Chr Basissch De Sleutel

Putseplein 18 3073 HT Rotterdam

  • Bij het binnenkomen ziet u de hal. Hier ontvangen we onze ouders voor een goed gesprek of kopje koffie
  • Een plek waar ouders, maar ook leerkrachten in gesprek gaan met elkaar.
  • Verschillende soorten meubilair zodat iedere leerling op zijn eigen manier kan leren.
  • Er zijn verschillende leerpleinen binnen de school waarop kinderen zelfstandig of in groepjes tot leren komen.
  • We hebben verschillende pleinen. Dit plein is voor de jongste kinderen van onze school.

Het team

Toelichting van de school

We hebben een team van 34 mensen. Er deel van de collega's staat als leerkracht of onderwijsassistent voor de groep. De overige collega's zorgen er voor dat het onderwijs zo goed mogelijk kan worden gegeven en dat leerkrachten niet met andere taken bezig moeten zijn. Zo hebben we een administratief werkster voor de telefoon en administratie, een conciërge die zorgt voor onderhoud en toezicht, IB-ers die de verantwoordelijkheid zijn voor de zorg, een directie die sturing geeft aan de organisatie, een schoolmaatschappelijk werkster die kinderen helpt die het allemaal even te moeilijk vinden(zowel op sociaal emotioneel gebied als bij het leren) en specialisten op verschillende gebieden die de leerkrachten helpen om de lessen zo goed mogelijk te geven. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er wordt altijd als eerste gekeken of er leerkrachten zijn die een groep kunnen overnemen. Mocht dit niet lukken dan wordt er contact gezocht met een onderwijsuitzendbureau. Hebben zij ook geen oplossing dan worden de kinderen over de andere groepen verdeeld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken in de onderbouw met gemengde groepen 1/2. In de schakelklassen worden kinderen geplaatst in leeftijdsblokken; 6-8 jaar, 8-10 jaar en 10-12 jaar. Kinderen komen op verschillende momenten de school binnen. Binnen de schakelklassen zijn verschillende niveaugroepen op het gebied van (mondelinge) taal en rekenen. De kinderen worden naar niveau ingedeeld en zullen dus soms buiten de eigen klas gaan voor het krijgen van instructie. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1 en 2 zitten in gemengde groepen. Taal en rekenen zijn ontzettend belangrijk en daar wordt veel tijd en aandacht aan besteed. Daarnaast leren we de kinderen om samen te werken, zichzelf te leren kennen, de wereld om hen heen te ontdekken en hoe om te gaan met verschillen tussen kinderen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het normale lesrooster bevat 26 lesuren. Daarnaast worden er 10 uren extra per week aangeboden. Deze extra uren worden voor een deel ingezet op cognitief gebied, dus rekenen en taal. Daarnaast willen we de kinderen graag de kans geven om overige talenten verder te ontwikkelen. Daarom krijgen de kinderen ook dans, drama, techniek, muziek en sport en beweging aangeboden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij proberen alle kinderen een plaats te bieden op onze school. In onze nieuwe school is er een lift en een invalidentoilet. Dit betekent dat we ook kinderen in een rolstoel een plaats kunnen bieden op school. Kinderen die zeer veel medische zorg nodig hebben, kinderen die gedurende hele dagen 1 op 1 begeleiding nodig hebben en kinderen met externaliserend gedrag kunnen we niet op de juiste manier begeleiden op school en dan helpen we ouders en leerling om een passende school te vinden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven