De Boog Schiemond

Kedoestraat 102 3029 CK Rotterdam

Schoolfoto van De Boog Schiemond

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 hebben we de signaleringswaarde 1F, 2F/1S behaald. De behaalde referentieniveaus in het schooljaar 2021-2022 zijn als volgt:

  • Begrijpend lezen:       1F=88,9%2F=61,1%
  • Taalverzorging:          1F=100%,  2F=83,3%
  • Rekenen:                   1F=73,7%, 1S=26,3%
  • Gemiddelde:              1F= 87,7%, 2F=38,5%

Dit schooljaar laten de resultaten op zowel het 1F niveau als 2F/1S een mooie stijging zien in 2F/1S niveau t.o.v. schooljaar 2021-2022. De ingezette interventies werken en we zetten deze door in het schooljaar 2023-2024. Tevens zal ook komend schooljaar de lestijd op de hoofdvakgebieden uitgebreid worden om de hiaten, die zijn ontstaan in de Covid periode, weg te werken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met behulp van de tussenresultaten (een combinatie van methodetoetsen, observaties en onderwijsbehoeften) monitoren wij ons onderwijs. Na 10 en 30 onderwijsweken (precies halverwege de afname tussen LOVS E en M en M en E) brengen wij deze tussenresultaten allemaal in kaart en kijken wij of de groeps- en individuele aanpak per vakgebied aangepast moeten worden. Zo is het mogelijk om op tijd bij te sturen en worden hiaten bijtijds weggewerkt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het voortgezet onderwijs

Het schooladvies komt in een aantal stappen tot stand:

- Eind groep 6 ontvangen de kinderen een voorlopig pre-advies. Hierin worden de LOVS gegevens meegenomen van de M6 en de E6 lovs toetsen.

- Eind groep 7 ontvangen de kinderen hun officiële pre-advies. Een aantal zaken worden meegenomen in dit pre-advies: de methode en niet methode gebonden toetsresultaten (vooral op de inzichtelijke vakken: begrijpend lezen en rekenen) werkhouding, huiswerkattitude en motivatie.

- In november organiseren we een voorlichtingsavond over de overstap naar het VO. Ouders ontvangen hier algemene informatie over de aanmeldprocedure.

-Het eindadvies volgt in januari.

- Als de doorstroomtoets in februari hoger uitvalt dan verwacht, dan kan het advies naar boven bijgesteld worden. Andersom kan dat niet.

Voor uitleg over de Rotterdamse plaatsingswijzer: www.fokor.nl

Onderwijskundig rapport Scholen zijn wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen voor de overdracht naar het VO. In het OKR staat informatie over de leervorderingen en het gedrag van de leerling. Ouders mogen hun eigen zienswijze daaraan toevoegen.

Leerwegondersteuning Leerlingen met een leerachterstand kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs. Hier zijn de klassen kleiner en is er meer ondersteuning. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor leerwegondersteuning dan wordt u daar door de leerkracht eind groep 7 van op de hoogte gebracht. In de periode oktober – december vindt een onderzoek plaats (met toestemming van ouders).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om de kinderen op De Boog te laten functioneren in een grote stad, besteden wij veel aandacht aan het vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Wij leren de kinderen op een positieve manier de dialoog aan te gaan. Door in te zetten op ontwikkeling op cognitief, sportief en creatief gebied wordt hun eigenheid en talent zichtbaar. Op De Boog is er aandacht voor een gezonde leefstijl en veiligheid. Dit doen wij door concrete omgangs- en gedragsregels te hanteren en een veilig leerklimaat te creëren. Dit veilige leerklimaat ontwikkelen wij met het kind, de ouder en de wijk. Voorop staat dat een kind zichzelf mag zijn maar ook rekening leert te houden met de ander.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid
  • Zelfredzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven