De Toermalijn

Hijkerveld 5 3085 PA Rotterdam

Schoolfoto van De Toermalijn

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdsverdeling van het personeel laat zien dat het team van de Toermalijn evenwichtig is opgebouwd. Naast een aantal jongere leerkrachten werken er op de Toermalijn zeer ervaren leerkrachten. Door deze samenstelling kan er veel van elkaar worden geleerd. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dit lost de school intern op. Waar mogelijk zal een andere leerkracht de groep overnemen.
Indien dit niet mogelijk is, zal de groep verdeeld worden over de andere klassen. De kinderen krijgen zelfstandig werk mee en krijgen op voorhand een instructie.

Indien het verlof langdurig is, zal er een aanvraag voor vervanging aangevraagd worden bij ons bestuur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Lekker Fit!
De vakleerkracht gymnastiek ( Lekker Fit!)zorgt voor 3 beweegmomenten in de groepen 3-8 en geeft 1 les bewegen in de groepen 1/2 per week. De overige lessen in de groepen 1/2 worden door de leerkrachten zelf gegeven en hebben daarvoor een cursus gevolgd.In de groepen 5 en 6 wordt 1 moment vervangen door zwemonderwijs. Ook dit is een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Slechts met een bewijs van de dokter worden er uitzonderingen gemaakt.

TOS
Op school zijn een aantal leerlingen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Deze kinderen worden 3x per week begeleid door een specialistische leerkracht.

Burgerschap
Onze school heeft het afgelopen jaar?aandacht besteed aan burgerschapsonderwijs door:??
Met het team:?
- Oriëntatie op het concept burgerschap
- Inventarisatie van de aspecten van burgerschap die al op school plaatsvinden
Met de leerlingen:?
- kennis over democratie?en onze democratische samenleving;?
- aanleren democratische vaardigheden: mening formuleren,?argumenteren, dialoog voeren,??
-?samen werken, conflicten oplossen, besluitvorming;
- maatschappelijke en sociale competenties:
(Dit alles wordt gedaan via onze methodes van Kanjertraining, Wereldoriëntatie en Taalmethode, maar ook via de invoering van digitaal onderwijs aan de hand van Chromebooks) ?
Digitaal burgerschap betekent dat leerlingen bewust en verantwoord met sociale media leren omgaan. Ook bij het gebruik van internet, mobiele telefoon en andere media dienen zij een goede, verantwoordelijke burger te zijn
Onze volgende stap is het vastleggen van een volledig plan voor burgerschapsonderwijs, waarbij eventuele hiaten in ons huidig aanbod, worden aangevuld/versterkt.

Vormingsonderwijs
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs (GVO/HVO) wordt gegeven als ouders daarom vragen. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse levensbeschouwelijke richtingen.
U kunt kiezen voor:
- Vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing (boeddhistisch, hindoeïstisch humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of protestants vormingsonderwijs;
- Vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen. Als de ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen.
Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1 en 2, de kleutergroepen, zijn heterogeen samengesteld. Heterogeen wil zeggen dat kleuters van verschillende leeftijden in één groep zitten. Binnen onze onderbouw wordt onderscheid gemaakt tussen Groep 1 (4-5 jaar) en groep 2 (5-6 jaar). Rekening houdend met die verschillende leeftijden en dus ook verschillende ontwikkelingen wordt de leerstof in spelvorm aangeboden. Juist door het spelen leren de kinderen veel.
De leerkrachten van groep 1 en 2 worden 4 dagen ondersteund door een onderwijsassistent.
Alle leerlingen die starten in groep 1 of 2 dienen zindelijk te zijn.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de bovenbouw (groepen 3 t/m 8) ligt de nadruk op de kernvakken. (Lezen, taal, schrijven en rekenen)  Deze vakken worden gegeven aan de hand van het eerdergenoemde IGDI-model. De kinderen krijgen op 3 verschillende niveaus instructie. Indien een kind niet goed mee kan komen wordt er in samenspraak met leerkracht, ouders en intern begeleider gekeken naar een programma op maat.  Naast de kernvakken wordt er aandacht besteed aan Wereldoriëntatie, Sport en spel, creatieve vakken en sociaal emotionele vorming. Hierover kunt u in het volgende hoofdstuk meer lezen.   In de groepen 6 t/m 8 wordt er ook veel gebruik gemaakt van het werken op Chromebooks. Iedere kind heeft zijn of haar eigen Chromebook. Deze Chromebooks worden gebruikt om (extra) te oefenen met de speciale software behorende bij onze methodes. Ook wordt er geoefend met de ICT- vaardigheden. In de groepen 3 t/m 8 zijn er ook meerdere Chromebooks aanwezig in de klassen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Toermalijn heeft de wettelijke taak om uitvoering te geven aan de wet Passend onderwijs. De Kameleon valt onder stichting BOOR. Alle scholen binnen deze stichting zijn met elkaar verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden (zorgplicht). De Toermalijn heeft de basisondersteuning op orde en voldoet aan de criteria die door de Rotterdamse schoolbesturen in het kader van passend onderwijs zijn vastgesteld. In het zorgbeleidsplan en het schoolondersteuningsprofiel  staat beschreven hoe De Toermalijn  aan dit wettelijke kader voldoet, wat zij onder extra ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids worden jaarlijks bijgesteld en met instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.
Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)
Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.
Aanmelding, informatie en zorgplicht
Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.
Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE.
Samen met peuterspeelzaal Toermalijntje (Peuter en Co) bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met de methode Kleuterplein. De voorschool gebruikt het Puk en Co programma. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande en ononderbroken leerlijn.

Van peuterspeelzaal naar groep 1.
Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal Het Toermalijntje naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas.
Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs)

Voorbereiden op groep 3
Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we 10 thema’s die een periode van ongeveer 4 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling
We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling
We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode [zelf invullen ‘KIJK!’/BOSOS/anders]. Dit doen we x keer gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u tijdens de luister/rapportgesprekken. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3
We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. 

Terug naar boven