De Kameleon

Fazantstraat 105 -107 3083 ZG Rotterdam

  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon
  • Schoolfoto van De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Kameleon ligt in de wijk Carnisse in Rotterdam (Charlois) en heeft 2 locaties. Op de locatie Fazantstraat is de onderbouw, nl. groep 1 tot en met 3, gehuisvest. Op de locatie Carnissedreef zijn de groepen 4 tot en met 8 en de schakelklassen voor nieuwkomers gehuisvest. 

De Kameleon krijgt naar verwachting per augustus 2025 een nieuw schoolgebouw op de locatie aan de Carnissedreef. Alle groepen worden dan in 1 gebouw gehuisvest.

De Kameleon is een sportieve basisschool met een goede sfeer, waar kinderen en ouders zich veilig en welkom voelen. De school besteedt veel aandacht en tijd aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. De Kanjertraining(methode voor sociaal emotionele ontwikkeling) vormt het fundament waarop het pedagogisch klimaat van de school rust. Vertrouwen is daarbij de basis; vertrouwen van het kind in zichzelf, in de omgeving en anderen.

Daarnaast wordt er veel tijd en aandacht besteed aan bewegen en gezonde voeding. Alle groepen hebben twee gymlessen per week. Vijf keer per week hebben de kinderen sportpauze. Voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 zijn er ook naschoolse sportactiviteiten.

De Kameleon is één van de grootste instroompunten voor nieuwkomers in de basisschoolleeftijd. De Kameleon onderscheidt zich door expertise op taalgebied en jarenlange ervaring met onderwijs aan nieuwkomers. De school telt o.a. 4 schakelklassen eerste opvang aan nieuwkomers (voltijd).

De leerkrachten op De Kameleon zijn betrokken, deskundig en divers opgeleid en willen het optimale uit de leerlingen halen.

Uitgebreide informatie vindt u op onze website www.osbsdekameleon.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen Verder Komen
  • Sportieve basisschool
  • Maatwerk
  • Schakelklassen nieuwkomers
  • Dagprogrammering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kameleon telde op 1 oktober 2022 394 leerlingen. Gedurende het schooljaar groeit het leerlingenaantal vanwege instroom in de onderbouwgroepen en de schakelklassen voor nieuwkomers. Het leerlingenaantal groeit gedurende het schooljaar tot rond de 430 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Kameleon hanteert het 5 gelijke dagen model voor alle groepen:

Maandag t/m vrijdag: 8:10 uur tot 14:20 uur 

Op beide locaties van De Kameleon is een peutergroep gevestigd, waar de peuters 5 dagdelen per week welkom zijn. Voor de peutergroepen worden andere tijden gehanteerd:

Peutergroep 1:                                                Peutergroep 2:

Maandag:    12:00 uur - 14:55/15:10 uur           08:10 uur - 11:05/11:20 uur

Dinsdag:     08:10 uur - 11:05/11:20 uur            12:00 uur - 14:55/15:10 uur

Woensdag:  12:00 uur - 14:55/15:10 uur           08:10 uur - 11:05/11:20 uur 

Donderdag: 12:00 uur - 14:55/15:10 uur           08:10 uur -11:05/11:20 uur 

Vrijdag:       08:10 uur tot 11:05/11:20 uur         12:00 uur tot 14:55/15:10 uur 


Voor meer informatie kunt u de website van de Rotterdamse Peuterschool bekijken: www.derotterdamsepeuterschool.nl 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers.

Op onze school hebben wij twee aandachtsfunctionarissen. Dit zijn dhr. Kees Liekens en mevr. Ellen Roomer. Zij ondersteunen collega's die een vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Zij kunnen met hen de vermoedens bespreken, samen signalen in kaart brengen en bespreken of en welke vervolgstappen er nodig zijn. 


Terug naar boven