Blijvliet

Hillevliet 96 3074 KD Rotterdam

  • Schoolfoto van Blijvliet
  • Schoolfoto van Blijvliet
  • Schoolfoto van Blijvliet
  • Schoolfoto van Blijvliet
  • Schoolfoto van Blijvliet

Het team

Toelichting van de school

Jeroen Appel, directeur                            

Jantine Franken, leerteamleider onderbouw

Brenda Geestman, leerteamleider bovenbouw   

Christa Hartman, Intern Begeleider

Joke van Immerzeel, Intern Begeleider  

Peutergroepen:

P1 en P2 Primla Bidesie, Zurainy Cicilia en Rachel Meekers

P6 en P7 Lana Bezemer en Nadira Amizian

Kleutergroepen:

Groep 1  Mariam Bouguite, Nora Banhammou

Groep 1/2  Hetty Kuipers

Groep 2  Josée Leensma, Gülsüm Dogan

Groepen 3 t/m 8:

Groep 3a  Jantine Franken, Tabitha Mulder

Groep 3b  Seldag Baran, Bianca van Gemert

Groep 4  Lisa Kooijmans

Groep 5  Mariska Burggraaf, Daphne Mol

Groep 6  Priscilla Mulder, Brenda Geestman

Groep 7  René Majoor, Tabitha Mulder

Groep 7/8  Synthia Inge

Groep 8  Ingrid de Jong, Rosanne van Lent

Extra ondersteunend:      Rosanne van Lent, Liesbeth Hoogenboom

Ondersteunend personeel:

Ester Burger, onderwijsassistent

Mohamed Sadik, onderwijsassistent

Ali Döner, onderwijsassistent

Quinty Poortvliet, onderwijsassistent

Nora Banhammou, leraarondersteuner

Sabah Arab, medewerker ouderbetrokkenheid

Willem Eggen, conciërge

Jeannette Kenters, administratie

Desley Rijsdijk, ICT

Melanie Müllenberg, BSO (en extra ondersteuning)

Denysha Bostdorp, BSO (en extra ondersteuning)

Brenda Geestman, Taalspecialist

Christa Hartman en Ingrid de Jong, Rekenspecialist   

Vakdocenten:

Lisa v.d.Gevel, Gym / Lekker Fit

Mariska de Waaij, Muziek

Mirian Zimmerman, Beeldende vorming 

Femke Goedhart, Beeldend vormgeving

Marcel de Jong, Techniek

Annelies Goedhart, Schrijfdans

Janne den Blaauwen, IKEI

Hassan Ait-Moumad, IKEI

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht ziek is, of verlof heeft, proberen wij dat intern op te lossen. Kinderen kunnen worden verdeeld over de andere groepen of een collega komt een dag extra werken. Als de afwezigheid van de leerkracht langer duurt, proberen we via het Bestuur inval te regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De lessen van onze vakleerkrachten vormen een integraal onderdeel van ons onderwijsaanbod.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Schoolondersteuningsprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning: https://www.pporotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/10/uitwerking-basisondersteuning-april-2016-update-maart-2020.pdf . Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website en het ligt ter inzage bij de directie van de school. Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. 

Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld:

·         binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of

·         vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning.

In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO: Femke Jongejan

De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: Maryline Basile

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het jonge kind

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met peuterspeelzaal Peuter en Co bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande en ononderbroken leerlijn. Van peuterspeelzaal naar groep 1· Als uw kind de overstap maakt van peuterschool naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas. Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs).

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode 'KIJK' bij de peuterschool en 'Mijn Kleutergroep' in de groepen 1 en 2. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we vijf thema’s die een periode van ongeveer zes weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. De procedure om tot dit besluit te komen hebben wij vastgelegd in het protocol overgang en doublure.

Terug naar boven