Het Spectrum

Robert van 't Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam

  • Schoolfoto van Het Spectrum
  • Schoolfoto van Het Spectrum
  • Schoolfoto van Het Spectrum
  • Schoolfoto van Het Spectrum
  • Schoolfoto van Het Spectrum

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Het Spectrum worden de leerlingen uit de groepen 1 en 2 regelmatig geobserveerd met behulp van het observatie-instrument Focus PO 1-2. De ontwikkeling van de kinderen wordt op deze wijze gevolgd. Ouders ontvangen hiervan een rapportage, die ook wordt besproken.
Daarnaast worden Cito-toetsen afgenomen van groep 3 t/m groep 8 op het gebied van de kernvakken. Meestal in januari en juni.
De scores van de leerlingen worden op het rapport vermeld en zijn onderwerp van gesprek tijdens de ontwikkelgesprekken.
Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind(eren).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het voortgezet onderwijs
In de groepen 8 moeten de ouders, samen met hun kinderen, een keuze maken voor het vervolgonderwijs. Het maken van deze keuze en het adviseren zijn moeilijke zaken. Bij het adviseren gebruiken we rapporten van onze leerlingen tijdens de basisschoolperiode, het leerlingvolgsysteem en onze indrukken over de mogelijkheden en de inzet van het kind. De doorstroomtoets van Leerling in Beeld wordt afgenomen in februari. Van scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen we folders met informatie en uitnodigingen voor open dagen. We zullen die tijdig aan de ouders doorgeven. In maart dienen de ouders van groep 8 een keuze te maken, waarna inschrijving kan plaatsvinden.  

Traject VO  
Om uw kind de overstap van het basisonderwijs naar de school voor het voortgezet onderwijs (VO-school) te laten maken heeft uw kind een advies nodig van het basisonderwijs, ‘ het basisschool- advies’. Het basisschooladvies bepaalt op welk onderwijstype (onderwijsniveau) uw kind plaatsbaar is. In groep 8 heeft u met uw kind en de betrokken leerkracht(en) een gesprek over dat basis- schooladvies.   Het basisschooladvies bestaat uit:   
- Een niveau-advies (de kern van het basisschooladvies); 
- Aanvullende informatie waaronder vaardigheidsscores op de midden- en eindtoetsen voor begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en spelling uit de groepen 6, 7 en 8; 
- Informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind; 
- Een motivatie waarom voor het niveau – advies en het profiel is gekozen. Het basisschooladvies wordt schriftelijk vastgelegd door de basisschool.    

Hoe komt ons schooladvies tot stand?  
Voor de advisering van onze leerlingen volgt onze school de procedure die is beschreven in de Overstaproute https://www.koersvo.nl/voor-scholen/scholen-de-overstaproute/materialen-de-overstaproute/  

Het definitieve schooladvies komt tot stand na een proces tussen school, leerling en ouders. Dit is niet voor elke leerling hetzelfde.
Het proces bestaat uit: 
- Ouders krijgen in groep 6 de grafieken met de uitstroombestemming per vakgebied mee. 
- Een preadvies in groep 7 op basis van het verwachtte uitstroomniveau. 
- In groep 8 ontvangt de leerling in januari een voorlopig en na de doorstroomtoets in maart een definitief advies.  

Het schooladvies moet passend zijn voor de leerling. Het geeft optimistisch en realistisch de potentie aan van de leerling. In de praktijk betekent dit dat onze school adviseert over het niveau waarop wij verwachten dat de leerling in klas 1 van het VO tot zijn recht komt én uitgedaagd wordt.   Concreet houden wij ons bij het opstellen van het schooladvies aan onderstaande uitgangspunten:
•        Het adviesproces is een continu en gezamenlijk proces. Daarom is er een adviesteam op school dat vanaf groep 6 toewerkt naar een definitief schooladvies in groep 8. Ouders en leerlingen worden hier bij betrokken. Onze school zoekt voor afstemming over passende schooladviezen contact met VO-scholen in de omgeving (in geval van concrete casussen, kan meedenken door de VO-school op anonieme basis plaatsvinden).
•        We gebruiken bij het opstellen en onderbouwen van het schooladvies de (ontwikkeling in de) vaardigheidsscores op de LVS-toetsen (LVS=leerlingvolgsysteem) uit groep 6, 7 en 8.
•        We hechten vooral waarde aan de resultaten van rekenen/wiskunde en begrijpend lezen. Dit zijn de beste voorspellers van het succes in het voortgezet onderwijs.
•        We baseren aanvullende informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie, leerstijl en talenten op meerjarige observaties. We leggen deze informatie systematisch vast.
•        We verzamelen bij leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften adequate, aanvullende informatie om het schooladvies vast te stellen en te onderbouwen.
•        We zijn alert op het risico van onder- of over-advisering.  

 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Pedagogisch klimaat
Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te bieden, is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben.
Het is belangrijk dat we met elkaar de verbinding blijven zoeken en de belangen van de leerlingen voorop stellen.

Op Het Spectrum gelden de volgende afspraken:
Iedereen, de leerlingen, de teamleden, de ouders en anderen, worden geacht zich aan de Kanjerafspraken te houden, zich hier verantwoordelijk voor te voelen en elkaar zo nodig hierop aan te spreken. Zo zorgen we ervoor dat het leuk is en blijft op onze school.
De Kanjerafspraken:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee  

Plagen of pesten
Het is belangrijk om een duidelijk verschil te hebben tussen plagen en pesten. Plagen gebeurt in het zicht van de leerkrachten en is wederzijds. Pesten gebeurt achter de rug van de leerkrachten, waardoor hij/zij niet altijd weet wat zich precies afspeelt tussen de kinderen onderling.
De leerlingen of ouders moeten de leerkrachten hierover informeren. De leerkracht neemt een signaal van pesten serieus en toont begrip voor de situatie.

Veilig in de school
Op Het Spectrum hanteren we de Kanjerafspraken en werken wij oplossingsgericht samen met de leerlingen en de ouders. Niemand mag zich onveilig te voelen door het gedrag van een ander en die ander hoeft zich niet onveilig te voelen door jouw gedrag.
Kortom: wij verwachten dat iedereen zich gedraagt!
De school neemt het overzicht van de smileys als uitgangspunt.
Je blijft fatsoenlijk en je laat je niet bepalen door uitdagers.
Geef geen benzine aan lopende motortjes.

Preventie
De Kanjerafspraken worden in acht genomen door alle betrokkenen;
Alle betrokkenen denken oplossingsgericht;
De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil. Is er sprake van onvermogen, dan mogen de betrokkenen erop vertrouwen dat hiermee rekening gehouden wordt. De leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces, hier wordt begrip voor getoond.
Is er sprake van onwil, dan krijgt de leerling een grens gesteld, ook als dit samengaat met onvermogen.
Bij onwil kan geen beroep meer worden gedaan op begrip vanuit de omgeving. Het kan namelijk niet zo zijn dat de omgeving overal rekening mee moeten houden en dat het onwillige kind om wat voor reden dan ook ‘zijn of haar eigen gang mag gaan;
De school heeft een duidelijk beleid rondom ongewenst gedrag, zie ook het stappenplan grensoverschrijdend gedrag.  
Wij, leerkrachten en ouders zijn samen het gezag van het fatsoen
We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Een goede opvoeding richt zich op fundamentele menselijke waarden zoals: liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord.
Daarom moeten wij, ouders en leerkrachten, duidelijke leiders zijn voor kinderen: wij vertegenwoordigen het gezag van het fatsoen. We laten ons daarbij niet bepalen door negatieve gevoelens zoals angst, onmacht en ergernis. We zorgen voor een veilige sfeer door grensoverschrijdend gedrag op een nette manier zorgvuldig aan te pakken. Daarin werken we samen met elkaar.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op donderdag 2 juni 2022 heeft de Onderwijsinspectie Het Spectrum bezocht.
Dit in het kader van het kwaliteitsonderzoek naar "Goed".
11 van de 12 onderdelen werden beoordeeld als 'Goed'. Het eindoordeel daarmee uiteraard ook.
Via de link hieronder is het rapport m.b.t. Het Spectrum te lezen.

Het bezoek is erg plezierig verlopen, waarbij we ons als school goed konden presenteren. We zijn enorm trots!
We ontwikkelen ons echter gewoon verder, want we blijven werken volgens het motto 'elke dag samen een beetje beter'.

De Inspectie van het onderwijs heeft Het Spectrum wéér beloond met het predicaat ‘Excellente School’.
Maandag 19 juni 2023 hebben alle kinderen en teamleden het goede nieuws te horen gekregen dat wij ons voor de komende drie jaar weer een excellente school mogen noemen.
De jury sprak de volgende lovende woorden: “We zijn een voorbeeld voor alle scholen in Nederland op het gebied van samenwerken, kwaliteit van onderwijs en allemaal krijgen wat je nodig hebt”.

De toekenning van het predicaat ‘Excellente School' betekent dat een school onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door nóg beter te zijn met een specifiek profiel. De school heeft het excellente onderwijs geborgd en doorontwikkeld in en na een periode van Corona dat is echt een unieke prestatie waar wij trots op zijn. Het is een erkenning voor buitengewone kwaliteit en geeft een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leerlingen, het team, de ouders en het bestuur.   

Toelichting op het profiel excellent in gezamenlijke zorg voor kwaliteit
Het excellentie profiel van Het Spectrum is relevant. De gezamenlijk zorg voor kwaliteit leidt tot passend onderwijs voor de leerlingen. Het kwaliteitssysteem op onze school is doorgevoerd in alle lagen van de organisatie. Bij alles wat we doen hebben we de kwaliteitscyclus voor ogen en worden we elke dag een beetje beter. We leggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie en werken met specialisten die van onderaf monitoren en begeleiden. We werken elke dag met alle geldingen aan goed georganiseerd onderwijs. 

Terug naar boven