De Kameleon

Fazantstraat 105 -107 3083 ZG Rotterdam

  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school hanteert de volgende toetsen en instrumenten om de leerresultaten en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te monitoren en evalueren:

- Cito-toetsen: rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling (groep 3 tot en met 8 en schakelklassen)

- Methode-toetsen: taal, rekenen, Engels, studievaardigheden en begrijpend lezen, mondeling Nederlands (groep 3 tot en met 8 en schakelklassen)

- BOSOS: observatiesysteem voor de kleuters

- KANVAS: leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (groep 3 tot en met 8 en schakelklassen)

- Groepssfeerplan: groepsplan voor de groepssfeer en sociaal emotionele ontwikkeling (groep 1 t/m 8 en de schakelklassen)

- Plan van Aanpak: groepsplan op het gebied van lees- een rekenvoorwaarden, technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen, spelling en sociaal emotionele ontwikkeling (groep 1 t/m 8 en schakelklassen)

- Ontwikkelingsperspectief (schakelklassen) 

De tussenresultaten worden geanalyseerd om passende interventies in te zetten en beleid te ontwikkelen op korte (plan van aanpak) en lange termijn (toekomstplan).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies en de OverstapRoute

De basisscholen in Rotterdam en omstreken werken met De Overstaproute. Hierin zijn afspraken over de advisering vastgelegd, zodat ieder kind op de juiste school en het juiste niveau terecht komt. Het onderwijsniveau van de leerling wordt bepaald door een combinatie van competenties* die de leerling beheerst, en de vaardigheidsscores op de Cito-toetsen van de leerling op de kernvakken begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. Begrijpend lezen en rekenen wegen het zwaarst bij het bepalen van het schooladvies. Het schooladvies wordt vastgesteld door het adviesteam van de school bestaande uit de groepsleerkrachten, directeur, intern begeleider en bovenbouwcoördinator. De directie is eindverantwoordelijk voor het basisschooladvies.

*zelfstandig werken, werkhouding, samenwerken, inzicht, reflectie, huiswerkattitude

In groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs, namelijk het preadvies. In groep 8 krijgt de leerling zijn definitieve schooladvies. Dit advies is leidend. Het definitieve schooladvies vindt plaats voor de afname van de eindtoets. De Kameleon neemt de IEP als eindtoets in groep 8 af. Mocht het advies van de eindtoets hoger liggen dan het schooladvies, dan is de school verplicht om het schooladvies van de leerling te heroverwegen. Na de heroverweging kan het schooladvies naar boven worden bijgesteld. Hierover gaan de leerkrachten van groep 8, intern begeleider, directeur en de bovenbouwcoördinator met elkaar in overleg. Wanneer het advies van de eindtoets lager is dan het schooladvies, blijft het schooladvies staan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.koersvo.nl.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft het vertrouwen in het onderwijs op de Kameleon. De school heeft een zogenaamd basisarrangement. Van de dertig onderzochte indicatoren voor goed onderwijs kregen er elf de hoogste kwalificatie (goed) van de inspectie, waaronder vijf van de zeven zogenoemde 'normindicatoren. Dat zijn indicatoren die voor goed onderwijs cruciaal zijn. Dit geldt voor de indicatoren met betrekking tot het didactisch handelen van leraren, de begeleiding en de leerlingenzorg. In feite zegt de inspectie met deze beoordeling dat de organisatie van de zorg voor leerlingen en de uitvoering daarvan optimaal is op de Kameleon. 

Zie voor het rapport van bevindingen de bijlagen hieronder of kijk op
www.onderwijsinspectie.nl 

Terug naar boven