Kindcentrum De Buskes

Ben Websterstraat 3 -11 3069 XJ Rotterdam

Schoolfoto van Kindcentrum De Buskes

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt er gekeken of er intern in het team een leerkracht beschikbaar is. Lukt dit niet dan wordt er een aanvraag gedaan bij de samenwerkende organisaties.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste 2 leerjaren wordt gebruik gemaakt van de geïntegreerde kleutermethode Kleuterplein. Hierbij komen Taal, Rekenen, Sociale Vaardigheden, Motorische vaardigheden, Woordenschat, Kunstzinnige Vorming, Bewegingsonderwijs, Natuuronderwijs, W&T en ICT en Engels thematisch aan bod. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van de kleuters om zo het begrip op de wereld om hen heen te vergroten en ze voor te bereiden op de volgende leerjaren. Spelend leren of Lerend spelen staan hierbij centraal.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school geeft les aan leerlingen in de leeftijd van 4 - 12 jaar. Onze school is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Het leerstofjaarklassen systeem houdt in dat leerlingen van dezelfde leeftijd hetzelfde onderwijs krijgen. Voor het onderwijs wordt gebruik gemaakt van methodes. Per leerjaar wordt is hierdoor vastgelegd wat er behandeld moet worden. De kleutergroepen zijn zo ingedeeld dat zowel jongste als oudste kleuters bij elkaar in de groep zitten. 

In hoofdlijn onderscheiden wij binnen een groep drie verschillende niveaus. Het merendeel van de leerlingen behoort tot de middengroep. Van deze groep wordt verwacht, dat zij aan de reguliere instructie voldoende hebben om de leerstof te begrijpen. Daarnaast is er ook een aantal leerlingen dat moeite heeft met de leerstof op één of meer kennisgebieden. Deze leerlingen krijgen extra instructie. Voor een enkeling kan gelden dat het niveau van de groep wordt losgelaten, zodat er op een eigen niveau gewerkt kan worden. Dit gebeurt te allen tijde in overleg met ouders en onze intern begeleider. De derde groep bestaat uit leerlingen, voor wie het groepsniveau te makkelijk is. Deze leerlingen worden in staat gesteld om dat wat ze beheersen in andere situaties en op een moeilijker niveau toe te passen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons team blijft zich ontwikkelen om onze leerlingen zo goed mogelijke ondersteuning vanuit school te bieden. Onze specialisten volgen nascholing en het gehele team volgt scholing op het gebeid van differentiatie en sociaal emotioneel leren. De specialisten ondersteunen de leerkrachten en leerlingen tijdens hun ambulante tijd.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven