Beatrixschool

Krabbendijkestraat 240 3086 LW Rotterdam

Schoolfoto van Beatrixschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De laatste jaren zijn de resultaten van de Eindtoets in groep 8 boven de ondergrens van Inspectie geweest en tweemaal boven het landelijk gemiddelde van onze schoolgroep! Toch zijn wij dan nog niet persé tevreden. Wij zijn niet blij met een goed gemiddelde maar vooral pas blij als onze leerlingen individueel veel gegroeid zijn op de basisvakken. Binnen onze stichting is de leergroei gemeten bij de leerlingen van de laatste twee groepen 8 en hieruit bleek dat de meeste leerlingen, die soms van ver moesten komen qua resultaten, enorme groei hadden laten zien. En dat is dus wel iets om als school trots op te zijn!

Bij het publiceren van de resultaten van de Eindtoets, is de Zuider gymnasiumbasisschool niet meegenomen. De ZGBS was namelijk nog maar sinds een jaar opgestart en alle leerlingen dus minder dan een jaar op de school ingeschreven. Wanneer de scores wel zouden zijn meegeteld, zou het gemiddelde hebben gelegen op 87,5. Het gemiddelde van de Eindtoets op de ZGBS was 92.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 worden methodegebonden toetsen afgenomen en niet-methodegebonden toetsen; de Cito- toetsen. In de groepen 0, 1 en 2 wordt gewerkt met observaties vanuit KIJK! en worden vanaf eind groep 1 Cito- toetsen afgenomen.De toetsen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen worden in het midden van een schooljaar afgenomen en aan het eind van het schooljaar, de toetsen taalverzorging in de bovenbouw alleen in het midden van het schooljaar. De gegevens vanuit de toetsen worden verwerkt in werkplannen (groepsplannen). In de werkplannen wordt elk kind beschreven en staat daarnaast beschreven wat er op welk vakgebied aan extra’s wordt toegevoegd (extra leertijd, of extra aandacht voor een bepaald lesonderdeel) en wat het resultaat hiervan is geweest. Wanneer een leerling gedaald is op bijvoorbeeld de Citotoets rekenen, zal dit op het werkplan zichtbaar zijn en zal ook zichtbaar zijn wat er voor de leerling nodig is om weer op het oude niveau terug te komen (extra instructie bijvoorbeeld). Alle toetsgegevens worden bewaard in ons administratiesysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In maart krijgen de leerlingen van groep 7 een voorlopig advies, voornamelijk gebaseerd op de resultaten van methodegebonden toetsen en de Cito- toetsen van de laatste drie jaar. Leerlingen die mogelijk in aanmerking zullen komen voor Leerwegondersteunend Onderwijs of Praktijkonderwijs, worden in oktober en november getest (procedure Zorgleerling in Beeld, op school in te zien), om te bekijken of zij inderdaad het advies LWOO of PrO nodig hebben. Dit gebeurt uiteraard alleen met toestemming van de ouders. Met dit advies kunnen deze leerlingen al vanaf januari een geschikte school naar keuze zoeken. De verplichte Eindtoets in groep 8 vindt plaats in april. In februari zullen echter de schooladviezen al gegeven worden. Hierbij hanteren wij de nieuwe Rotterdamse Plaatsingswijzer. Deze schrijft onder andere voor, dat het advies gebaseerd is op de Cito-toetsen van midden groep 6, midden groep 7 en midden groep 8. De Eindtoets van groep 8 is voor het advies dus geen factor meer.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school streeft naar goed onderwijs. Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de inspecteur zijn bevinden genoteerd. Het onderwijs op de school is in orde en wordt passend beschreven in het inspectierapport. 

Terug naar boven