Het Spectrum

Robert van 't Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam

  • Schoolfoto van Het Spectrum
  • Schoolfoto van Het Spectrum
  • Schoolfoto van Het Spectrum
  • Schoolfoto van Het Spectrum
  • Schoolfoto van Het Spectrum

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Het Spectrum worden de leerlingen uit de groepen 1 en 2 regelmatig geobserveerd met behulp van het observatie-instrument BOSOS. De ontwikkeling van de kinderen wordt op deze wijze gevolgd. Ouders ontvangen hiervan een rapportage, die ook wordt besproken.
Daarnaast worden CITO-toetsen afgenomen t/m groep 8 op het gebied van de kernvakken. Meestal in januari/februari en mei/juni.
De scores van de leerlingen worden op het rapport vermeld en zijn onderwerp van gesprek op o.a. spreekavonden.
Ouders worden dus regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind(eren).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op vrijdag 12 januari 2018 heeft de Onderwijsinspectie Het Spectrum (onderdeel van IKC Samen Uniek) bezocht.
Dit in het kader van een bestuurlijk onderzoek.
Alle 14 onderdelen werden beoordeeld als 'goed'. Het eindoordeel daarmee uiteraard ook.
Via de link hieronder (rapport inspectie 12012018 gedeelte Het Spectrum) is het rapport m.b.t. Het Spectrum te lezen.

Het bezoek is erg plezierig verlopen, waarbij we ons als school goed konden presenteren. Als dat uitmondt in bijgevoegde rapportage, mogen we gewoon trots zijn.
We ontwikkelen ons echter gewoon verder, want we blijven werken volgens het motto 'elke dag samen een beetje beter'.

Terug naar boven