St. Michaëlschool

Mahlersingel 9 3055 SJ Rotterdam

  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De school stelt als doel om minimaal boven de bovengrens van de door de inspectie gestelde norm te scoren. De school behaalt dit gestelde doel achtereenvolgende jaren ruimschoots.

In het schooljaar 2019-2020 is er i.v.m. het COVID-19 virus en de schoolsluiting, geen centrale eindtoets gemaakt.

De kinderen zijn als volgt uitgestroomd:

6 leerlingen naar VMBO

6 leerlingen naar VMBO T (MAVO)

1 leerling naar VMBO T / HAVO

6 leerlingen naar HAVO

14 leerlingen naar HAVO / VWO

28 leerlingen naar VWO

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd met de methode Onderbouwd, een observatielijst voor de sociaal emotionele ontwikkeling en een screeningsinstrument voor motorische ontwikkeling.

In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van methode gebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem van CITO. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met SCOL (sociale competentielijst voor leerlingen).

De resultaten van de toetsen worden in kaart gebracht en geanalyseerd door de leerkracht en de intern begeleiders. Tweemaal per jaar wordt er naar aanleiding van de resultaten een groepsplan, dan wel individueel plan voor de leerlingen vastgesteld.

Wij wijzen erop dat het op de basisschool om veel meer gaat dan het behalen van hoge citoscores. De toetsen laten niet zien dat elk kind uniek en speciaal is. Aan cito zie je niet dat een kind een muziekinstrument bespeelt, dat een kind goed kan dansen, of mooie kunstwerken maakt. Ook geeft het niet aan hoe kinderen met elkaar omgaan, of ze vrienden hebben waar ze op kunnen rekenen of zelf een steun zijn voor anderen. Aan de getalletjes kan je niet zien of een kind zorgzaam, vrolijk, aardig, betrouwbaar of lief is. Ook kan je er niet aan aflezen hoe een kind tot de resultaten gekomen is. Kortom de citoscores zeggen wel iets, maar zeker niet alles! Als wij naar de kinderen kijken, nemen wij al die aspecten wel mee. Omdat ook deze aspecten van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind én zijn of haar geluk!

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De school gaat na of de oud-leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs op het niveau zitten dat eind groep 8 is geadviseerd. Ook hierbij voldoet de school ruimschoots aan de gestelde eisen.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven