Isra

Wilgenlei 149 3053 CG Rotterdam

  • Schoolfoto van Isra
  • Schoolfoto van Isra
  • Schoolfoto van Isra

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Omdat wij nog geen groep 8 hebben zijn er nog geen resultaten van de eindtoets. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen we regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methode-gebonden toetsen gebruiken we de toetsen uit het Cito-LOVS om een onafhankelijk beeld te krijgen van de vorderingen van onze leerlingen. 

Door de gegevens van zowel methode-gebonden toetsen en de Cito-toetsen goed te analyseren, krijgen we een goed totaalbeeld van de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit geeft de leerkrachten voldoende informatie om zo de leerstof goed in te kunnen plannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023/2024 hebben wij voor het eerst een groep 8. 

Doorstroomtoets

De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.  

In De OverstapRoute (https://www.koersvo.nl/de-overstaproute/) vindt u de afspraken die de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben gemaakt over de overstap naar de middelbare school.  

Schooladvies

In de regio van Koers VO vinden we dat een schooladvies voor alle leerlingen passend moet zijn. Dit betekent dat het advies op een optimistische en realistische manier richting geeft aan de potentie van de leerling. In de praktijk betekent dit dat de po-school adviseert op het niveau waarop de leerling in klas 1 van het vo floreert én uitgedaagd wordt.  

Concreet houden wij ons bij het opstellen van het schooladvies aan onderstaande uitgangspunten:

• Het adviesproces is een continu, doorlopend en gezamenlijk proces. Daarom is er een team op de po-school dat vanaf groep 6 toewerkt naar een definitief schooladvies in groep 8. Ouders en leerlingen worden hier vanzelfsprekend bij betrokken. De po-school zoekt voor afstemming over passende schooladviezen contact met vo-scholen in de omgeving (in geval van concrete casussen kan meedenken door de vo-school op anonieme basis plaatsvinden).

• We gebruiken bij het opstellen en onderbouwen van het schooladvies de (ontwikkeling in de) vaardigheidsscores op de LVS-toetsen uit groep 6, 7 en 8.

• We hechten vooral waarde aan de resultaten van rekenen/wiskunde, begrijpend lezen en, indien beschikbaar, woordenschat. Dit zijn de beste voorspellers van het succes in het voortgezet onderwijs.

• We baseren aanvullende informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en dergelijke op meerjarige observaties. We leggen deze informatie systematisch vast.

• We verzamelen bij leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften adequate, aanvullende informatie om het schooladvies vast te stellen en te onderbouwen.

• We zijn alert op het risico van onder- en over advisering.   

Krijgt de leerling een hoger toets advies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.   

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanuit de kernwaardes hebben we gedragsverwachtingen geformuleerd. De gedragsverwachtingen gelden voor in de klas, op de gang en op het schoolplein. Het zijn positief geformuleerde gedragsverwachtingen en dit komt dagelijks aan bod. 

VISIE OP BURGERSCHAP: Wij zien het als een taak van de school kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende, coöperatieve en betrokken wereldburgers van de Nederlandse samenleving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Godsbesef

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven