St. Michaëlschool

Mahlersingel 9 3055 SJ Rotterdam

  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • Schoolfoto van St. Michaëlschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is er in Nederland geen Centrale Eindtoets gemaakt i.v.m. de coronacrisis.

In het schooljaar 2020-2021 was het resultaat van de Cito Eindtoets 542,5. 

Op deze pagina worden sinds 2021 de resultaten van de behaalde referentieniveaus weergegeven. Wij voldoen met de behaalde resultaten aan het niveau dat van een school als de onze verwacht mag worden en zijn daar

De kinderen zijn als volgt uitgestroomd:

  Aantal leerlingen

VMBO 1

VMBO T (MAVO) 4

VMBO – HAVO 1

HAVO 7

HAVO –VWO 24

VWO 32          

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd met de methode Onderbouwd, een observatielijst voor de sociaal emotionele ontwikkeling en een screeningsinstrument voor motorische ontwikkeling. Met onderbouwd heeft de school een beredeneerd aanbod voor de kleuters en wordt doelgericht gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht creëert een omgeving waarin de kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen.

In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van methode gebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem van CITO. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met SCOL (sociale competentielijst voor leerlingen).

De resultaten van de toetsen worden in kaart gebracht en geanalyseerd door de leerkracht en de intern begeleiders. Tweemaal per jaar wordt er naar aanleiding van de resultaten een groepsplan, dan wel individueel plan voor de leerlingen vastgesteld.

Wij wijzen erop dat het op de basisschool om veel meer gaat dan het behalen van hoge citoscores. De toetsen laten niet zien dat elk kind uniek en speciaal is. Aan cito zie je niet dat een kind een muziekinstrument bespeelt, dat een kind goed kan dansen, of mooie kunstwerken maakt. Ook geeft het niet aan hoe kinderen met elkaar omgaan, of ze vrienden hebben waar ze op kunnen rekenen of zelf een steun zijn voor anderen. Aan de getalletjes kan je niet zien of een kind zorgzaam, vrolijk, aardig, betrouwbaar of lief is. Ook kan je er niet aan aflezen hoe een kind tot de resultaten gekomen is. Kortom de citoscores zeggen wel iets, maar zeker niet alles! Als wij naar de kinderen kijken, nemen wij al die aspecten wel mee. Omdat ook deze aspecten van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind én zijn of haar geluk!

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school gaat na of de oud-leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs op het niveau zitten dat eind groep 8 is geadviseerd. Ook hierbij voldoet de school ruimschoots aan de gestelde eisen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op dinsdag 3 december 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek gedaan. Gedurende het onderzoek is zij nagegaan of de school de kwaliteitswaardering GOED verdient. Er zijn door 3 inspecteurs lessen bezocht, gesprekken gevoerd en documenten bestudeerd.

Met trots kunnen wij melden dat de Inspectie van het Onderwijs aan de St. Michaëlschool de hoogste kwaliteitswaardering GOED heeft toegekend.

Uit de samenvatting van het eerdere inspectierapport:

De school heeft naast het reguliere aanbod een scala aan interessante leeractiviteiten en projecten, waarbij zoveel mogelijk leerlingen worden betrokken.

De school heeft goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen.

De kwaliteit van het onderwijs bij de lessen die werden bezocht, is op orde.

Op het gebied van veiligheid voldoet de school aan de wettelijke verplichtingen.

De kinderen ervaren de school als veilig en plezierig.

Het pedagogisch klimaat is goed en er zijn duidelijke gedragsregels.

De school behaalt uitstekende leerresultaten.

Hoewel de school zich opvallend inspant om de kinderen een uitdagend extra aanbod te geven in de vorm van projecten e.d., zorgt zij er voor dat de kernvakken steeds centraal blijven staan.

Bestuur, directie en team van de St. Michaëlschool werken in goede harmonie en onder prima onderwijskundig leiderschap samen om de kwaliteit van de school verder te verbeteren.

De kwaliteitscultuur is uitstekend: de school is voortdurend en actief bezig zichzelf verder te ontwikkelen.

De hoofdconclusie:

De St. Michaëlschool zorgt voor prima onderwijs.

De school heeft grote aandacht voor de leeropbrengsten bij de kernvakken taal en rekenen.

Daarnaast is er een opvallend breed en innovatief aanbod naast de kernvakken en de kinderen geven aan dat ze blij zijn met de interessante leeropdrachten, bijvoorbeeld in de vorm van projecten.

De leerlingen van de St. Michaëlschool leren veel en er heerst een veilig en warm sociaal klimaat.

Terug naar boven