De Boog Schiemond

Kedoestraat 102 3029 CK Rotterdam

Schoolfoto van De Boog Schiemond

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht een leerkracht om welke reden dan ook afwezig zijn dan proberen wij op de korte termijn altijd intern een andere leerkracht te regelen.

Als dit niet mogelijk is dan wordt de groep opgevangen door een onderwijsassistent, of verdeeld over de andere groepen. 

Helaas is het leerkrachtentekort niet helpend en wij proberen altijd een passende oplossing te bedenken zodat het onderwijs voor de kinderen door kan gaan, het is echter mogelijk dat een groep soms niet opgevangen/verdeeld kan worden. School kan dan bij uitzondering een groep een dag thuisonderwijs geven, leerlingen krijgen dan werk mee. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Formatie schooljaar 2021-2022

  • Groep 1/2a- Suzan van Helden en Mimoun Anakrouch
  • Groep 1/2b- Louise Chabert en Yvonne Engelen
  • Groep 3 - Sharon Labeur
  • Groep 4 - Mikaela Brouwer en Yvonne Engelen
  • Groep 5- Robert Rijneveen en Jalleesa Lima
  • Groep 6-7 - Anke van Dorsten en Marien ver der Niet
  • Groep 8 - Saskia Bossche
  • Onderwijsassistenten - Najima Amassio, Mimoun Anakrouch, Monique de Vreij, Yuyo Tsen, Betty Koreri
  • Gymdocent - Jeroen de Wit

Intern begeleidster - Suus Vermeer 
Ouderconsulent - Latifa Kasmi

Coördinator Vreedzame school - Saskia Bossche

Orthopedagoog- Sharon Labeur

Rekenspecialist- Robert Rijneveen

Schoolcoach- Mikaela Brouwer

Administratie - Jane Hardjosoedarmo

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie hoofdstuk Aanbod voor het jonge kind

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leertijd van de kinderen betreft 28 uur per week. 

Gezien de hiaten op de hoofdvakgebieden die zijn opgelopen wegens Corona, ligt de focus dit schooljaar op de hoofdvakgebieden. Voor rekenen en spelling is extra tijd ingericht om de in kaart gebrachte hiaten planmatig weg te werken. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Als dit niet (meer) lukt op de eigen school, de helpt de school u om een andere passende onderwijsplek te vinden.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam het onderwijs en eventueel de extra ondersteuning voor uw kind zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.

Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/SchoolondersteuningssprofielWanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen de extra ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt voor rekenen in het boek van groep 5. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld: binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning. In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en eventueel bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Indien het OPP bijgesteld wordt, wordt het opnieuw door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO: Lisa Polderman en Simone van Meenen

De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: Hosnia Amakran

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als school willen wij graag een sluitend netwerk op het gebied van zorg zodat de benodigde/passende hulp snel in de gezinnen en bij de leerlingen terecht komt.

Onze orthopedagoog doet momenteel de opleiding tot dyslexie specialist, zij mag in het vervolg zelf onderzoek en behandeling doen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Visie op onderwijs groep 1-2:

Spelend leren, doelgericht werken, taalrijke omgeving en routines zijn de belangrijkste pijlers van ons onderwijs aan het jonge kind.  

Spelend leren:

Wij vinden dat kleuters zoveel mogelijk moeten spelen en spelend moeten leren. Kleuters leren door te spelen en de ervaringen die ze daarin op doen. Wij werken daarom volgens de principes van beredeneerd spelend en ontdekkend leren. De kleuterklassen zijn ingericht met hoeken waar de kinderen kunnen spelen en leren. Met zoveel mogelijk duurzaam en ‘echt’ materiaal. In de huishoek zijn bijvoorbeeld kopjes en schoteltjes van aardewerk en niet van plastic aanwezig.  Net als thuis, net als in het echte leven. Jonge kinderen spelen graag het echte leven na. Een kopje van keramiek pak je anders op dan een kopje van plastic. Het daagt de kinderen ook uit om op de juiste manier met de materialen om te gaan. En hun rollenspel wordt ‘echt’.  Er zijn in iedere groep een aantal basishoeken aanwezig en daarnaast kunnen er wisselende leerstationnetjes worden ingericht. De basishoeken zijn: de huishoek, de bouwhoek, de zand/watertafel, het atelier/knutselhoek, de kleihoek en de verteltafel. De leerkracht gebruikt spelimpulsen en speldidaktiek in de hoeken om de kinderen tot leren te brengen.

EDI

Wij vinden echter ook dat de leerlingen gerichte instructie moeten krijgen om bepaalde doelen op taal- en rekengebied eigen te  maken. Veel van onze leerlingen komen met een achterstand binnen, wij anticiperen hierop door de doelen rondom fonemisch bewustzijn en gecijferd bewustzijn geïntensiveerd aan te bieden zodat de leerlingen met een goede basis door kunnen stromen naar groep 3. Wij werken daarom volgens de principes van beredeneerd spelend en ontdekkend leren in combinatie met het didactisch hulpmodel EDI, wat wij toepassen in de kleine kringen op basis van niveau.

Taalrijke omgeving:

Goede beheersing en begrip van de Nederlandse taal is belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan. In onze kleutergroepen bieden we daarom een rijk taalaanbod. Als bron voor woordenschat gebruiken we LOGO3000. De nieuwe woorden worden zowel in de kring als spelenderwijs aangeleerd in de hoeken. Ook werken we met vertelscript in de basishoeken. Dit houdt in dat met plaatjes wordt aangegeven hoe het spel dat de kinderen gaan spelen moet verlopen. De leerkracht geeft hiervoor input, en daarna kunnen de kinderen dit zelf. We werken met het principe voordoen - samen doen - zelf doen. Ter voorbereiding op begrijpend lezen, maar tevens ook ter uitbreiding van de woordenschat, bieden we herhaald voorlezen aan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het schema ‘Voorleescyclus Begrijpend Luisteren’ en ‘De vragen op 4 niveaus. Een prentenboek wordt  minimaal twee keer per week herhaaldelijk voorgelezen. Soms aan de hele klas, maar ook in kleine groepjes met leerlingen in dezelfde ontwikkelfase, waardoor er goed interactief kan worden voorgelezen. Voor dit prentenboek wordt een verteltafel ingericht waar de leerlingen zelf met elkaar het prentenboek uitspelen. De school heeft een samenwerking met de bibliotheek. De bibliotheek wordt geïnformeerd door de leerkracht over met welke doelen er wordt gewerkt en de boeken die geleverd worden sluiten aan op de doelen. In elke (basis)hoek is een passend boek/zijn er passende boeken aanwezig.

Routines:

Routines zijn belangrijk voor het goed functioneren van de kleutergroep. Door regels en routines aan te leren voelen kinderen zich veilig en weten ze wat er van ze wordt verwacht. In deze veilige omgeving kunnen de kinderen spelen en tot leren komen. Om goede routines en regels aan te leren en een fijn groepsklimaat te ontwikkelen, zijn de eerste weken van het schooljaar belangrijk. Dit noemen we de ‘gouden weken’. 

De kring:

In de klassen wordt er gewerkt met grote en kleine kringen. De grote kring wordt voornamelijk gebruikt voor samen momenten, zoals bijvoorbeeld de dag starten, pauzehap eten, boekje voorlezen of een liedje zingen. Of om even een omgangsregel te bespreken. De grote kring duurt zo kort mogelijk.  Daarnaast wordt de grote kring gebruikt voor het aanbieden van woordenschat door middel van Logo 3000 en soms ook voor het (herhaald) voorlezen. De kleine kring wordt samengesteld op basis van de ontwikkelingsniveaus van de kinderen. De kinderen die samen spelen in de hoeken of in de leerstationnetjes wordt gezien als een kleine kring. Een enkele keer kan er ook een activiteit plaats vinden in een ‘echte’ kleine kring. Deze activiteit moet niet te lang duren. Interactief voorlezen, fonemisch bewust zijn en soms ook voorbereidend rekenen zijn activiteiten die zinvol zijn in een kleine kring van kinderen met een gelijk ontwikkelingsniveau.  

De rol van de leerkracht:

Als het thema start wordt met de kinderen besproken wat zij al weten van het thema. De leerkracht bepaalt het aanbod en richt de hoeken in. De leerkracht heeft een sturende rol. De leerkracht geeft input aan de hoeken, door deze doelgericht in te richten. Daarnaast geeft de leerkracht spelimpulsen. Dat doet ze door een spelscript te maken en deze visueel te maken met plaatjes in de hoek. De leerkracht speelt het spel eerst voor en daarna samen met de kinderen. De leerkracht stelt veel open vragen en brengt interactie op gang. Hierna kunnen de kinderen zelf een rijker spel spelen. De leerkracht start in de hoek waar de meeste instructie/ inoefening / begeleiding nodig is. Daarna loopt de leerkracht een ronde door de klas, zodat ze in alle hoeken komt om de kinderen te begeleiden.

VVE:

Samen met peuterspeelzaal Peuter en Co bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met verschillende bronnen om het doelgericht werken invulling te geven; Schatkist, CPS fonemisch bewustzijn, CPS gecijferd bewustzijn, LOGO3000, een ruim aanbod aan interessante prentenboeken. De voorschool gebruikt een programma dat hierop aansluit. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande- en ononderbroken leerlijn.

De gemeente Rotterdam en de gezamenlijke schoolbesturen hebben met elkaar een nieuw kwaliteitskader voor het onderwijs aan kleuters ontwikkeld. Alle scholen van BOOR werken de komende vier jaar aan een nog stevigere basis van het onderwijs aan kleuters.

Van peuterspeelzaal naar groep 1:

Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal Peuter en Co naar Obs De Boog, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem, indien u daar als ouders toestemming voor heeft gegeven. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn (vanaf 3 jaar en 10 maanden), mogen5 dagdelen wennen in de groep waarin zij geplaatst worden. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas.

Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs).

Voorbereiden op groep 3:

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we +/- 5 thema’s die een periode van ongeveer 6 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling:

Keuze maken: We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.. De kleuterleerkrachten hebben door deze samenstelling meer ruimte om in te spelen op het niveau ende specifieke leerbehoeften van de kinderen. Bij de samenstelling van de groepen zijn we afhankelijk van de instroom (nieuwe kleuters) en de doorstroom (overgang naar groep 2 en 3). Ook bekijken we de onderwijsbehoefte van kinderen. We informeren u in welke groep uw kind geplaatst wordt bij de overdracht.

Het volgen van de ontwikkeling:

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode "leerlijnen van Parnassys". We observeren dagelijks en we registreren twee keer per schooljaar (afhankelijk van wanneer de leerling is gestart). Tijdens de gesprekken in februari en aan het einde van het schooljaar worden de registraties met u besproken. Vanaf 1 augustus 2022 mogen wij geen toetsen meer afnemen bij de kleuters. Dat doen we pas vanaf groep 3. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3:

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal-emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. De procedure om tot dit besluit te komen hebben wij vastgelegd in het protocol overgang en doublure (dit protocol kunt u op de website vinden; www.obsdeboog.nl).

Terug naar boven