RK Maria Basisschool

Schietbaanlaan 90 3021 LN Rotterdam

  • Extra werkplekken om samen te kunnen werken
  • Deze zit-werkelementen verrijken de inrichting van de kleutergroepen
  • Nog 4 extra lokalen in een sfeervolle omgeving
  • Onze kinderen leren de vaardigheden die horen bij leren, leven en beleven. Dit biedt hen een sterke basis voor de toekomst

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het jaar 2016/2017 heeft de school op de centrale eindtoets een gemiddelde van 533,5 behaald. Alle leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen. In totaal zijn vijf leerlingen buiten beschouwing gelaten. Vier leerlingen i.v.m. IQ gegevens en één leerling, die minder dan 2 jaar ingeschreven was op onze school.

In het schooljaar 2017/2018 heeft de school op de centrale eindtoets een gemiddelde van 533,4 behaald. Drie leerlingen hebben de Cito Eindtoets niet gemaakt en in totaal zijn er zeven leerlingen buiten beschouwing gelaten. Deze zeven leerlingen vallen onder de bijzondere regeling van buiten beschouwing laten, zie inspectiekader.

Door een fout in de uitwisseling is er geen correct gemiddelde opgegeven. De school heeft in 2018-2019 op de centrale eindtoets een gemiddelde van 533,4 behaald. Alle leerlingen hebben de Cito Eindtoets gemaakt. Vijf leerlingen zijn buiten beschouwing gelaten. Deze leerlingen vallen onder de bijzondere regeling van buiten beschouwing laten, zie inspectiekader. 

Door de coronacrisis is de Cito Eindtoets in 2019-2020 vervallen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om voldoende tot goede resultaten te realiseren werkt de school met het PDCA model.

Plan: we starten aan het begin van ieder nieuw schooljaar met het bepalen van de te behalen streefdoelen op de tussenresultaten met behulp van de eindresultaten van het oude schooljaar. Dit doen we in de koersgesprekken die de leerkracht met de intern begeleider en de directie heeft. 

Do: we stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoefte van de kinderen en streven ernaar om de gestelde doelen te behalen m.b.v. onze lesmethodes en de methodetoetsen.

Check: na de Cito midden toetsen analyseren de leerkrachten de toetsen en zien zij of de gestelde streefdoelen behaald zijn. Aan de hand van de analyses worden er analysegesprekken met iedere leerkracht gevoerd en wordt het onderwijsproces inclusief successen en knelpunten besproken. Daarnaast bespreken en evalueren we teambreed de behaalde opbrengsten.

Act: we stellen nieuwe streefdoelen voor de eindresultaten op en stemmen ons onderwijs weer af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De te nemen acties om koers te houden worden beschreven in het analyseoverzicht van de midden toetsen.

Check: na de Cito eind toetsen analyseren en evalueren wij de opbrengsten en heeft de leerkracht met de intern begeleider en de directie nog een analysegesprek, waarbij het onderwijsproces en de resultaten besproken worden.

Plan: we start het nieuwe schooljaar weer met koersen op nieuwe, voldoende tot goede tussenresultaten aan de hand van de eindresultaten van het oude schooljaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2016 is de school door de inspectie bezocht voor het 4 jaarlijkse kwaliteitsonderzoek. De school heeft het basisarrangement behouden. 

De school heeft in 2016 deelgenomen aan het traject Excellente Scholen 2016 - 2019 en heeft op 23 januari 2017 het predicaat Excellente School gekregen.

Het predicaat is door een onafhankelijke jury, die onderdeel is van de inspectie van onderwijs, toegekend. Het predicaat is gericht op het concept van de school: de unieke verbinding tussen de basisvakken en de extra vakken, waarbij opbrengstgericht- en handelingsgericht werken een onderliggend fundament vormt voor de kwaliteit van de zorg.

De school is enorm trots op de beoordeling en het predicaat en werkt vol energie en plezier verder aan het behouden van haar kwaliteit.

Het rapport van de jury Excellente Scholen is naast het inspectierapport als extra op deze pagina te lezen.

Terug naar boven