De Boog Schiemond

Kedoestraat 102 3029 CK Rotterdam

 • Schoolfoto van De Boog Schiemond
 • Schoolfoto van De Boog Schiemond
 • Schoolfoto van De Boog Schiemond
 • Schoolfoto van De Boog Schiemond

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht een leerkracht om welke reden dan ook afwezig zijn dan proberen wij op de korte termijn altijd intern een andere leerkracht te regelen.

Als dit niet mogelijk is dan wordt de groep opgevangen door een onderwijsassistent, of verdeeld over de andere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Formatie schooljaar 2021-2022

 • Groep 1- Yvonne  en Anneke 
 • Groep 2- Josje  en Anneke 
 • Groep 3 - Jelena  en Anke
 • Groep 4 - Marien en Mikaela
 • Groep 5 - Mikaela en Robert
 • Groep 6 - Davy
 • Groep 7 - Sien en Anke
 • Groep 8 - Saskia 
 • Onderwijsassisitenten - Najima, Mimoun, Monique 
 • Gymdocent - Leon 

Intern begeleidster - Irma 
Ouderconsulent - Latifa 
Gedragsspecialist - Saskia

Concierge - Marja

Administratie - Jane

Op de Boog maken we gebruik van vakleerkrachten die ingehuurd worden vanuit de Rotterdamse Leren Loont! subsidie in het kader van Leer Tijd Uitbreiding. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijs vindt plaats vanuit de kring, het werken met ontwikkelingsmateriaal en het werken in hoeken. Door het onderwijs thematisch, vanuit de methode Schatkist, aan te bieden wordt er aangesloten bij de belevingswereld van het kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 4 besteedt in het eerste deel van het schooljaar extra aandacht aan technisch lezen en aan de voorwaarden van begrijpend lezen. In het tweede deel van het schooljaar wordt er gewerkt aan begrijpend lezen middels een methodische aanpak. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De capaciteiten van onze leerlingen lopen zeer uiteen; voor de één is de lesstof te moeilijk, voor de ander biedt het juist te weinig uitdaging. Door het werken met het directe instructiemodel kunnen we aan een groot deel van deze onderwijsbehoeften voldoen binnen de eigen groep, aan de instructietafel bij de eigen leerkracht. 

Voor leerlingen met een eigen leerlijn(ontwikkelingsperspectief) is ondersteuning buiten de groep mogelijk door de onderwijsassistenten. 

Schoolondersteuningsplan De Boog 

Ons samenwerkingsverband, PPO, maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. 

Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school. 

Zorgplicht 

De verantwoordelijkheid voor een passende onderwijsplek ligt bij de school en haar bestuur. Het uitgangspunt is dat de school eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden. Als De Boog geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, zullen wij zelf voor een goede, nieuwe onderwijsplek voor uw kind moeten zorgen. Dit gebeurt in samenwerking met PPO, ouders en De Boog. Het is daarom van belang dat ouders alle informatie aan de school verstrekken over hun kind. 

Indien de school eventueel nader onderzoek wil laten doen, dan dient daar door ouders toestemming voor gegeven te worden. Ouders zijn verplicht te melden op welke andere scholen zij hun kind eventueel ook hebben aangemeld. 

Door in openheid informatie te delen, kunnen ouders en de school in kaart brengen wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn. Zo kan er op zoek worden gegaan naar de best passende onderwijsplek. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt nauw samen met Peuterspeelzaal De Boog gevestigd op de begane grond van OBS De Boog. Onze schoolmaatschappelijk werker bezoekt de peuterspeelzaal en zorgt voor een warme overdracht van de kinderen die doorstromen naar OBS De Boog.

Daarnaast organiseren wij regelmatig overlegmomenten waarbij de IB'er van OBS De Boog, schoolmaatschappelijk werk, CJG, peuterleidsters en de VVE coach aanwezig zijn. 

Terug naar boven