De Toermalijn

Hijkerveld 5 3085 PA Rotterdam

Schoolfoto van De Toermalijn

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdsverdeling van het personeel laat zien dat het team van de Toermalijn evenwichtig is opgebouwd. Naast een aantal jongere leerkrachten werken er op de Toermalijn zeer ervaren leerkrachten. Door deze samenstelling kan er veel van elkaar worden geleerd. 

Stichting BOOR stelt alles in het werk om dagelijks gekwalificeerd, betrokken en enthousiaste leerkrachten voor de klas te hebben. Er wordt volop geïnvesteerd in ontwikkeling van nieuwe leerkrachten door middel van de inzet van diverse opleiding – en ontwikkelingsmogelijkheden. Wil je hier meer over lezen kijk dan op www.boorbestuur.nl.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school lost vervanging intern op. Waar mogelijk zal een andere leerkracht de groep overnemen.
Indien dit niet mogelijk is, zal de groep verdeeld worden over de andere klassen. De kinderen krijgen zelfstandig werk mee en krijgen op voorhand een instructie.

Indien het verlof langdurig is, zal er een aanvraag voor vervanging aangevraagd worden bij ons bestuur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een openbare school, wat houdt dat in?
Het betekent dat op onze school ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook uw kind is van harte welkom! Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind, iedere ouder én iedere leerkracht.


Privacy
De gegevens die over leerlingen gaan noemen we persoonsgegevens. Wij verwerken als school persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen en onderwijs te kunnen geven. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden daarnaast beveiligd opgeslagen en de toegang tot deze gegevens is beperkt. Zo kunnen alleen personen die daartoe gemachtigd zijn bij de gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens om, onder andere, uw kind in te schrijven als leerling, om het leertraject bij te houden of bij inschrijving van uw kind op en andere school. Daarnaast wisselen we gegevens uit met andere partijen zoals DUO, de gemeente of leveranciers van (digitaal) lesmateriaal. Deze gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Wij verwerken de gegevens van uw kind altijd op basis van de zes grondslagen binnen de AVG. Ouders/verzorgers hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens een aantal rechten. Zo hebben ouders/verzorgers het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid. Een verzoek met betrekking tot deze rechten kunt u richten aan de schoolleider/directeur. Bij sommige gegevensverwerkingen van uw kind vragen wij u om toestemming. Bijvoorbeeld voor het gebruik van foto- en videomateriaal en het delen van uw contactgegevens met andere ouders. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een e-mail aan de schoolleider/directeur. De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van beeldmateriaal binnen de school. Het is voor ouders en leerlingen niet toegestaan om beeldmateriaal dat gemaakt is in of rondom de school waarop anderen herkenbaar zijn, te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Bij vragen kunt u terecht bij de schoolleider/directeur. In onze privacyverklaring, te vinden op de website van BOOR bestuur onder kopje beleid, leest u meer over de gegevens die wij verwerken, hoe lang wij ze bewaren en op welke manier deze worden beveiligd. Voor direct contact met onze Functionaris Gegevensbescherming kunt u zich richten tot fg@stichtingboor.nl


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school ligt de nadruk op de kernvakken. (Lezen, taal en rekenen) De kinderen krijgen op 3 verschillende niveaus instructie. Indien een kind niet goed mee kan komen wordt er in samenspraak met leerkracht, ouders en intern begeleider gekeken naar een programma op maat.  Naast de kernvakken wordt er aandacht besteed aan Wereldoriëntatie, Sport en spel, creatieve vakken en sociaal emotionele vorming. In de groepen 3 t/m 8 wordt er ook gebruik gemaakt van het werken op Chromebooks. Iedere kind heeft zijn of haar eigen Chromebook. Deze Chromebooks worden gebruikt om (extra) te oefenen met de speciale software behorende bij onze methodes. Ook wordt er geoefend met de ICT- vaardigheden. In de groepen 3 t/m 8 is er voor ieder kind een Chromebook aanwezig in de klas. In groep 1/2 is een aantal Chromebooks aanwezig waarop de kinderen extra kunnen oefenen met woordenschat.

De Toermalijn is een Lekker Fit! school. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan een gezonde leefstijl.
Dit doen wij onder andere door 3x per week een beweegmoment aan te bieden, fruit te eten tijdens de kleine pauzes en bruin brood tijdens de middagpauze. Ook motiveren we de gehele dag water te drinken (verplicht in de kleine pauze). 
Hiernaast motiveren we gezonde traktaties, verzorgen naschoolse beweegactiviteiten en doen regelmatig mee met toernooien.
Voor een volledig overzicht van onze Lekker Fit! afspraken en activiteiten verwijzen we u naar onze website

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Als dit niet (meer) lukt op de eigen school, dan helpt de school u om een andere passende onderwijsplek te vinden.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)
Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam het onderwijs en eventueel de extra ondersteuning voor uw kind zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht
Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur niet eerder dan dat ze 3 jaar zijn. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en het duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.

Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/Schoolondersteuningssprofiel.
Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen de extra ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt voor rekenen in het boek van groep 5.
Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld: binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning.
In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en eventueel bij te stellen.
In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Indien het OPP bijgesteld wordt, wordt het opnieuw door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO: 
Mevr. Nathalie Jalink (Gedragswetenschapper)
n.jalink@pporotterdam.nl         

De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: 
Mevr. Carla Huurman
c.huurman@pporotterdam.nl

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft als ambitie om het programma 'Onze aanpak' te continueren en te intensiveren. Onze aanpak is een aanpak waarbij het doel is om de kinderen sneller en beter onderwijs en zorg op maat aan te kunnen bieden. Hier kunt u op bladzijde 14 meer over lezen)

Tevens heeft de school een start gemaakt met een aanbod Bewegend leren, om de kinderen nog meer te prikkelen in de ontwikkeling en de motivatie tot leren te vergroten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat “beredeneerdspelend leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE.
Samen met peuterspeelzaal Toermalijntje (Peuter en Co) bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. De voorschool gebruikt het Puk en Co programma. De groepen 1/2 werken met het rekenprogramma 'Met sprongen vooruit' en werken in thema's aan de hand van de methode GO!
Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande en ononderbroken leerlijn.

Van peuterspeelzaal naar groep 1.
Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal Het Toermalijntje naar onze school, dan zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld gekregen van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas.
Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs) Alle leerlingen die starten in groep 1 en 2 dienen zindelijk te zijn.

Voorbereiden op groep 3
Per jaar hebben we 4 thema’s die in een periode van ongeveer 8 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling
We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling
We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode Bosos. Dit doen we gemiddeld 4x keer gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u tijdens de luister/rapportgesprekken. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerling-administratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3
We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, na de zomer doorstroomt naar groep 2 en het jaar erna naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. 

Terug naar boven