De Boog Schiemond

Kedoestraat 102 3029 CK Rotterdam

  • Schoolfoto van De Boog Schiemond
  • Schoolfoto van De Boog Schiemond
  • Schoolfoto van De Boog Schiemond
  • Schoolfoto van De Boog Schiemond

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met behulp van de tussenresultaten (een combinatie van methodetoetsen, observaties en onderwijsbehoeften) monitoren wij ons onderwijs. Halfjaarlijks brengen wij alle resultaten in kaart en maken wij op basis van deze resultaten nieuwe niveaugroepen en indien nodig groep en/of leerling plannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het voortgezet onderwijs

Aan het eind van groep 7 maken de kinderen de cito toetsen. Deze resultaten uit het leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen, is de basis voor het voorlopig advies dat de kinderen in september krijgen.

In november organiseren we een voorlichtingsavond over de overstap naar het VO. Ouders ontvangen hier algemene informatie over de aanmeldprocedure.

Het eindadvies volgt in februari. We baseren dit advies op het leerlingvolgsysteem, de methode gebonden toetsen, observaties en het sociaal emotionele volgsysteem Zien.Werkhouding en motivatie spelen hierin een belangrijke rol. We houden daarnaast rekening met de criteria uit de Rotterdamse plaatsingswijzer.

De IEP eindtoets (april) telt niet meer mee bij de aanmelding voor de VO school. Als de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, dan kan het advies eventueel naar boven bijgesteld worden. Andersom kan dat niet.

Voor uitleg over de Rotterdamse plaatsingswijzer: www.fokor.nl

Onderwijskundig rapport Scholen zijn wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen voor de overdracht naar het VO. In het OKR staat informatie over de leervorderingen en het gedrag van de leerling. Ouders mogen hun eigen zienswijze daaraan toevoegen.

Leerwegondersteuning Leerlingen met een leerachterstand kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs. Hier zijn de klassen kleiner en is er meer ondersteuning. In de periode oktober – december vindt een onderzoek plaats (met toestemming van ouders). In januari volgt het advies, en kan eventueel de extra ondersteuning worden aangevraagd

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven