Risala

Hollandsestraat 74 3074 TM Rotterdam

 • Voorstelling voor de kleuters tijdens de kinderboekenweek.
 • We zijn een Lekker Fit school. Er worden geregeld sportclinics georganiseerd.
 • Ambulance personeel is uitgenodigd voor een les bij de kleuters tijdens het thema Gezondheid.
 • Er worden verschillende informatieve, educatieve en creatieve activiteiten voor ouders georganiseerd.

Het team

Toelichting van de school

Hierbij een overzicht van de leerkrachten over de groepen. Het kan zijn dat dit in de loop van het schooljaar door omstandigheden veranderd.

Groep 1A: Juf Charin

Groep 1B: Juf Farida en juf Dianna

Groep 1C: Juf Meryem en juf Seher

Groep 1/2D: Juf Amal en juf Bochra

Groep 2A: Juf Fadoua en juf Dianna

Groep 2B: Juf Hermien

Groep 2C: Juf Suranur

Groep 3A: Juf Stefanie

Groep 3B: Juf Aylin en juf Naoual

Groep 3C: Juf Ilona en juf Yousra

Groep 4A: Juf EmineY en juf Sahila

Groep 4B: Juf Wafae en juf Rabiah

Groep 4C: Juf Sila 

Groep 5A: Juf Sathbama en juf Farah

Groep 5B: Juf Yasemin en juf Hanan

Groep 5C: Juf Rosita

Groep 6A: Juf Salma en juf Maryam

Groep 6B: Juf Margaret en juf Selma

Groep 6C: Juf Ilham en juf Rachida

Groep 7A: Juf Bouchra en juf Ameera

Groep 7B: Juf Emine en vacature

Groep 7C: Meester Youssef en juf Fatma

Groep 8A: Juf Hanane en juf Jihane

Groep 8B: Juf Ikram en juf Asia

Groep 8C: Juf Serpil

Bouwcoördinatoren: 

Groepen 0, 1 en 2: Johan Boelema

Groepen 3, 4 en 5: Johan Boelema

Groepen 6, 7 en 8: Juf Sümerya Yilmaz

Interne begeleiders: 

Onderbouw 0-4: vacature

Bovenbouw 5-8: juf Rajae

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is aangesloten bij het vervangingsfonds. De ziektevervanging wordt als volgt geregeld op school:

Indien er een leerkracht met ziekteverlof is, zal er bij een detacheringsbureau worden gekeken of er inval beschikbaar is. Als het detacheringsbureau geen invallers ter beschikking heeft, wordt de vervanging intern geregeld. Dan zal er een onderwijsondersteunend personeelslid (oop’er) voor de groep worden geplaatst. Dit gebeurt onder toezicht van een bevoegde leerkracht of bouwcoördinator. Als er ook geen oop’er is om voor een groep te plaatsen, zal de groep worden verdeeld over de eigen bouw. Alle groepen hebben in de groepsmap een verdeellijst. Als laatste optie, wanneer er teveel zieken zijn waardoor er geen vervanging mogelijk is en er sprak is van overmacht, zal er een groep naar huis worden gestuurd. Gezien de kleuters te veel uren maken, zal de eerste keus zijn om de groepen 1 en 2 naar huis te sturen. De leerkracht van die groep zal de inval doen in de hogere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Brede ontwikkeling 

Onze school heeft projecten voor het ervaringsgericht leren. Met als doel de leerlingen creatief te leren denken en algemene kennis te vergroten. De volgende vakken worden aangeboden door vakdocenten:Techniek, ICT, Gym, Godsdienst, Engels en Muziek.

Tijdens lessen Wetenschap en Technologie komt het hoger orde-denken aan bod. Centraal staat het analyseren, evalueren en creëren. Het is een stap richting het wetenschappelijk denken. 

Wij zijn een 'Lekker fit'-school en bieden minimaal 2 keer per week bewegingsonderwijs aan. 

Op onze school worden muzieklessen en lessen kunstzinnige vorming volgens de islamitische richtlijnen aangeboden. 

Kennis van de Engelse taal wordt steeds belangrijker door de toenemende globalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De Engelse taal wordt door een Early bird gecertificeerde vakdocent gegeven, waarbij de methode 'Join In' wordt gebruikt. 

Kortom onze school heeft een geïntegreerd aanbod op gebied van de vier intelligenties (IQ, EQ, FQ en SQ).  


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor de onderbouw (groepen 1 t/m 4) geldt een minimum norm van 880 uur en 940 uur voor de bovenbouw (groepen 5 t/m 8). Dat zou betekenen dat de onderbouw groepen 22 uur per week les zouden moeten krijgen. Wij hebben ervoor gekozen dat alle groepen even veel lesuren krijgen aangeboden (940 uur). De extra uren voor de onderbouw worden ingezet om de taalachterstand weg te werken. Daarom krijgen de kleutergroepen ruim 10 uur per week taal aangeboden.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle kinderen moeten in de basisschoolperiode tenminste 7520 uren lestijd volgen (gemiddeld 940 uur per jaar). 940 uur gedeeld door 40 schoolweken is ongeveer 23,5 uur per week les. 

Risala heeft een continurooster en daarbovenop 10 uur leertijd uitbreiding. Een deel is opgenomen in het reguliere programma en een deel bieden wij aan in de Dagprogrammering na-schooltijd en in de vakanties. Er is een breed aanbod waaruit de ouders een keuze kunnen maken. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies

Vroegtijdig signaleren van leer-, opgroei- en opvoedproblemen

Wij maken in de onderbouw gebruik van het Parnassys kleutervolgsysteem. Hierdoor worden leerachterstanden gesignaleerd. Binnen de voorschool is er een doorgaande lijn naar de kleutergroepen. We gebruiken de methode Kleuterplein. De voorschool gebruikt nog steeds Peuter en Co. De thema’s van de peuter- en kleutergroepen worden op elkaar afgestemd. Verder is de Intern begeleider (IB) betrokken bij alle zorg overleggen van de kleutergroepen.

In groep 3 gebruiken we de methode Lijn 3.  

Er wordt vanaf groep 1 gewerkt met handelingsplannen (HGW-OGW). De medewerker ouderbetrokkenheid heeft een belangrijke rol in het informeren en betrekken van ouders bij de school. Er worden wekelijks themaochtenden (vaak opvoed gerelateerde thema’s) georganiseerd voor ouders. Bij opvoedproblemen of andere problemen binnen het gezin wordt de schoolmaatschappelijk werker ingeschakeld om deze vroegtijdig aan te pakken. 

Ambities:

 • leerkracht (en) tot specialist ‘leren’ omscholen.

De zorg voor een veilig schoolklimaat

Jaarlijks wordt Zien! afgenomen en geanalyseerd. De leerkrachten maken gebruik van de methode De Vreedzame school. Om het jaar wordt de vragenlijst veiligheid (WMK) door ouders en leerkrachten en jaarlijks door leerlingen ingevuld.  De resultaten worden in een plan van aanpak verwerkt en uitgevoerd. Alle leerkrachten hanteren een gestructureerd klassenmanagement en reflecteren op eigen handelen om eigen gedrag bij te stellen door gebruik te maken van collegiale consultaties.

Verder is er een werkgroep veiligheid opgericht die er op toeziet dat de veiligheid op school gewaarborgd blijft. Binnen de werkgroep is er een veiligheidsplan opgesteld (in WMK). Er is een vertrouwenspersoon/aanspreekpunt op school voor de leerlingen (en eventueel ouders).  

Ambitie:  

 • Bovenschools een veiligheidsplan opstellen

Een aanbod voor leerlingen met dyslexie 

De school beschikt over een dyslexieprotocol.  

Ambitie:

 • scholing dyslexie (team), deskundigheid bevorderen om een complexe ondersteuningsvraag op het gebied van lezen, te analyseren.

Een aanbod voor leerlingen met dyscalculie

Er is een concept dyscalculie-protocol opgesteld die nog binnen het managementteam moet worden vastgesteld. Verder hebben twee collega’s de cursus dyscalculie gevolgd.

Ambities:

 • Vroegtijdig kunnen signaleren van rekenproblemen (dyscalculie) door een dyscalculie-protocol op te stellen.
 • Deskundigheid bevorderen om een complexe ondersteuningsvraag op het gebied van rekenen te analyseren.

Een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie

Er wordt handelingsgericht gewerkt met minimaal 3 niveaus. Hierbij wordt convergente differentiatie toegepast. De leerkrachten geven les volgens het GRRIM model van Pearson en Gallagher (1983). Ze kunnen de specifieke onderwijsbehoefte van een leerling signaleren, analyseren, een oplossing voorbereiden, die oplossing uitvoeren binnen de groep en evalueren of dit traject voldoende heeft opgeleverd voor de leerling. Jaarlijks wordt de CITO afgenomen en geanalyseerd. De opbrengsten worden plenair besproken in de bouwvergaderingen. Er is een plusklas aanwezig voor de leerlingen van 5 t/m 8.

De school stelt voor leerlingen met een zeer specifieke ondersteuningsbehoeften een  ontwikkelingsperspectief (OPP) op

Er wordt vanaf groep 6 een OPP opgesteld voor een leerling die niet het reguliere onderwijsprogramma kan volgen. Bij uitzonderingen worden OPP’s eerder opgesteld.  

Ambitie:

 • Voor alle leerlingen die binnen Ouder-Zorg overleg (OZO) worden besproken een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen
 • Cursus GRRIM voor het nieuwe personeel en borging ervan.

Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen 

De werkgroep veiligheid ziet er op toe dat iedereen volgens de methode De Vreedzame School werkt en handelt. De school leeft het gedragsprotocol na.

Ambitie:

 •   leerkracht scholen in het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen.

Protocol voor medische handelingen

Er is een protocol voor het toedienen van (lichte) medicatie. Bijv.: astma, allergie etc.

Leren en ontwikkeling

De school wil zich gaan profileren op het gebied  van leerproblemen. Dit houdt in dat wij ons willen gaan focussen op leerproblemen op het gebied van rekenen en taal. De school gaat uit van een leerprobleem als een  leerling op het gebied van begrijpend lezen (taal) en op het gebied van rekenen een leerrendement heeft dat lager is dan 50%. Bij het jonge kind geldt een achterstand van 1 jaar op twee of meer ontwikkelingsgebieden als leerprobleem. Om optimaal onderwijs te kunnen bieden heeft de school besloten om maximaal 2 leerlingen in een groep te plaatsen met een leerprobleem. Een derde leerling zou alleen geplaatst kunnen worden indien de groepscohesie, de leerkrachtvaardigheden en de groepsgrootte  dit toelaten.  

Op school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan;

 • handelingsgericht werken
 • opbrengstgericht werken
 • zelfstandig werken

In alle groepen wordt met het bovengenoemde gewerkt. Niet in alle groepen wordt er tijdig gesignaleerd van een leerprobleem. Dit is een aandachtspunt wat meegenomen wordt in de scholingsplanning. Alle leerkrachten zijn afgestudeerd aan de PABO. De leerjaarcoördinatoren zijn Master (S)EN opgeleid. De school beschikt over specialisten taal en rekenen.

Ambitie:

 • De school is van plan om een paar leerkrachten de EN opleiding te laten volgen (specialisatie leren, gedrag en het jonge kind).

Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, methodieken, protocollen, etc. :

 • Protocol dyslexie
 • Gedragsprotocol
 • Handelingsgericht werken
 • Opbrengstgericht werken
 • CITO/ PRAVOO/ Zien!/ IEP
 • Taalbeleidsplan
 • Rekenbeleidsplan
 • WMK
 • Coöperatieve werkvormen
 • Collegiale consultaties/ Klassenbezoeken
 • Orthotheek in ontwikkeling
 • Bibliotheek op school
 • Logopediste op school
 • Fysiotherapie
 • Lekker Fit (incl. schooldiëtiste)
 • Leesbehandeling

Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw

Er is geen ruimte om buiten de groep extra instructie/ begeleiding te geven en tegelijkertijd toezicht te houden op de groep

Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders

Ouders Sceptisch/kritisch naar externe instanties.

Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs ; wat kunnen we (nog) niet ?

 • Leren en ontwikkeling: Uitdaging en verrijking voor plusleerlingen in de klassen Uitvoeren van een OPP in de groep  
 • Sociaal en emotioneel gedrag: Leerlingen met complexe gedragsstoornissen (adhd, pdd-nos ed).  
 • Fysiek en medisch: Er wordt geen zware medicatie toegediend.
 • Werkhouding: Individuele begeleiding
 • Geen voorzieningen voor leerlingen in een rolstoel  


Ambities en (na-)scholingswensen

Leren en ontwikkeling:

 • leerkracht (en) tot ’specialist leren en het jonge kind’ omscholen.
 • scholing dyslexie en dyscalculie (team)
 • Vroegtijdig kunnen signaleren van rekenproblemen (dyscalculie)
 • Tussentijdse evaluaties concreet mogelijk beschrijven
 • Cursus "Ervaar kinderen met Taalontwikkelingsstoornis" (team)

Sociaal en emotioneel gedrag:

 • Inzetten van mediatoren.  

Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende nascholingswensen :  

 • Leerkracht (en) tot ’specialist leren en het jonge kind’ omscholen.
 • Scholing dyslexie (team)
 • Scholing dyscalculie (team)  
 • Cursus TOS (team)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

* Werken met een hoogbegaafde leraar voor de plusklas.

* Werken met specialisten op het gebied van dyslexie en dyscalculie.

* Functie leerjaarcoördinator vervangen door bouwcoördinatoren en intern begeleiders.

* Schoolopleiders aanstellen voor de begeleiding van de nieuwe leraren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Rotterdamse Peuterschool!

De peuterschool werkt met een zogenaamd ‘VVE programma’. Dat houdt in dat bepaalde thema’s in een jaar worden behandeld die aansluiten bij de belevingswereld van de peuter. Op deze manier worden zowel de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en de zintuigen geprikkeld.  

De peuterschool werkt intensief samen met de basisschool, zodat uw kind spelenderwijs vertrouwd raakt met school. Omgekeerd weet de basisschool straks precies welke begeleiding uw peuter nodig heeft.

Let op: uw peuter stroomt niet automatisch door naar de basisschool als hij of zij vier jaar geworden is. U moet de inschrijving op de basisschool zelf tijdig regelen.  

Is uw kind nog geen twee jaar? Misschien is De Rotterdamse Ukkiegroep dan iets voor u! In de Ukkiegroep speelt uw peuter/ baby samen met u en met de andere kinderen. Heeft u opvoedvragen? Stel ze aan de medewerker die de Ukkiegroep begeleidt. 

Kijk voor meer informatie eens op: www.derotterdamsepeuterschool.nl   

Terug naar boven