Beatrixschool

Krabbendijkestraat 240 3086 LW Rotterdam

Schoolfoto van Beatrixschool

Het team

Toelichting van de school

Het team heeft 1 directeur, 1 adjunct-directeur, 21 leerkrachten (waarvan 5 leerkrachten werkzaam op de ZGBS), 2 leraarondersteuners, 3 intern begeleiders, 1 schoolmaatschappelijk werker, 1 administratief medewerker, 1 conciërge, 4 onderwijsassistenten en 1 medewerker ouderbetrokkenheid. Daarbij zijn er 1 (voor)schoolmaatschappelijk werker en  3 vakleerkrachten en 1 diëtiste vanuit Lekker Fit! aan de school verbonden. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een groepsleerkracht ziek is, staat er in principe een vervanger voor de groep. Wanneer het niet lukt om een vervanger voor de groep te zetten, wordt een groep verdeeld over de andere groepen. Wanneer dit niet mogelijk/wenselijk is, wordt een groep naar huis gestuurd. Normaal gesproken komt dit zelden voor, maar door het lerarentekort enerzijds en de coronacrisis anderzijds, is dit de laatste maanden regelmatig voorgekomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Beatrixschool wordt modern, opbrengstgericht onderwijs gegeven. Er wordt klassikaal gewerkt met veel aandacht voor niveauverschillen, wat inhoudt dat elke leerling de basisstof van het leerjaar krijgt aangeboden, maar er tegelijkertijd gedifferentieerd wordt naar instructiebehoefte en inhoud. Leerlingen die meer instructie nodig hebben, krijgen meer instructie en leerlingen die meer kunnen, krijgen meer uitdaging in de klas en/of in de Plusklas. Bij de basisvakken wordt er na de klassikale instructie gemiddeld in drie instructiegroepen verdere instructie gegeven. De Beatrixschool verzorgt samen met Peuter & Co het onderwijs in de 4 peutergroepen van de Rotterdamse Peuterschool. In de peutergroepen is een leerkracht van de school werkzaam samen met een peuterleidster van Peuter & Co.

In het kader van gezonde voeding en bewegen is de school Lekker Fit school met een vakleerkracht voor gymnastiek, vanaf groep 1 t/m 8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Beatrixschool heeft veel expertise op taal- en rekengebied. Ook is er veel aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De instructie en lesstof wordt in de klassen voor hen aangepast en zij krijgen een aantal uren per week les in de Plusklas. Hier krijgen de meer- en hoogbegaafde leerlingen vanaf groep 1 t/m 8 opdrachten op hun niveau. Daarbij is er de mogelijkheid, voor leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben om tot leren te komen (en te 'leren leren'), om deel te nemen aan het programma van Zuid Plus +, de bovenschoolse parttime setting voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

De ZGBS is een fulltime setting voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het onderwijsaanbod is hier sterk gecompact en verrijkt. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven