OBS De Globe

Zwartewaalstraat 38 B 3081 HZ Rotterdam

 • Schoolfoto van OBS De Globe
 • Schoolfoto van OBS De Globe
 • Schoolfoto van OBS De Globe
 • Schoolfoto van OBS De Globe
 • Schoolfoto van OBS De Globe

Het team

Toelichting van de school

Gekwalificeerd personeel

Stichting BOOR stelt alles in het werk om dagelijks gekwalificeerd, betrokken en enthousiaste leerkrachten voor de klas te hebben. Er wordt volop geïnvesteerd in ontwikkeling van nieuwe leerkrachten door middel van de inzet van diverse opleiding – en ontwikkelingsmogelijkheden. Wil je hier meer over lezen kijk dan op www.boorbestuur.nl.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht zullen we altijd trachten een oplossing te vinden voor de groep van de betreffende leerkracht. Wanneer vervanging niet mogelijk is wordt intern naar een oplossing gezocht, zodat het onderwijs in de groepen gewoon doorgang kan vinden. Bij calamiteiten kan het wel eens voorkomen, dat leerlingen van een groep over andere groepen worden verdeeld. En in het alleruiterste geval zou het wel eens voor kunnen komen dat er een groep naar huis wordt gestuurd. Dit wordt altijd van te voren aan de ouders kenbaar gemaakt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een openbare school, wat houdt dat in? Het betekent dat op onze school ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook uw kind is van harte welkom! Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dagprogrammering
Binnen de gemeente Rotterdam zijn gebieden aangewezen die deel uit maken van de Children’s Zone. In zulke gebieden zijn de grote stadsproblemen wat groter dan elders. De bedoeling is door extra maatregelen te nemen kinderen een kans te bieden op een succesvolle toekomst. De Globe ligt in een Children’s Zone, dit betekent dat wij de leertijd hebben uitgebreid en wel met 10 uur per week. Zo kunnen de leerlingen lessen volgen in Islamitisch godsdienstonderwijs en hebben de kinderen na schooltijd de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende sporten die worden georganiseerd door de Schoolsportvereniging. Deze lessen vinden plaats in de gymzalen van de school. De kinderen kunnen hiervoor worden ingeschreven door middel van een inschrijfformulier dat aan het begin van een nieuwe periode wordt mee gegeven voor de ouders. Verder zijn wij gestart met streetdance, judo en muziektheater.

In deze extra lestijd worden de volgende vakken gegeven:

 • muziekles groep 3 t/m 8
 • judo-/aikidolessen groep 3 t/m 8
 • tuinlessen groep 3 t/m 8
 • technieklessen groep 3 t/m 8
 • kook-/smaaklessen groep 3 t/m 8
 • filosofielessen groep 3 t/m 8
 • danslessen voor de groepen 1 t/m 8
 • schrijfdans groep 1 t/m 3

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Globe is een openbare school. Onze kinderen worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. Op onze school leren onze kinderen alle vaardigheden die er toe bijdragen dat de stap naar het voortgezet onderwijs, de stap naar uiteindelijk een baan, de weg van een betekenisvol leven, een vanzelfsprekende is. Kinderen willen leren, dat is ons uitgangspunt. De Globe ziet onderwijs als sleutel tot economische groei, welzijn en gezondheid en streeft bij al onze kinderen naar optimale beheersing van de basisvaardigheden: rekenen, lezen en schrijven, inzicht krijgen in het eigen leerproces, probleem- en oplossingsgericht kunnen denken, kunnen samenwerken, waarde- en omgevingsbewust leven. Alle kinderen, alle ouders zijn bij ons welkom. Ouders zijn een gelijkwaardige partner in de ontwikkeling van onze leerlingen.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Als dit niet (meer) lukt op de eigen school, dan helpt de school u om een andere passende onderwijsplek te vinden.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam het onderwijs en eventueel de extra ondersteuning voor uw kind zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur (uiterlijk 10 weken voordat het kind vier jaar wordt). U mag uw kind pas aanmelden vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld bij ons, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor alle kinderen die zich bij ons aanmelden zorgdragen voor een passende onderwijsplek. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school.

Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen door dit schriftelijk aan u kenbaar te maken. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen de extra ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt voor rekenen in het boek van groep 5.Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld:

 • binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of
 • vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning.

In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en eventueel bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Indien het OPP bijgesteld wordt, wordt het opnieuw door ouders ondertekend.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school wordt in de kleutergroepen gezorgd voor een doordacht spel- en activiteitenprogramma. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen zodat zij iedere dag opnieuw uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met peuterspeelzaal De Rotterdamse Peuterschool bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met Logo3000 (woordenschat), Getalen en Ruimte en Met Sprongen Vooruit (rekenonderwijs) en Fonemisch bewustzijn (beginnende geletterdheid). De voorschool gebruikt het programma uk&puk en werkt ook met Logo300. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande- en ononderbroken leerlijn. De gemeente Rotterdam en de gezamenlijke schoolbesturen hebben met elkaar een nieuw kwaliteitskader voor het onderwijs aan kleuters ontwikkeld. Alle scholen van BOOR werken de komende vier jaar aan een nog stevigere basis van het onderwijs aan kleuters.

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal De Rotterdamse Peuterschool naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem, indien u daar als ouders toestemming voor heeft gegeven. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas.

Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs)

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we vijf thema’s die een periode centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode Mijn Kleutergroep. Dit doen we vier keer gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u tijdens de volgende [momenten]. Vanaf 1 augustus 2022 mogen wij geen toetsen meer afnemen bij de kleuters. Dat doen we pas vanaf groep 3. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerling administratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal-emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen.

Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. De procedure om tot dit besluit te komen hebben wij vastgelegd in het protocol overgang en doublure.

Terug naar boven