Goede Herderschool

Kastanjeplein 6 3053 CD Rotterdam

  • Schoolfoto van Goede Herderschool
  • Schoolfoto van Goede Herderschool
  • Schoolfoto van Goede Herderschool
  • Schoolfoto van Goede Herderschool
  • Schoolfoto van Goede Herderschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Goede Herderschool bestaat uit zeer gedreven en enthousiaste collega's. Naast groepsleerkrachten zijn er ook pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, administratie, intern begeleiders en een conciërge aanwezig. Samen werken we aan kwalitatief goed onderwijs. Samen professionaliseren en lessen ontwerpen is voor ons belangrijk. 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. De gymlessen zijn onder leiding van een vakleerkracht in de gymzaal. Groep 4 en 5 gaat één keer in de twee weken zwemmen. De leerlingen van de groepen 1/2 krijgen gym van hun eigen leerkracht. De leerlingen van groep 1/2 hebben daarnaast ook nog één keer per week dansles door een vakleerkracht. 

In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen één keer per week muziek, tekenen, handvaardigheid, kunst of technologie van vakleerkrachten van de SKVR en onze eigen vakleerkracht kunstzinnige vorming. Voor groep 3 t/m 8 en de Taalklassen zijn er ook mogelijkheden voor naschoolse activiteiten met vakleerkrachten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, doen we ons uiterste best om vervanging te vinden. We kijken of we een vervangende leerkracht van de Goede Herderschool voor die dag kunnen vinden.

Als dat niet zo is, dan onderzoeken we of er klassen samengevoegd kunnen worden of dat we de kinderen kunnen verdelen. Dit is door het grote aantal kinderen in een klas helaas niet altijd mogelijk. In het uiterste geval zullen we er wellicht niet aan ontkomen om een groep naar huis te sturen. Als dit het geval is, dan proberen wij u zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het kind in groep 1 en 2 leert spelenderwijs. In alle opdrachten zijn woordenschat-, reken- en taalelementen aanwezig. De kinderen leren veel in hoeken en met activiteiten die zelf gekozen worden. Tijdens deze activiteiten speelt de leerkracht mee om de ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren, aan te moedigen en te volgen. De motorische ontwikkeling is belangrijk. Sport en spel, zowel binnen als buiten, zijn wezenlijke leerelementen in de ontwikkeling van de kleuter.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het basisdeel van onze onderwijstijd bevat taal, begrijpend- en technisch lezen en rekenen. Daarnaast besteden we aandacht aan bewegingsonderwijs, kunstzinnige vorming, levensbeschouwing en wereld oriëntatie. In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met kanjertraining voor het aanleren van sociale vaardigheden en omgangsnormen. 

Burgerschap heeft een geïntegreerd aanbod, dat wij koppelen aan wereldburgerschap. Wij betrekken verschillende levensovertuigingen, culturen en achtergronden bij de lesstof en wij begeleiden de kinderen om zelfstandige, kritische en zelfbewuste mensen te worden. Kinderen die onze school verlaten, weten voor zichzelf op te komen en herkennen situaties in de maatschappij. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs - in algemene zin

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs.

De mogelijkheid dat een kind voor de beste ondersteuning een passende plek vindt op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal (cluster) onderwijs blijft bestaan. In het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO) zorgen scholen uit heel Rotterdam en de gemeente Rotterdam ervoor dat de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk georganiseerd worden. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Passend onderwijs - bij ons op school

Wanneer een kind wordt aangemeld op een school, zal deze school zoveel mogelijk een passende onderwijsplek bieden. Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP).

Wanneer een kind op een school wordt aangemeld en duidelijk is dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit geldt overigens ook wanneer sprake is van aanmelding op meerdere scholen. De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelaten; tijdig aanmelden (bij voorkeur 10 weken voor de start van het schooljaar) is dus erg belangrijk. Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de behoefte van het kind, de mogelijkheden van de school en regio en de voorkeuren van de ouder(s)/verzorger(s). Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur het kind een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht. Het zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek, doet het schoolbestuur uiteraard in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Registeren in Sisa 

Op de Goede Herderschool werken we met SISA. Dat is een online registratiesysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden. Via SISA kan een professional in contact komen met organisaties buiten het eigen netwerk, er wordt geen inhoudelijk dossier opgebouwd in SISA.  Via SISA Rotterdam kunt u meer informatie vinden over het afgeven van een signaal in SISA. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Goede Herderschool werkt sinds augustus 2022 met twee nieuwkomersklassen. De expertise die hier opgebouwd wordt kan ook beschikbaar worden gesteld aan andere scholen die vraagstukken hebben bij de begeleiding van nieuwkomers. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De ‘Voorschool’ bereidt kinderen van 2 tot 4 jaar voor op groep 1. Onze peutergroepen bevinden zich in hetzelfde gebouw als de kleutergroepen.

Uw kind krijgt op de voorschool extra aandacht en begeleiding, zodat het zich veilig en vertrouwd voelt en gestimuleerd wordt om nieuwe dingen te leren. En dat is belangrijk, want hoe beter uw kind zich nu ontwikkelt, hoe meer kansen het straks heeft. We gebruiken de methode ‘Uk & Puk, waar twee poppen, Puk en Ko, een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van peuter en kleuter. En zij werken met het woordenschatprogramma 'Logo3000'. 

De peutergroepen en de kleutergroepen werken nauw met elkaar samen. Zij maken gebruik van dezelfde mogelijkheden, zoals het speelplein, de gymzaal, dans, muziek en het speelmateriaal. Dit maakt het voor de kinderen vertrouwd en veilig. Zij kennen de school, de medewerkers en de gang van zaken al. De pedagogisch medewerkers en de leerkrachten overleggen met elkaar over het aanbod en de kinderen. Bij de overgang naar school, wanneer het kind 4 jaar wordt, vinden er gesprekken plaats met de ouders, pedagogisch medewerker en de leerkracht. Zo raken de ouders ook vertrouwd met de school en is er een warme overdracht. 

Terug naar boven