Goede Herderschool

Kastanjeplein 6 3053 CD Rotterdam

  • Schoolfoto van Goede Herderschool
  • Schoolfoto van Goede Herderschool
  • Schoolfoto van Goede Herderschool
  • Schoolfoto van Goede Herderschool
  • Schoolfoto van Goede Herderschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Goede Herderschool streven we naar een passend advies voor iedere leerling. We zijn trots op onze leerlingen en wensen ze veel plezier en succes op het voortgezet onderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Goede Herderschool bieden we convergent onderwijs volgens de wijze van Opbrengstgericht passend onderwijs. We gaan uit van het principe school, groep en leerling. Ons doel is om een passend aanbod te bieden aan onze leerlingen, zodat we het maximale uit iedere leerling halen. De Goede Herderschool wil leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. De onderwijsplannen vormen de leidraad in de dagelijkse praktijk in de groepen. De blokplannen van Focus PO geven ons richting in het aanbod van onze lessen.

We werken volgens de wijze van Opbrengstgericht passend onderwijs. De overheid geeft ons de opdracht om passend onderwijs te bieden aan iedere leerling binnen de school. Om ons onderwijs passend te maken en aan te laten sluiten bij de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van onze leerlingen geven we ons onderwijs vorm aan de hand van de uitgangspunten van Opbrengstgericht passend onderwijs.

Schoolbespreking: Directie en IB bereiden samen de schoolbespreking voor. De opbrengsten van de toetsen/ Focus PO worden op school- en vakniveau besproken. Het team bedenkt interventies, passend bij de analyse, voor het komende halfjaar. Deze interventies worden opgenomen in de onderwijsplannen.

Bouwbespreking: De opbrengsten uit Focus PO op groepsniveau vormen de leidraad. De leerkrachten analyseren vooraf aan de Bouwbespreking de opbrengsten op groepsniveau en bedenken interventies op groepsniveau voor de komende periode. De leerkracht presenteert de opbrengsten en analyse van zijn groep tijdens de Bouwbespreking.

Leerlingbespreking: De leerkrachten analyseren de opbrengsten op leerlingniveau. Deze analyses worden samen met de intern begeleider bekeken en besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het is van belang dat uw kind naar goed passend vervolgonderwijs gaat. Voor een goede overstap naar dit vervolgonderwijs hanteren wij op de Goede Herderschool drie adviezen: het preadvies groep 7, het voorlopige schooladvies groep 8 en het definitieve schooladvies groep 8. In de adviescommissie bestaande uit de leerkrachten van groep 7 en 8, de directie en de intern begeleider wordt het preadvies groep 7, het voorlopig advies groep 8 en het defintieve schooladvies voor uw kind opgesteld. 

Het advies is de verwachting die wij als school hebben over welk onderwijstype het best passend is voor uw kind na groep 8. We houden daarbij nog rekening met de doorgaande ontwikkeling van uw kind in groep 8. Bij de totstandkoming van het preadvies kijken we in de adviescommissie naar de (IEP) toetsresultaten op de kernvakken begrijpend lezen en rekenen en wiskunde. We nemen ook de resultaten van de methodetoetsen mee in onze overwegingen. Daarnaast is uw kind meer dan toetsresultaten alleen. De kindkenmerken van uw kind zoals zelfstandige werkhouding, interesses, probleemoplossend vermogen, huiswerkattitude en het (leer)gedrag van uw kind spelen ook een belangrijke rol en worden meegenomen in onze uiteindelijke verwachting voor het (pre)advies. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onze school beschikt over een goede doorgaande lijn voor sociaal-emotionele ontwikkeling en maakt gebruik van de methode Kanjertraining.

Onze school beschikt over een LOVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling (KanVAS gr 1,2 en 3- 8 leerkracht- en vanaf gr 5 ook leerlingvragenlijst)

De sociaal-emotionele ontwikkeling komt aan bod tijdens de groeps- en leerlingenbesprekingen en tijdens de bouwsessies.  

We koppelen de sociaal-emotionele ontwikkeling aan actief burgerschap en integratie.

We sluiten aan bij de actualiteit en bij wat er speelt in de groep.

Binnen elke groep wordt er na enkele weken van “storming” samen regels opgesteld aangaande de manier waarop we met elkaar omgaan

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven