Beatrixschool

Krabbendijkestraat 240 3086 LW Rotterdam

Schoolfoto van Beatrixschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De laatste jaren zijn de resultaten van de Eindtoets in groep 8 boven de ondergrens van Inspectie geweest en tweemaal boven het landelijk gemiddelde van onze schoolgroep! Toch zijn wij dan nog niet persé tevreden. Wij zijn niet blij met een goed gemiddelde maar vooral pas blij als onze leerlingen individueel veel gegroeid zijn op de basisvakken. Binnen onze stichting is de leergroei gemeten bij de leerlingen van de laatste twee groepen 8 en hieruit bleek dat de meeste leerlingen, die soms van ver moesten komen qua resultaten, enorme groei hadden laten zien. En dat is dus wel iets om als school trots op te zijn!

Bij het publiceren van de resultaten van de Eindtoets, is de Zuider gymnasiumbasisschool niet meegenomen. De ZGBS was namelijk nog maar sinds een jaar opgestart en alle leerlingen dus minder dan een jaar op de school ingeschreven. Wanneer de scores wel zouden zijn meegeteld, zou het gemiddelde hebben gelegen op 87,5. Het gemiddelde van de Eindtoets op de ZGBS was 92.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 worden methodegebonden toetsen afgenomen en niet-methodegebonden toetsen; de Cito- toetsen. In de groepen 0, 1 en 2 wordt gewerkt met observaties vanuit KIJK! en worden vanaf eind groep 1 Cito- toetsen afgenomen.De toetsen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen worden in het midden van een schooljaar afgenomen en aan het eind van het schooljaar, de toetsen taalverzorging in de bovenbouw alleen in het midden van het schooljaar. De gegevens vanuit de toetsen worden verwerkt in werkplannen (groepsplannen). In de werkplannen wordt elk kind beschreven en staat daarnaast beschreven wat er op welk vakgebied aan extra’s wordt toegevoegd (extra leertijd, of extra aandacht voor een bepaald lesonderdeel) en wat het resultaat hiervan is geweest. Wanneer een leerling gedaald is op bijvoorbeeld de Citotoets rekenen, zal dit op het werkplan zichtbaar zijn en zal ook zichtbaar zijn wat er voor de leerling nodig is om weer op het oude niveau terug te komen (extra instructie bijvoorbeeld). Alle toetsgegevens worden bewaard in ons administratiesysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In maart krijgen de leerlingen van groep 7 een voorlopig advies, voornamelijk gebaseerd op de resultaten van methodegebonden toetsen en de Cito- toetsen van de laatste drie jaar. Leerlingen die mogelijk in aanmerking zullen komen voor Leerwegondersteunend Onderwijs of Praktijkonderwijs, worden in oktober en november getest (procedure Zorgleerling in Beeld, op school in te zien), om te bekijken of zij inderdaad het advies LWOO of PrO nodig hebben. Dit gebeurt uiteraard alleen met toestemming van de ouders. Met dit advies kunnen deze leerlingen al vanaf januari een geschikte school naar keuze zoeken. De verplichte Eindtoets in groep 8 vindt plaats in april. In februari zullen echter de schooladviezen al gegeven worden. Hierbij hanteren wij de nieuwe Rotterdamse Plaatsingswijzer. Deze schrijft onder andere voor, dat het advies gebaseerd is op de Cito-toetsen van midden groep 6, midden groep 7 en midden groep 8. De Eindtoets van groep 8 is voor het advies dus geen factor meer.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school streeft naar goed onderwijs. Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de inspecteur zijn bevinden genoteerd. Het onderwijs op de school is in orde en wordt passend beschreven in het inspectierapport. 

Terug naar boven