OBS De Globe

Zwartewaalstraat 38 B 3081 HZ Rotterdam

  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdsverdeling van het personeel laat zien dat het team van OBS De Globe evenwichtig is opgebouwd. Naast een aantal jongere leerkrachten werken er op OBS De Globe zeer ervaren leerkrachten. Door deze samenstelling kan er veel van elkaar worden geleerd. Dit zorgt voor een goede leersituatie voor de kinderen. Naast onze groepsleerkrachten werken er op OBS De Globe verschillende vakleerkrachten op het gebied van sport en spel, creatieve vormgeving en muziek.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht zullen we altijd trachten een oplossing te vinden voor de groep van de betreffende leerkracht. Wanneer vervanging niet mogelijk is wordt intern naar een oplossing gezocht, zodat het onderwijs in de groepen gewoon doorgang kan vinden. Bij calamiteiten kan het wel eens voorkomen, dat leerlingen van een groep over andere groepen worden verdeeld. En in het alleruiterste geval zou het wel eens voor kunnen komen dat er een groep naar huis wordt gestuurd. Dit wordt altijd van te voren aan de ouders kenbaar gemaakt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op OBS De Globe hebben we 6 uur leertijduitbreiding per week gerealiseerd. Het grootste gedeelte van deze tijd wordt ingevuld door Rotterdam Vakmanstad. Dit programma heet Fysieke Integriteit en omvat 5 geïntegreerde leerlijnen, bestaande uit: judo-/aikidolessen, tuinlessen, gezonde leefstijl lessen, waaronder kook- en smaaklessen, technieklessen en filosofielessen. Alle Rotterdam Vakmanstad-lessen worden gegeven door vakleerkrachten.Ook krijgen de kinderen muzieklessen in het kader van het programma, Ieder Kind een Instrument (IKEI). Deze muzieklessen worden gegeven door vakkrachten van SKVR. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leertijduitbreiding
Binnen de gemeente Rotterdam zijn gebieden aangewezen die deel uit maken van de Children’s Zone. In zulke gebieden zijn de grote stadsproblemen wat groter dan elders. De bedoeling is door extra maatregelen te nemen kinderen een kans te bieden op een succesvolle toekomst. De Globe ligt in een Children’s Zone, dit betekent dat wij de leertijd hebben uitgebreid en wel met zes uur per week voor alle leerlingen. In deze extra lestijd worden de volgende vakken gegeven:
• muziekles groep 1 t/m 8

• judo-/aikidolessen groep 1 t/m 8

• tuinlessen groep 1 t/m 8

• technieklessen groep 3 t/m 8

• kook-/smaaklessen groep 3 t/m 8

• filosofielessen groep 1 t/m 8

• drama- en danslessen voor de groepen 1/2

In het schooljaar 2019 - 2020 hebben we de opdracht gekregen de leertijd verder uit te breiden tot in totaal 10uur.Daar hebben we een begin mee gemaakt. Zo kunnen de leerlingen lessen volgen in Islamitisch godsdienstonderwijs en hebben de kinderen na schooltijd de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende sporten die worden georganiseerd door de Schoolsportvereniging. Deze lessen vinden plaats in de gymzalen van de school. De kinderen kunnen hiervoor worden ingeschreven door middel van een inschrijfformulier dat aan het begin van een nieuwe periode wordt mee gegeven voor de ouders. Verder zijn wij gestart met streetdance, judo en muziektheater. In het schooljaar 2020 -2021 zullen we de activiteiten verder uitbreiden. Een partner hierin is House of Urban Arts aan de Zwartewaalstraat 28. Doel van deze leertijdverlenging is de resultaten van de leerlingen te verbeteren en zodoende hun kans op een goede baan in de toekomst te vergroten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Globe is een openbare school. Onze kinderen worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. Op onze school leren onze kinderen alle vaardigheden die er toe bijdragen dat de stap naar het voortgezet onderwijs, de stap naar uiteindelijk een baan, de weg van een betekenisvol leven, een vanzelfsprekende is. Kinderen willen leren, dat is ons uitgangspunt. De Globe ziet onderwijs als sleutel tot economische groei, welzijn en gezondheid en streeft bij al onze kinderen naar optimale beheersing van de basisvaardigheden: rekenen, lezen en schrijven, inzicht krijgen in het eigen leerproces, probleem- en oplossingsgericht kunnen denken, kunnen samenwerken, waarde- en omgevingsbewust leven. Alle kinderen, alle ouders zijn bij ons welkom. Ouders zijn een gelijkwaardige partner in de ontwikkeling van onze leerlingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven