OBS De Schalm, school voor De Podiumkunsten

Katendrechtsestraat 61 3072 NS Rotterdam

  • Op De Schalm voelen leerlingen zich met elkaar verbonden
  • Op De Schalm is meedoen leuker dan winnen
  • Op De Schalm zien we elkaar.
  • Op De Schalm zijn de medewerkers het lerarenteam van 2019- 2020 geworden.
  • Op De Schalm ontvangen we iedereen met groot genoegen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2014-1015 zaten 17 leerlingen in groep 8. Door medische redenen heeft 1 leerling niet mee kunnen doen met de eindcito. De score is tevens vanwege 1 leerling gecorrigeerd die in groep 7 is binnen gestroomd. De schoolscore is 531,5, gecorrigeerd met het Leerlinggewicht komen we uit op 536,2. Drie leerlingen zijn aangemeld bij Zorgleerling in Beeld en zijn uitgestroomd naar het VMBO BBL met LWOO. Acht leerlingen zijn uitgestroomd naar het VMBO TL, twee leerlingen naar Havo/Vwo, twee leerlingen naar de Havo en twee leerlingen naar het VWO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We monitoren onze kinderen met regelmaat: Om de resultaten op leergebied te beoordelen worden er 2 soorten toetsen afgenomen: Methode gebonden toetsen: De resultaten laten zien of leerlingen aan de norm van de toetsen voldoen en welke kinderen extra instructie nodig hebben Landelijke CITO- toetsen en het leerlingvolgsysteem (LVS): De resultaten maken duidelijk hoe we scoren in vergelijking met andere basisscholen in Nederland en in hoeverre onze aanpak werkt of moet worden gewijzigd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al jaren scoren onze 8e-jaars hoger dan leerlingen van vergelijkbare scholen! Dit tot grote tevredenheid van leerlingen, ouders, leerkrachten, bestuur en inspectie. Met de ouders en kinderen bespreken we twee keer welke voortgezet onderwijsschool het meest geschikt is. We noemen dat het schooladvies.   In groep 7 krijgen de kinderen een pre- advies. In groep 8 krijgen de leerlingen in het midden van het schooljaar een voorlopig eindadvies en schrijven ze zich alvast in op een VO-school. Daarna maken ze in april de eindtoets van IEP. Vervolgens wordt het eindadvies bijgesteld wanneer blijkt dat onze kinderen boven verwachting hebben gescoord. Uit de terugkoppeling van het VO blijkt dat ze in het vervolg van hun schoolloopbaan succesvol zijn en dat we de procedure dus goed doorlopen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder kind mag de eigen identiteit in veiligheid en geborgenheid ontdekken. Zo ook diens plaats in de wereld. Met kennis over zichzelf en de ander kan het constructief bouwen aan de eigen ontwikkeling met het oog op de wereld van morgen.

Wij richten ons op een zo volledig mogelijke ontplooiing van het individu dat middenin onze vrije samenleving staat, zich open opstelt ten opzicht van anderen en respect heeft voor de rechten, waarden, normen en taal van de medemens.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ons onderwijskwaliteit is al jaren goed. Dat is de reden dat de inspectie ons niet visiteert, maar wel met ons het gesprek aangaat over belangrijke thema's. Wij waarderen dat zeer. De laatste keer dat een dergelijk onderhoud plaatsvond was in 2020. We spraken toen over ons onderwijsaanbod in relatie tot onze populatie. Wij lichtten toe waarom we ons vizier richten op leren door podiumkunsten, leren zichtbaar maken en leren in de buitenruimte. Het was een heel fijne uitwisseling. Het advies om het predicaat excellent aan te vragen hebben we echter niet opgevolgd vanwege de enorme tijdsinvestering die het van ons zou vragen. Uiteraard zijn wij wel trots op de conclusie van de inspectie en delen graag de presentatie van destijds. 


Terug naar boven