Basisschool RK De Regenboog

Gronsvelderf 105 3077 SB Rotterdam

  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool RK De Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

RK de Regenboog heeft een warm en professioneel team. De collegialiteit onder de leerkrachten is groot. Indien een leerkracht afwezig is vanwege verlof of ziekte, wordt dit onderling opgelost. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De peutergroepen bestaan uit kinderen in de leeftijd van twee tot 4 jaar. Aansluiten gaan zij naar het basisonderwijs. De peutergroepen bevinden zich op ons hoofdgebouw. De peuteracademie op onze locatie aan de Hoensbroeksingel. 

In de groepen 1-2 wordt gewerkt met heterogene groepen; de oudste en jongste kinderen zitten bij elkaar zodat zij met en van elkaar kunnen leren. 

De groepen 3 t/m 8 werken in een jaarklassensysteem. De instructie wordt aangeboden op drie niveaus: basis, verkort en verlengd. Daarnaast is er hulp buiten de groepn in de vorm van RT (remedial teaching), compacten & verrijken en is er de LED-groep (Leer Extra Dingen) voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 

RK de Regenboog heeft 3 vakleerkrachten gym in dienst. Naast de groepen 3 tot en met 8 geven zij ook les aan de kleuters en de peuters. 

Vanaf de kleuters worden de kinderen getoetst op hoogbegaafdheid. Wij hebben een leerkracht hoogbegaafdheid in dienst die de plusklasen, de LED-groepen, les geeft. Er zijn LED-groepen voor groep 3 tot en met groep 8. De kleuters worden in hun groep begeleid. Daarnaast wordt actief ingezet op het compacten en het verrijken, om goed af te kunnen stemmen op kinderen die net iets meer aankunnen dan de gemiddelde leerling. Onze Remedial Teachers zetten hun deskundigheid in om leerlingen, die iets meer ondersteuning nodig hebben, extra te helpen in hun ontwikkeling. 

Wij hebben verschillende reken- en taalspecialisten in dienst. Zij coördineren het taal- en het rekenonderwijs. Hiervoor zijn expertgroepen opgericht die bouwdoorbrekend zijn. 

Onze gedragsspecialisten zetten in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen presteren op cognitief gebied. 

Wij hebben vijf Intern Begeleiders (IB'ers) in dienst. Een IB'er is een gespecialiseerde leerkracht die de leerlingenzorg op school coördineert. Zij werken samen met de leerkracht, met de RT'ers en de coördinator Hoogbegaafdheid om kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

Onze school heeft het vertrouwen en de steun van ouders nodig om goed onderwijs te kunnen geven. Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk. Daarvoor hebben wij een medewerker ouderbetrokkenheid in dienst. Deze vervult een brugfunctie tussen onderwijs, voorzieningen in de wijk en de ouders. In onze wekelijkse ouderinfo vindt u de aankondiging van de ouderactiviteiten.

Wij werken met verschillende conciërges, die er voor zorgen dat de randvoorwaarden voor het leren van de kinderen zo optimaal mogelijk zijn. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het SOP hebben wij uitvoerig beschreven waar onze mogelijkheden en onmogelijkheden liggen op het gebied van leerlingenzorg.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

OP RK de Regenboog kunt u kiezen uit de peuterspeelzaal of onze peuteracademie. Op de peuteracademie gaan de kinderen 2 langere dagen naar school. Vanaf 2 jaar en 8 maanden ook op de woensdagochtend. Op deze ochtend bieden wij pre-kleuteronderwijs aan. Onze pedagogisch medewerkers werken op deze ochtend gericht aan vaardigheden passend bij 'oudere peuters'. Gericht op de overstap naar de basisschool. 

Omdat de dagen langer zijn bieden wij vanuit school de kinderen fruit, brood en drinken aan. 

Terug naar boven