De Toermalijn

Hijkerveld 5 3085 PA Rotterdam

Schoolfoto van De Toermalijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op OBS de Toermalijn gaan we voor de hoogst mogelijke kwaliteit van het onderwijs. We organiseren het onderwijs zo dat we zicht hebben op de verschillen tussen leerlingen en daarop kunnen sturen. Ieder kind wordt zo veel als mogelijk op het eigen niveau uitgedaagd en gestimuleerd om een stap verder te komen in de ontwikkeling. Onze school werkt continu aan de verbetering van het onderwijs. We onderzoeken ons onderwijs en nieuwe inzichten worden vertaald naar de nieuwe praktijk en/of verbeterplannen. Na analyse van het aanbod, het doorvoeren van wijzigingen, volgt wederom een analyse en evaluatie. Zo is ons onderwijs continu onderhevig aan systemische en cyclische zorg voor kwaliteit. Hierbij maken we gebruik van opbrengstgericht werken en het bijbehorende model 4D van data, duiden, doelen en doen. Wij zetten hierbij nadrukkelijk in op de beïnvloedbare onderwijsfactoren: didactisch- en pedagogisch handelen, leertijd, leerstofaanbod, klassenmanagement en schoolklimaat.  
Resultaten en eindtoets
Op onze school maken we gebruik van de IEP eindtoets. Wij kijken bij de eindtoets naar de behaalde percentages op de referentieniveaus. We kijken hierbij naar het fundamentele niveau (F), dat wat elk kind in principe aan het eind van de basisschool moet kunnen halen en het hogere streefniveau (S). Bij de referentieniveaus vergelijken we onze laatste score met de ambitie van onze school en de signaleringswaarden van de inspectie. Na het analyseren van deze gegevens bekijken we hoe we ons onderwijs voor de toekomst kunnen verbeteren.  


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school hanteert de volgende toetsen en instrumenten om de leerresultaten en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te monitoren en evalueren:
- IEP-toetsen: rekenen, lezen en taalverzorging (groep 3 tot en met 8 )
- Methode-toetsen: taal, rekenen, Engels, begrijpend lezen en Wereldoriëntatie
- BOSOS: observatiesysteem voor de kleuters
- KANVAS: leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 
- Analyseformulier waarin een plan van aanpak beschreven wordt voor de Kernvakken.
- Ontwikkelingsperspectief  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in vanaf schooljaar 2023-2024.Vanaf schooljaar 2023-2024: 1 aanmeldweek en eindtoets wordt doorstroomtoets. De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school.
Dit zijn de maatregelen:
De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.
Er komt een centrale periode waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om goed te kunnen leren, is het van groot belang dat kinderen zich veilig voelen op school.
Dit kan alleen ontstaan als we goed kunnen samenwerken en elkaar kunnen helpen.
Door de kinderen verantwoordelijk te maken van hun eigen leren en gedrag, creëren we een goede leeromgeving voor alle kinderen.

Dit alles doen we aan de hand van de methode: 'Kanjertraining'.
Door het gebruik van de kanjertraining zal iedereen dezelfde woorden / denkrichting hanteren. Ook de kinderen weten dan wat er van hen verlangd wordt.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Veilig
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven