Mariaschool Schietbaanlaan

Schietbaanlaan 90 3021 LN Rotterdam

  • Extra werkplekken om samen te kunnen werken
  • Deze zit-werkelementen verrijken de inrichting van de kleutergroepen
  • Nog 4 extra lokalen in een sfeervolle omgeving
  • Onze kinderen leren de vaardigheden die horen bij leren, leven en beleven. Dit biedt hen een sterke basis voor de toekomst.

Het team

Toelichting van de school

De RK Maria Basisschool heeft een energiek, sprankelend team. 

Het aannamebeleid van personeel is gericht op capaciteiten, uitstraling, ambities en de wil om samen het beste onderwijs te geven voor nu en in de toekomst.

Het team werkt vanuit de visie Leren - Leven - Beleven en staat voor samenwerken, samen ontdekken, samen leren, samen vieren!

Together - Everyone - Achieves - More is wat ons bindt en sterk maakt.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof van personeel vangen wij intern op. Bij kortdurend verlof wordt een groep verdeeld over de groepen van de school en krijgen de kinderen eigen werk mee. Voor langdurig verlof kijken wij samen met het bestuur of er een geschikte vervanger is. In een uitzonderlijk geval zullen directie en interne begeleiders groepen vervangen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanuit onze visie Leren - Leven - Beleven willen we onze kinderen een zo breed mogelijk onderwijspakket aanbieden. Met behulp van de gemeentelijke subsidie is de leertijd, naast de 25 verplichte basisuren, met 5 uur extra uitgebreid. Onze kinderen krijgen wekelijks 30 uur les. In de 5 uur extra worden de verplichte creatieve en culturele vakken aangeboden. Hierdoor is er meer tijd voor rekenen, taal en lezen. Omdat de gemeentelijke subsidie jaarlijks is en wisselt betreft omvang en doelstelling moet de school jaarlijks bepalen of deze extra uren kunnen blijven en hoe zij worden ingevuld. 

Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen. Wij willen het optimale uit de  kinderen halen. Onze streven is dat onze kinderen op kwalificaties de school verlaten met tenminste gemiddeld de volgende referentieniveaus: 

Lezen: 1F 90%. 2F 45%. 

Rekenen: 1F 85%. 1S 20%.

Taal:  1F 90%. 2F 40%

Voor persoonsvorming hebben wij criteria opgesteld in de Ik-rapporten.

Voor socialisatie hebben wij vaardigheden uitgewerkt die passen bij de visie Leren-Leven- Beleven. Zie de bijlage ‘mindmap vaardigheden’ op de site van Vensters PO.

Doordat de school een Lekker Fit school is zijn er 2 vakdocenten gym op school. Zij verzorgen de gymlessen voor alle groepen. Daarnaast hebben de groepen 4, 5 en 6 één keer per week zwemles in zwembad Oostervant en hebben de groepen 1, 2 en 3 iedere week dansles van een vakdocent dans van de SKVR. Om gezond gedrag te stimuleren hanteren wij een actief water en fruitbeleid. De school heeft het vignet gezonde school voor de onderdelen bewegen, gezonde voeding en sociaal emotioneel welbevinden.

Alle groepen krijgen theaterlessen van vakdocenten van Theater Hofplein. De midden- en bovenbouw groepen krijgen lessen Rots & Water van 2 opgeleide leerkrachten. De groepen 1 t/m 4 hebben wekelijks zangles en de groepen 5 en 6 iedere week gitaar- of vioolles. Deze lessen worden gegeven door vakdocenten van de SKVR. De groep 7 en 8 hebben wekelijks een workshop gericht op media, ook deze workshops worden verzorgd door vakdocenten van de SKVR. Om de leerdoelen op verschillende wijzen eigen te maken zijn er zinvolle verbindingen tussen alle vakken. 

Een vakdocent van de SKVR en een vakdocent van Theater Hofplein zijn ook cultuurcoach. Naast het verzorgen van lessen aan de kinderen zorgen zij voor een educatieve, culturele verbinding met wijkpartners. Mede door hun taak als cultuurcoach worden er door makers/ambachtlieden uit ‘Het Wijkpaleis’ workshops aan de kinderen van de school gegeven en weten er steeds meer kinderen en ouders na schooltijd gebruik te maken van het naschoolse aanbod van ‘Thuis in West’. 

Voor alle extra hulpvragen kan de school PPO Rotterdam ingeschakeld. De school werkt samen met een aantal externe specialisten. Wekelijks zijn: een Cesar-therapeut, twee logopedisten, een diëtist, een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, een medewerkster van het wijkteam, een orthopedagoog, een speltherapeut en een kindercoach op school.  


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle ontwikkelingsgebieden om tot volledige ontwikkeling te komen tijdens de leeftijdsfase van het jonge kind worden gedurende de schooluren aangeboden en zijn verweven in het thematisch werken m.b.v. spelend leren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het SOP is op te vragen bij de school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het streven is het totale zorgaanbod te continueren voor onbepaalde tijd. Dit blijft afhankelijk van de jaarlijkse formatiegelden, de subsidieverstrekking en de stabiliteit van regelgeving en subsidie.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In school zijn 2 peuterspeelzalen van de Rotterdamse Peuterschool (Peuter & Co). ZieZo 1 en ZieZo 2. Beide zalen hebben een ochtend- en een middaggroep. In iedere speelzaal is 1 HBO en 1 MBO leidster aanwezig. Leidsters, leerkrachten en leidinggevenden dragen samen de verantwoordelijkheid voor het vormgeven en bewaken van de doorgaande lijn binnen de peutergroepen en de aansluiting met de school.

De school werkt samen met Kinderopvang Pinkeltjesland B.V. Zij verzorgen voor- en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar en dagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. In de dagopvang krijgen de kinderen, net als de kinderen in de peuterspeelzaal, een voorschool programma aangeboden en is er bij de overgang naar de basisschool een warme overdracht. 

Terug naar boven