Risala

Hollandsestraat 74 3074 TM Rotterdam

 • Voorstelling voor de kleuters tijdens de kinderboekenweek.
 • We zijn een Lekker Fit school. Er worden geregeld sportclinics georganiseerd.
 • We hebben ICT lokaal waar de leerlingen les krijgen in ict-vaardigheden en mediawijsheid.
 • Ambulance personeel is uitgenodigd voor een les bij de kleuters tijdens het thema Gezondheid.
 • Er worden verschillende informatieve, educatieve en creatieve activiteiten voor ouders georganiseerd.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken het leerlingvolgsysteem van CITO. Jaarlijks zijn er twee toets momenten, januari/ februari worden de M(idden)-toetsen afgenomen en in mei/ juni vinden de E(ind)- toetsen.

Na de M- en E toetsen van Cito volgen er leerling besprekingen tussen de leerjaarcoördinator en groepsleerkracht. Na de besprekingen passen de leerkrachten de handelingsplannen aan. In de handelingsplannen staat de aanpak beschreven van de leerlingen a.d.h.v de zorgbehoefte. In de dit plan worden de leerlingen ook verdeeld in de 3 verschillende instructiegroepjes. De eerste groep heeft verkorte instructie, de tweede groep is de basisgroep en volgt de reguliere instructie en de derde groep heeft na de regulier instructie nog behoefte aan verlengde instructie en extra inoefenen onder begeleiding.

De tussenresultaten worden gebruikt als ijkpunten om de handelingsplannen te evalueren en aan te passen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs

In groep 8 van de basisschool krijgt elke leerling een advies voor het voortgezet onderwijs. De eindtoets is niet meer leidend voor het schooladvies. Het schooladvies is gebaseerd is de gehele ontwikkeling op de basisschool.

Als een leerling op de eindtoets op een hoger scoort dan het gegeven schooladvies, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Als de school het schooladvies niet aanpast, moet zij dit motiveren. Als de score op de eindtoets lager is, dan mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

De advisering wordt door de leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de leerjaar-coo¨rdinator en de schoolleider bepaald (Plaatsingswijzer Rotterdam).

De school gebruikt de volgende bronnen voor het schooladvies:

 • de resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit groepen 6, 7 en 8
 • het dossier
 • gedragskenmerken en sociaal-emotionele vaardigheden
 • werkhouding en motivatie
 • resultaten op methode-gebonden toetsen
 • resultaat van een eventueel capaciteiten- of intelligentieonderzoek
 • thuissituatie

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven