OBS De Schalm, school voor De Podiumkunsten

Katendrechtsestraat 61 3072 NS Rotterdam

  • Op De Schalm voelen leerlingen zich met elkaar verbonden
  • Op De Schalm is meedoen leuker dan winnen
  • Op De Schalm zien we elkaar.
  • Op De Schalm zijn de medewerkers het lerarenteam van 2019- 2020 geworden.
  • Op De Schalm ontvangen we iedereen met groot genoegen.

Het team

Toelichting van de school

Het team

We starten dit schooljaar met een groep 0, met 2 heterogene kleutergroepen (1 en 2) en met homogene groepen (3 t/ m 8). De Schalm wordt formeel geleid door een directeur en door coördinatoren, maar feitelijk dragen alle leden van het team gezamenlijk de verantwoordelijkheid.Het team is divers, stabiel en evenwichtig. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een conciërge, een schoonmaak juf, een secretarieel medewerker en een medewerker ouderbetrokkenheid. Daarnaast hebben we elk jaar stagiaires vanuit de Pabo-opleidingsschool en tutoren die wekelijks met kleine groepjes kinderen werken. Vanuit het VMBO lopen vaak oud-leerlingen maatschappelijke stage bij ons.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het ziekteverzuim ligt al jaren ver onder het gemiddelde. 

Indien er toch sprake is van afwezigheid, dan worden de kinderen de 1e dag verdeeld over de andere groepen.

Daarna bekijken we andere mogelijkheden om de klas op te vangen. De kinderen blijven verdeeld, we zetten personeel in dat ambulant is of we schakelen over op thuisonderwijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben een ambitieuze kwaliteitsagenda. Doelen die we willen bereiken in het schooljaar 2022- 2023 kunt u lezen in ons jaarplan, dat u kunt downloaden via onze site www.obsdeschalm.nl   


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw 

We werken met de methode Schatkist editie 3. Dit is een totaalmethode waarmee kleuters spelenderwijs de wereld om zich heen leren begrijpen door onderzoekend en ontwerpend leren.

Alle ontwikkelingsgebieden en kerndoelen komen aan bod. Op basisniveau maar ook met meer uitdaging voor leerlingen die verrijking nodig hebben of door pre teaching door de leerkracht voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben. De methode zorgt voor een doorgaande leerlijn van peuters (Uk en Puk) en VLL-kim-versie in groep 3. 

Naast de groepsactiviteiten in de kring gaan de kleuters aan het werk in verschillende hoeken. Ze leren er spelenderwijs. Ze gebruiken het planbord om te kiezen waar ze gaan spelen. Er zijn vrije speelmomenten, maar ook verplichte. Bij de verplichte activiteiten (hoekenwerk) weten ze ook wat het doel is van het werk wat ze doen. Op die manier leren we de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen werk en dit ook zelf te evalueren. 

Aan de motorische ontwikkeling schenken we ruim aandacht. De kleuters krijgen twee keer per week les van de gymleerkracht en een keer per week dansles. Bovendien gaan ze elke dag buitenspelen.

In de midden- en bovenbouw

We maken per periode blokplanningen waardoor de leerlingen en leraren in tijdvakken zicht hebben op de leerdoelen en leerlijnen. Daardoor is er sprake van betekenisvol leren.

Door regelmatig te toetsen en uit gesprekken die gaan over het onderwijsleerproces stellen we vast wat de specifieke onderwijsbehoeftes zijn van bepaalde groepen kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk stellen we steeds onze plannen bij, want ook met onze oudere kinderen werken we op 3 niveaus (-basis, -verlengd en –verrijkt).

Wij maken leren zichtbaar. We richten een dynamische leerwand in, geven veel fysieke buitenlessen en zetten gedigitaliseerde werkvormen in (maximaal 1 uur per dag).

Wat beogen wij daarmee?:
Onze leerlingen maken 'meters; 
Onze leerlingen hebben direct op de concrete leerlijnen van hun leerjaar; 
Onze leerlingen weten welke concrete subdoelen ze persoonlijk kunnen behalen of hebben behaald; 
Onze leerlingen krijgen feedback op hun werk; 
Onze leerlingen zijn zich bewust van hun individuele groei;

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons motto

‘Leren durven, durven leren’  

Ons onderwijs heeft 3 pijlers

1. Wij leren zichtbaar en doelgericht

2. Wij leren in de binnen- én buitenruimte

3. Wij leren door Podiumkunsten

Onze 5 belangrijkste kernpunten 

Leerlijnen en leerdoelen
We maken die voor de kinderen inzichtelijk. We beredeneren ons onderwijsaanbod en streven ernaar dat onze kinderen minimaal de kerndoelen behalen.

Instructie en feedback
We brengen een goede focus aan en halen voorkennis op. Tijdens de introductie leggen we uit, doen voor of denken hardop. Tijdens het begeleide inoefenen krijgen groepjes leerlingen een aangepaste ondersteuning. De verwerking gebeurt deels zelfstandig en in de hogere groepen met behulp van een tablet. Wanneer we evalueren, blikken we terug en kijken wat de kinderen van hun fouten kunnen leren.

Inoefenen en automatiseren
De kinderen weten bij elk doel wat de succescriteria zijn en waar ze in het bijzonder op moeten letten. Ze krijgen toegang tot concreet materiaal dat hun leerproces ondersteunt. We hanteren talloze werkvormen waarbij de leerlingen niet alleen individueel werken, maar ook in 2- tallen, 4- tallen of zelfs klassikaal.

Monitoring van de leerresultaten
Na toetsing start het werkelijke leerproces. De kinderen krijgen zicht op wat ze beheersen en wat ze nog kunnen leren. Hun leraren duiden de opbrengsten van hun onderwijs zodat hun leerlingen weten wat de volgende uitdaging zal moeten zijn.

Omgaan met verschillen
De kinderen krijgen groepsgewijs onderwijs. Zij leren immers voornamelijk van elkaar. Tegelijkertijd differentiëren we. Soms werken de leerlingen aan dezelfde basisdoelen, maar is de onderwijstijd per kind verschillend. In andere gevallen mogen kinderen in hun eigen tempo verder werken en gaan ze bij voldoende beheersing direct een niveau omhoog.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Alle peuters gaan na de 0- groep naar OBS De Schalm en hebben veel baat bij de nauwe samenwerking tussen de peutergroep en de kleutergroepen.

Terug naar boven