Mariaschool Schietbaanlaan

Schietbaanlaan 90 3021 LN Rotterdam

  • Extra werkplekken om samen te kunnen werken
  • Deze zit-werkelementen verrijken de inrichting van de kleutergroepen
  • Nog 4 extra lokalen in een sfeervolle omgeving
  • Onze kinderen leren de vaardigheden die horen bij leren, leven en beleven. Dit biedt hen een sterke basis voor de toekomst.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om voldoende tot goede resultaten te realiseren werkt de school met het PDCA model.

Plan: we starten aan het begin van ieder nieuw schooljaar met het bepalen van de te behalen streefdoelen op de tussenresultaten met behulp van de eindresultaten van het oude schooljaar. Dit doen we in de koersgesprekken die de leerkracht met de intern begeleider en de directie heeft. 

Do: we stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoefte van de kinderen en streven ernaar om de gestelde doelen te behalen m.b.v. onze lesmethodes en de methodetoetsen.

Check: na de Cito midden toetsen analyseren de leerkrachten de toetsen en zien zij of de gestelde streefdoelen behaald zijn. Aan de hand van de analyses worden er analysegesprekken met iedere leerkracht gevoerd en wordt het onderwijsproces inclusief successen en knelpunten besproken. Daarnaast bespreken en evalueren we teambreed de behaalde opbrengsten.

Act: we stellen nieuwe streefdoelen voor de eindresultaten op en stemmen ons onderwijs weer af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De te nemen acties om koers te houden worden beschreven in het analyseoverzicht van de midden toetsen.

Check: na de Cito eind toetsen analyseren en evalueren wij de opbrengsten en heeft de leerkracht met de intern begeleider en de directie nog een analysegesprek, waarbij het onderwijsproces en de resultaten besproken worden.

Plan: we start het nieuwe schooljaar weer met koersen op nieuwe tussenresultaten aan de hand van de eindresultaten van het oude schooljaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leren - Leven - Beleven is het motto van de school wat ook zichtbaar is in het de bal van het logo van de school.

Vanuit de visie op Leren - Leven - Beleven handelt de school ook als het gaat om sociale veiligheid.

Omdat kinderen alleen tot leren komen in een veilige omgeving heeft de school 5 Gouden Regels opgesteld. 1. Respect is fijn voor groot en klein. 2. Nederlands is onze taal, die spreken wij allemaal. 3. Op de gang is het stil, omdat iedereen werken wil. 4. Voor onze spullen zullen we goed zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen. 5. Op tijd komen moet, want samen starten is goed.  Deze regels zijn duidelijk zichtbaar in de schoolgebouwen en worden levend gehouden door het team, kinderen en ouders.

Veiligheid en een goed leefklimaat kan alleen tot stand komen als er een goede relatie is tussen leerkracht - kind - ouder. Deze driehoek van samenwerken is alleen mogelijk wanneer alle partijen in staat zijn om af te stemmen, te luisteren, respect te tonen, elkaar te zien en te vertrouwen.

Vijf bouwstenen van regie-versterkend-handelen helpen de leden van het schoolteam om te komen tot zinvolle relaties met kinderen. De bouwstenen richten zich op het versterken van 1. Basisveiligheid. 2. Afstemmen. 3. Zelfvertrouwen. 4. Onafhankelijkheid. 5. Creativiteit.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Leren - Leven - Beleven
  • Zonder oordeel
  • Open eerlijk en nieuwsgierig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2016 is de school door de inspectie bezocht voor het 4 jaarlijkse kwaliteitsonderzoek. De school heeft het basisarrangement behouden. 

De school heeft in 2016 deelgenomen aan het traject Excellente Scholen 2016 - 2019 en heeft op 23 januari 2017 het predicaat Excellente School gekregen.

Het predicaat is door een onafhankelijke jury, die onderdeel is van de inspectie van onderwijs, toegekend. Het predicaat is gericht op het concept van de school: de unieke verbinding tussen de basisvakken en de extra vakken, waarbij opbrengstgericht- en handelingsgericht werken een onderliggend fundament vormt voor de kwaliteit van de zorg.

De school is enorm trots op de beoordeling en het predicaat en werkt vol energie en plezier verder aan het behouden van haar kwaliteit.

Het rapport van de jury Excellente Scholen is naast het inspectierapport als extra op deze pagina te lezen.

Terug naar boven