Kindcentrum Blijvliet

Hillevliet 96 3074 KD Rotterdam

Schoolfoto van Kindcentrum Blijvliet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school maken we gebruik van de IEP eindtoets. Wij kijken bij de eindtoets naar de behaalde percentages op de referentieniveaus. We kijken hierbij naar het fundamentele niveau (F), dat wat elk kind in principe aan het eind van de basisschool moet kunnen halen en het hogere streefniveau (S). Bij de referentieniveaus vergelijken we onze laatste score met de ambitie van onze school, de signaleringswaarden van de inspectie en ons gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Na het analyseren van deze gegevens bekijken we hoe we ons onderwijs voor de toekomst kunnen verbeteren.

De signaleringswaarden voor zowel 1F als 1S/2F zijn gehaald bij de eindtoets 2023. De scores van Taalverzorging en Lezen zitten ruim boven de signaleringswaarden; Rekenen eronder. Het driejarengemiddelde zit m.b.t. 1F gefilterd op de signaleringswaarde; 1S/2F zit er ook niet gefilterd boven.

De gepubliceerde gegevens zijn ongefilterd. Enkele leerlingen mogen we uitsluiten van de berekening. Dan komt ons gemiddelde over drie schooljaren m.b.t. 1F op 85%; m.b.t. 1S/2F op 37%.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Blijvliet gaan we voor de hoogst mogelijke kwaliteit. We organiseren het onderwijs zo dat we zicht hebben op de verschillen tussen leerlingen en daarop kunnen sturen. Ieder kind wordt zo veel als mogelijk op het eigen niveau uitgedaagd en gestimuleerd om een stap verder te komen in de ontwikkeling. Onze school werkt continu aan de verbetering van het onderwijs. We onderzoeken ons onderwijs en nieuwe inzichten worden vertaald naar nieuwe praktijk en/of verbeterplannen. Na analyse van het aanbod, het doorvoeren van wijzigingen, volgt wederom analyse en evaluatie. Zo is ons onderwijs continu onderhevig aan systemische en cyclische zorg voor kwaliteit. Hierbij maken we gebruik van opbrengstgericht werken en het bijbehorende model 4D van data, duiden, doelen en doen. Wij zetten hierbij nadrukkelijk in op de beïnvloedbare onderwijsfactoren: didactisch- en pedagogisch handelen, leertijd, leerstofaanbod, klassenmanagement en schoolklimaat.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij bieden kinderen, ouders en personeel op obs Blijvliet een veilige en sociaal sterke omgeving. Het dagelijks observeren van kinderen en het luisteren naar hen en hun ouders maakt onderdeel uit van onze veiligheidsbeleving. De gesprekkencyclus voor personeel en het doen van klassenbezoeken zorgen voor een gevoel van samen verantwoordelijk zijn voor de positieve veiligheidsbeleving van iedereen. We zetten verschillende instrumenten in om dit te bewerkstelligen en te monitoren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • samen
  • verdraagzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2013 bezocht de Onderwijsinspectie Obs Blijvliet. Na het bezoek kreeg de school weer een groene kaart, ofwel basistoezicht toegekend.

Om de tussenresultaten op peil te brengen heeft het team van Blijvliet via een verbeterplan gewerkt aan de niet-voldoende resultaten met als gevolg, dat op 1 of 2 deelgebieden alle scores voldoende of meer dan voldoende waren aan het eind van schooljaar 2012-2013.

Blijvliet blijft onverminderd werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Elk jaar heeft onze school een audit van het auditorenteam van BOOR. We hebben hard gewerkt om alle indicatoren op voldoende niveau te brengen. Dat is gelukt; op Blijvliet is de basiskwaliteit in orde.

Terug naar boven