijk dat uw kind de schoolarts of de wijkverpleegkundige bezoekt. Indien u verhinderd bent, kunt u telefonisch een nieuwe afspraak maken.     J

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft een extra aanbod voor het jonge kind. De Korf heeft een eigen peuterspeelzaal van de Rotterdamse Peuterschool. Met onze peuterschool vormen wij samen een Voorschool. Dit is een samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de kleutergroepen. De Korf heeft twee peutergroepen.  De peuters gaan 2 tot 4 dagdelen naar de peuterspeelzaal. Onze peuterspeelzaal werkt met de uitgangspunten van Maria Montessori. De Montessori-materialen zijn zeer geschikt voor jonge kinderen.   De peuterspeelzaal beschikt over een lokaal dat kleurrijk en veilig is ingericht met speelmateriaal dat alle mogelijkheden en stimulansen voor uw peuter biedt om zich optimaal te ontwikkelen. De peuter maakt in de peuterspeelzaal al kennis met het montessori-materiaal. Zo komen de peuters goed voorbereid op de basisschool en is er een doorgaande lijn voor kinderen van De Peuterschool naar De Korf. Wilt u zelf een kijkje komen nemen op onze Peuterschool, dan bent u natuurlijk van harte welkom.  

Terug naar boven