OBS De Schalm, school voor De Podiumkunsten

Katendrechtsestraat 61 3072 NS Rotterdam

  • Regelmatig komen er grote schepen langs. Soms gaan we de schepen van dichtbij bekijken
  • Leerlingen van groep 4 werken in de tuintjes. Alle kinderen krijgen regelmatig buitenlessen.
  • Groep 1 tot en met 6 op Tiengemeten! Een groot succes!
  • Eens in de zoveel tijd houden we een sponsorloop voor een speciaal doel.
  • De Schalm heeft een vioolklas met 20 leerlingen. Zij treden een aantal keer per jaar op

Het team

Toelichting van de school

De Schalm heeft landelijk gezien meer FTE. Dit neemt de laatste jaren af als gevolg van bezuinigen. Op Katendrecht wonen in verhouding veel laagopgeleide ouders. Hierdoor ontvangt de school meer financiën dan een gemiddelde school in Nederland. Deze extra financiën worden ingezet op leerkrachten, zodat onze klassen klein kunnen blijven. Daarnaast kunnen we twee interne begeleiders, een onderwijsassistent, een vakleerkracht gym, een plusleerkracht en een brede school coördinator in te zetten. Waardevolle toevoegingen aan ons team, waar de kinderen veel baat bij hebben. We beschikken ook over een ouderconsulent en een conciërge. We kunnen hen als gevolg van een subsidie van de gemeente bekostigen. De ouderconsulent verzorgt veel ouderbijeenkomsten en zorgt samen met de ouders en de school voor een grote ouderbetrokkenheid. De conciërge is een onmisbare spil in de organisatie. Naast haar reguliere werk leest ze extra met de kinderen onder begeleiding van onze leesspecialist.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het ziekteverzuim was in het afgelopen schooljaar het laagste van heel BOOR- PO. Daarbij speelt de factor geluk een voorname rol. Het arbeidsethos is echter ook groot: vanuit persoonlijke ethiek is er de wil om te werken. Mensen zetten zich in en nemen hun verantwoordelijkheid.

Indien er toch sprake is van afwezigheid, dan worden de kinderen de 1e dag verdeeld over de andere groepen. Daarna bekijken we andere mogelijkheden om de klas op te vangen en zetten we personeel in dat ambulant is.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Schalm is een groeiende basisschool met ongeveer 160 leerlingen. De school valt onder stichting BOOR; een van de grote besturen van Nederland. We hebben twee kleutergroepen, een groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. De school wordt geleid door een directeur, bouwcoördinatoren en coördinatoren voor de leertijduitbreiding.

We hebben vooral fulltimers binnen het team. Het team is divers, stabiel en evenwichtig qua leeftijd. Onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een onderwijsassistent, een conciërge, een administratief medewerker en een medwerker brede school. Daarnaast hebben we elk jaar stagiaires vanuit de Pabo en tutoren die met kleine groepjes kinderen werken. Vanuit het VMBO lopen vaak oud-leerlingen maatschappelijke stage bij ons, tot beider tevredenheid.

Doelen die we willen bereiken in het schooljaar 2018-2019 kunt u lezen in het Jaarplan, dat u kunt downloaden via onze site www.obsdeschalm.nl. Een aantal belangrijke doelen staan hieronder op een rij:  

1. De Podiumkunsten: alle leerlingen krijgen binnen de leertijduitbreiding theater-, dans- en muziekonderwijs;
2. Bewegingsonderwijs: alle leerlingen krijgen binnen de leertijduitbreiding extra bewegingsonderwijs; 
3. De doorgaande leerlijn: het leerstofaanbod van de groepen 0 t/m 8 wordt meer zichtbaar en doelgericht op elkaar afgestemd;
4. Meer- en hoogbegaafden: de Schalm wil aan het eind van het jaar Minerva niveau 2 hebben bereikt;
5. Ontwikkelingsgericht werken: alle leerkrachten kunnen binnen het leerlingvolgsysteem data duiten, doelen formuleren en een gepast  leerstofaanbod bieden;
6. Leraren leren een leven lang: alle leerkrachten ontwikkelen zich volgens de beroepsstandaard in het onderwijs (BIO); 
7. Natuur- en milieueducatie: leren op de Schalm zal steeds meer gebeuren tijdens Buitenlessen; 
8. Positive Behaviour Support: leerlingen leren gewenst gedrag aan en ontwikkelen hun sociale competenties en vaardigheden; 
9. BOSS: de Schalm zal toekomstige leerkrachten beter opleiden in de samenhang en synergie; 
10.Leraren zetten hun talenten in: leerkrachten doen vooral de dingen waar ze goed in zijn;
11.Verantwoordelijkheid delen: de rollen en de taakinhoud zijn op school gelijk verdeeld en voor iedereen duidelijk; 
12.Risico en veiligheid: er is een protocol dat aan de wettelijke normering zal voldoen. 

Wij willen Leren beter Zichtbaar maken. We zetten daarvoor steeds vaker gedigitaliseerde werkvormen in. Wat beogen wij?:
De leerlingen zullen meer 'meters maken' dan voorheen;  
De leerlingen zullen direct zicht hebben op de concrete leerlijn van hun leerjaar;  
De leerlingen zullen direct zicht hebben op de concrete subdoelen die ze persoonlijk kunnen behalen of hebben behaald;  
De leerlingen zullen direct feedback krijgen op hun werk;  
De leerlingen zullen zich bewust worden van hun individuele groei;

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters werken we ontwikkelingsgericht met de methode Piramide (thematisch onderwijs) in verschillende hoeken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De redenen waarom de Schalm het profiel school voor de Podiumkunsten heeft:

Er is een stevig draagvlak voor binnen het team;
Er zijn specifieke verwachtingen van ouders;
Er is een enorm potentieel aan aanbieders in de wijk;
Er is een scala aan mogelijkheden om ruimtes daarvoor te gebruiken;
Er is een grote behoefte aan het delen van expertise op kunstzinnig gebied;
Er is een noodzaak om een maatschappelijke functie te vervullen;
Er is een noodzaak om onze leerprestaties te verhogen op het gebied van woordenschat en begrijpend lezen;
Er is een noodzaak om de sociale competenties van onze kinderen te versterken (reflectie, empathie, zelfsturing en expressie).
Dans-, theater- en muzieklessen worden in samenhang aan alle kinderen gegeven, waarbij sprake is van een doorlopende leerlijn.

Een deel van de lessen geven we in onze schitterende buitenruimte:
Vorig schooljaar is het kleuterplein omgetoverd tot groen schoolplein. Daar geven we lessen bewegingsonderwijs en podiumkunsten. Daarnaast helpen leerlingen en leerkrachten bij het onderhoud van het plein. Ook krijgt elke groep een aantal keer per jaar reguliere lessen in deze buitenruimte krijgen. Buurtbewoners, partners en culturele instanties kunnen eveneens activiteiten ontwikkelen.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven