Kindcentrum Blijvliet

Hillevliet 96 3074 KD Rotterdam

Schoolfoto van Kindcentrum Blijvliet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het Open Venster van Obs Blijvliet.

In dit Venster vindt u de resultaten van het onderwijs op Blijvliet. Verder vindt u ook nog informatie over de opbouw van ons team, de ontwikkeling van het leerlingenaantal, een overzicht van de groep 8-adviezen voor het VO en andere belangrijke schoolinformatie.

Waar nodig zijn de gepubliceerde gegevens voorzien van een toelichting.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • goed onderwijs
  • uitstekende ondersteuning
  • een veilige plek
  • kunst,sport en gezondheid
  • WORDEN WIE JE BENT!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De schoolbevolking van Blijvliet is groeiende. We verwachten door de samenwerking met de peuterschool door te groeien naar 250 leerlingen op de basisschool en 75 op de peuterschool. Peuterschool en basisschool zitten samen in een prachtig schoolgebouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

RI&E

Voor alle organisaties met personeel in dienst is het opstellen van een RI&E verplicht. RI&E staat voor ‘risico inventarisatie & evaluatie’. Deze verplichting staat in de Arbowet. Het vormt de basis van een veilige school waar verantwoord kan worden gewerkt met het oog op risico’s en veiligheid. Het maken van RI&E gebeurt aan de hand van een aantal vaste stappen:

De eerste stap is het uitvoeren van de inventarisatie. Scholen van BOOR gebruiken er de applicatie Arbomeester voor om te onderzoeken of er risico’s op de school bestaan. Dit onderzoek resulteert in een lijst met daarop risico’s verschillend van klein tot groot. Het kan gaan om zaken aan een gebouw ( bijvoorbeeld over de vluchtwegen of de ventilatie) of om het welzijn van het personeel ( bijvoorbeeld over de ervaren werkdruk of veiligheid)

Daarna vindt er een evaluatie van alle risico’s plaats. Vastgesteld wordt hoe groot is een risico is en wat er de mogelijke gevolgen er van zijn. De lijst met risico’s wordt daarna gerangschikt op basis van belangrijkheid. Dit gebeurt door maken van een plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt per risico beschreven welke maatregelen worden getroffen om het risico te beperken en wie hiervoor verantwoordelijk is. Op school is dat meestal de preventiefunctionaris, samen met de directie. Vastgesteld wordt wat er meteen moet worden aangepakt, wat voortdurende aandacht nodig heeft en wat kan er later kan. Een deskundige van de arbodienst Perspectief toetst via een grote steekproef de kwaliteit van de plannen van aanpak en voorziet ze van commentaar. Een plan van aanpak is een levend document dat als nodig bijgesteld wordt. Er kunnen immers nieuwe risico’s ontstaan of risico verdwijnen. Na een aantal jaar begint de cyclus opnieuw met een nieuwe RI&E. Als er grote veranderingen op de school zijn, bijvoorbeeld bij een verhuizing wordt RI&E op dat moment vernieuwd.

Veiligheid en gebouwen

De gebouwen van BOOR voldoen aan het bouwbesluit en hebben een gebruiksvergunning.

Door het plegen van goed onderhoud en het laten keuren van de installaties wordt het gebouw veilig gehouden. Door het eens in de drie jaar houden van een arbo risico inventarisatie en evaluatie vindt een extra toets op de veiligheid plaats. Daarnaast worden steekproefsgewijs geïnspecteerd door de veiligheidsregio.

Terug naar boven