OBS De Globe

Zwartewaalstraat 38 B 3081 HZ Rotterdam

  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe

In het kort

Toelichting van de school

De Globe, een wereldschool!

OBS De Globe bestaat uit twee schoolgebouwen, die allebei in 1929 zijn geopend. Twee scholen met een rijke geschiedenis, die gelegen zijn in de Tarwewijk en onderwijs bieden aan leerlingen uit alle delen van de wereld. 

De school staat open voor iedereen met respect voor ieders cultuur en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij onderschrijven de lijfspreuk van het openbaar onderwijs: 'Niet apart, maar samen'.

Op onze school worden de kinderen in staat gesteld zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit doen wij door de schoolomgeving uitdagend te maken. We proberen de autonomie van de leerlingen te vergroten op alle gebieden. Ouders zien wij als een gelijkwaardige partner in de ontwikkeling van onze leerlingen.

Belangrijke kenmerken van ons onderwijs:
- nadruk op basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen)
- positief leer- en werkklimaat
- hoge verwachtingen van de leerlingen
- het voorkomen van pesten, agressie en discriminatie
- aandacht voor creativiteit en cultuureducatie
- uitbreiding van leertijd met drie uur per week voor alle leerlingen
- en de aanwezigheid van Voorschool, 0-groep en Peuter College

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldburgers opleiden
  • Iedereen is welkom
  • Ouders als partner
  • Kinderen mogen kind zijn
  • Ieder kind wil leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Globe bestaat uit twee schoolgebouwen in de Tarwewijk, die beide een volledig onderwijsaanbod voor kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben. Ons motto: 

De Globe is een wereldschool; een school waar iedereen denkt als een wereldburger en zich gedraagt als een goede buur

De Tarwewijk is een doorstroomwijk. Kleinere woningen en onderverhuur zorgen in de wijk voor grote doorstroming, ook op de Globe. Deze doorstroming heeft direct effect op het onderwijs. OBS De Globe maakt deel uit van de Childeren's Zone. Het doel van Childeren's Zone is om de toekomstkansen voor kinderen van 0 tot 14 jaar in verschillende wijken te vergroten en deze gelijk te trekken met de rest van Rotterdam. 

Al enige jaren werkt de Globe samen met de Voorscholen Doebidoe (Den Hertigstraat) en ’t Wieltje (Zwartewaalstraat) en inmiddels zijn de voorscholen ook gehuisvest in het gebouw van de Globe waardoor een nauwe samenwerking mogelijk is. De beide voorscholen maken deel uit van Peuter en Co. Een groot deel van de kinderen die op de voorschool zitten stromen door naar de kleuterklassen van De Globe. Op beide vestigingen is een 0-groep aanwezig in het kader van Beter presteren van de Gemeente Rotterdam.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
337
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven