De Kameleon

Fazantstraat 105 -107 3083 ZG Rotterdam

  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon

Het team

Toelichting van de school

Onze specialisten krijgen ambulante tijd om te werken aan jaarplandoelen en borgingsactiviteiten.

- Taalspecialist; mw. Carola van der Vorm
- Leesspecialist; mw. Althea Tournier
- Rekenspecialist; mw. Karin Edel
- Gedragsspecialist; mw. Marloes Icke

De intern begeleiders coördineren de activiteiten op het gebied van extra zorg aan leerlingen. 

- Mw. Ilse Kuipers; groep 1,2 en 3
- Dhr. Kees Liekens; groep 4 tot en met 8
- Mw. Ellen Roomer; schakelklassen

Onze externe samenwerkingspartners op het gebied van extra zorg aan leerlingen zijn:

- Schoolmaatschappelijk werk; mw. Nadia ben Haddou
- Centrum voor jeugd en gezin (CJG); mw. Linda Flower
- Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO); mw. Stefanie Lems, mw. Sylvia van Es
- Het wijkteam; mw. Marjolein Rolloos
- Leerplichtambtenaar; mw. Priscilla Chantre

Als Lekker Fit school wordt er in alle groepen gym gegeven door een vakkracht.

- Dhr. Leo Foussum
- Mw. Patricia Paardenkoper

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt er vervanging geregeld. In eerste instantie gebeurt de vervanging door de onderwijsassistenten, co-teachers of invallers. 

Indien er geen vervanging geregeld kan worden, wordt de groep verdeeld. In uitzonderlijke gevallen vervangen de MT-leden, specialisten, intern begeleiders en directeur of een groep wordt naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderbouw

In de onderbouw zitten de jongste en oudste kleuters apart. De jongste kleuters in groep 1 en de oudste kleuters in groep 2. De kleuters leren vooral spelenderwijs. De leerkracht organiseert het onderwijs waarbij hij/zij afwisselend instructie geeft aan de hele groep of groepjes leerlingen van hetzelfde leerjaar. De leerkrachten van groep 1 en 2 worden 4 dagdelen ondersteund door onderwijsassistenten. Alle leerlingen die starten in groep 1 of 2 dienen zindelijk te zijn.

Onderwijstijd eerste twee leerjaren en leertijduitbreiding

In de onderwijsplannen zijn voor de kernvakken (leesvoorwaarden, rekenvoorwaarden, begrijpend luisteren) richtlijnen opgesteld over de didactiek en de onderwijstijd. Minimaal vier keer per jaar worden de onderwijsplannen bijgesteld op basis van de behoefte van de leerlingen per leerjaar en per vakgebied.

In het kader van dagprogrammering wordt er 4 uur per week geïntensiveerd. Dat wil zeggen: begeleiding in kleine groepen onder schooltijd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Algemeen

De school is organisatorisch onderverdeeld in vier bouwen: De onderbouw (groepen 1, 2 en 3), de middenbouw (groepen 4, 5 en 6), de bovenbouw (groepen 7 en 8) en de schakelbouw (groepen voor nieuwkomers).

Iedere bouw heeft zijn eigen bouwcoördinator, intern begeleider en co-teachers. In alle groepen wordt gewerkt met een plan van aanpak en groepsdoorbroken lessen, waarbij leerlingen van hetzelfde leerjaar in instructiegroepen worden geclusterd om onderwijs op maat te bieden. Dit wordt het maatwerkprogramma genoemd. Voor het maatwerkprogramma worden per bouw co-teachers ingezet. Co-teachers zijn leerkrachten die op de cognitieve vakgebieden zoals taal en rekenen extra worden ingezet in de bouwen. De co-teachers worden dan gekoppeld aan een instructiegroep, zodat de leerlingen meer effectieve instructie en feedback krijgen tijdens hun leerproces. Dus meer onderwijs op maat.

Midden- en bovenbouw

Elke leerling ontwikkelt zich anders. De verschillen tussen leerlingen in cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling lopen in de midden- en bovenbouw meer uiteen. De verschillen worden ook veroorzaakt door de tussentijdse instroom, de zogenaamde zij- en neveninstroom. Zij-instromers zijn de leerlingen die van een andere basisschool komen en de neveninstromers zijn de leerlingen die vanuit de schakelklassen doorstromen. Om in de uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen te kunnen voorzien, wordt er in de midden- en bovenbouw met een uitgebreider plan van aanpak gewerkt. Ook zijn er meer groepsdoorbroken lessen ingeroosterd op het gebied van rekenen en taal.

Schakelklassen voor nieuwkomers

In deze groepen wordt onderwijs gegeven aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar die recent vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. Deze kinderen volgen doorgaans tien maanden onderwijs in de schakelklassen. De focus van het onderwijsaanbod ligt op de taalverwerving. Dit gebeurt met het programma Wereld vol woorden. Gedurende 2 blokken is het doel om de leerlingen een voldoende woordenschatniveau bij te brengen, zodat de leerlingen succesvol kunnen doorstromen naar de reguliere groep. De leerlingen worden bij instroom in de schakelklassen naar leeftijd en niveau ingedeeld. Ook deze groepen werken groepsdoorbroken, waarbij zo veel mogelijk leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften worden geclusterd in instructieniveaus voor Wereld vol woorden, lezen en rekenen. Naast de cognitieve vorming wordt ook aandacht besteed aan de sociaal emotionele en brede vorming van de leerlingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hetzelfde aanbod als in reguliere groepen, namelijk gym, drama, muziek, zwemmen en Kanjertraining.

Onderwijstijd en leertijduitbreiding: 

In de onderwijsplannen zijn voor de kernvakken richtlijnen opgesteld over de didactiek en onderwijstijd. Minimaal vier keer per jaar worden de onderwijsplannen waar nodig bijgesteld op basis van de behoefte van de leerlingen per leerjaar en per vakgebied. 

In het kader van dagprogrammering wordt er op de Kameleon 10 uur leertijduitbreiding aangeboden. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Kameleon heeft de wettelijke taak om uitvoering te geven aan de wet Passend onderwijs. De Kameleon valt onder stichting BOOR. Alle scholen binnen deze stichting zijn met elkaar verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden (zorgplicht). De Kameleon heeft de basisondersteuning op orde en voldoet aan de criteria die door de Rotterdamse schoolbesturen in het kader van passend onderwijs zijn vastgesteld. In het zorgbeleidsplan, het schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids staat beschreven hoe De Kameleon aan dit wettelijke kader voldoet, wat zij onder extra ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids worden jaarlijks bijgesteld en met instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

Passend onderwijs & PPO Rotterdam

Per 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs en daarmee de zorgplicht van kracht. Dat betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft om iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft die al op school zit of schriftelijk is aangemeld, een passende plek te bieden. Wanneer de school zelf geen passende plek kan bieden, zoekt de school in overleg met de ouders binnen maximaal 10 weken (incl. vakanties) een passende plek op een andere school. Het samenwerkingsverband kan de school daarbij ondersteunen. Het samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met de scholen uitvoert. In Rotterdam is dit PPO Rotterdam

Passend onderwijs op de Kameleon

De Kameleon biedt goede ontwikkelingskansen aan leerlingen. De inspectie van het onderwijs heeft de zorg voor leerlingen met de hoogste kwalificatie ‘goed’ beoordeeld. Binnen het onderwijssysteem van de school wordt van de leerlingen verwacht dat zij de leerstof na uitleg door de leerkracht zelfstandig kunnen verwerken. Het leidt tot goede resultaten als leerlingen daarbij vanuit zichzelf gemotiveerd zijn, blijk geven van een mate van zelfdiscipline en zich verantwoordelijk voelen voor andere leerlingen en materiaal in de groep. Natuurlijk voldoen niet alle leerlingen aan deze optimale beschrijving. Elk kind heeft van tijd tot tijd extra hulp nodig om tot voldoende prestaties te komen. Deze hulp is in de school aanwezig met het zogenaamde maatwerkprogramma. Daarnaast wordt er extra hulp geboden voor leerlingen die op bepaalde leeronderdelen achterblijven, die moeite hebben met het verwerven van een zelfstandige werkhouding of die tijdelijk problemen in hun gedrag ondervinden. Hulp bestaat dan uit het geven van pre-teaching, verlengde instructie, het voeren van kindgesprekken en/of het volgen van speciale programma’s, zowel binnen als buiten de groep. Op De Kameleon stromen regelmatig leerlingen in en uit van andere basisscholen en de schakelklassen voor nieuwkomers (zie hoofdstuk onderwijsresultaten). Dit heeft zijn weerslag op de afstemming van het onderwijs(aanbod) in de groepen. Om deze reden vindt de school het onverantwoord om hiernaast nog leerlingen met ernstige of meervoudige gedrags- en leerproblematiek te plaatsen. Criterium bij het bepalen van de plaatsing is dat het functioneren van de groep en de leerkracht niet in het gedrang mogen komen. De school heeft een schoolondersteuningsprofiel(SOP)* waarin staat welke ondersteuning zij wel kan bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterschool de Kameleon

Op beide locaties van De Kameleon is een peutergroep gevestigd, waar de peuters 5 dagdelen per week welkom zijn. De actuele tijden kunt u vinden onder het kopje 'over de school'.

De peuterschool is een samenwerking tussen school en welzijnsorganisatie Peuter & Co. In deze groepen worden de peuters spelenderwijs gestimuleerd om stappen te zetten in hun ontwikkeling. Het Rotterdamse onderwijsbeleid vormt hierbij het uitgangspunt: Een vliegende start voor elke Rotterdamse peuter. Opvoeden en het ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling is primair de verantwoordelijkheid van ouders. De peuterschool is dan ook een aanvulling op de thuissituatie en biedt de peuters extra ontwikkelingsmogelijkheden. De peuters stromen met 4 jaar door naar De Kameleon. Door de intensieve samenwerking tussen de leidsters van de peutergroepen en de leerkrachten van de kleutergroepen verloopt de overgang soepel en maken de peuters een goede doorstart in groep 1. Voor meer informatie kunt u de website van de Rotterdamse Peuterschool bekijken: www.derotterdamsepeuterschool.nl

Terug naar boven