Goede Herderschool

Kastanjeplein 6 3053 CD Rotterdam

  • Schoolfoto van Goede Herderschool
  • Schoolfoto van Goede Herderschool
  • Schoolfoto van Goede Herderschool
  • Schoolfoto van Goede Herderschool
  • Schoolfoto van Goede Herderschool

In het kort

Toelichting van de school

De opdracht van de Goede Herderschool is om met ons onderwijs van vandaag leerlingen voor te bereiden op hun plek in de wereld van morgen. We zetten in op het vergroten van de eigenwaarde van leerlingen door hen?te zien en te erkennen?in wie zij zijn. Samen met ouders / verzorgers willen we luisteren? naar leerlingen om te?leren?van hun wensen en mogelijkheden zodat zij in staat zijn om hun leven te?leiden?voor nu en in de toekomst; 

Daarbij richten we ons erop om als school:? 

… leerlingen primair een?sterke basis?te bieden op het gebied van taal, lezen,?rekenen, burgerschap?en sociaal-emotionele ontwikkeling: Elk kind verlaat de school met voldoende taal- lees- en rekenvaardigheid, met kennis van de (Nederlandse) maatschappij en met sociale vaardigheden;?  

… leerlingen daarnaast uit te dagen tot brede ontwikkeling, We doen dit zowel onder als na schooltijd door aanbod op het gebied van wereldoriëntatie, cultuureducatie, sportieve en kunstzinnige activiteiten. Daarbij werken we waar mogelijk samen met partijen uit de buurt;  

… leerlingen binnen een?veilig?klimaat met diversiteit te leren hoe zij elkaar?respecteren, verschillen omarmen en zich?verantwoordelijk?voelen om dit in de toekomst uit te dragen.?  

Vanuit onze christelijke levensbeschouwing werken we altijd vanuit een basis van liefde en respect voor jezelf, de ander en de wereld. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geborgenheid
  • Verbinden
  • Ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben wij een dagrooster. Dit betekent dat de kinderen van 8.30 uur tot 14.45 uur op school zijn en tussen de middag op school overblijven. De kinderen eten in de klas bij de leerkracht en spelen een half uur buiten onder begeleiding van overblijfmedewerkers. Op woensdag zijn de kinderen van 8.30 uur tot 12.30 uur op school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sisa

Op de Goede Herderschool werken we met SISA. Dat is een online registratiesysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden. Via SISA kan een professional in contact komen met organisaties buiten het eigen netwerk, er wordt geen inhoudelijk dossier opgebouwd in SISA.  Via SISA Rotterdam kunt u meer informatie vinden over het afgeven van een signaal in SISA. 

Regeling vertrouwenspersonen:

De groepsleerkrachten en de directie van de school zijn voor de ouders het eerste aanspreekpunt waar het gaat om zaken die niet geheel naar wens verlopen . De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school, de eindverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur. Daarnaast kunnen leerlingen, leerkrachten, ouders en andere bij de school betrokkenen, voor problemen die te maken hebben met persoonlijke veiligheid en welbevinden, pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie, terecht bij de door het bestuur aangestelde contactpersonen of de vertrouwenspersoon. De contactpersoon is een leerkracht en daarmee direct bereikbaar. 

Terug naar boven