OBS De Globe

Zwartewaalstraat 38 B 3081 HZ Rotterdam

  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe

In het kort

Toelichting van de school

De Globe, een wereldschool!

Obs de Globe is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl

OBS De Globe bestaat uit twee schoolgebouwen, die allebei in 1929 zijn geopend. Twee scholen met een rijke geschiedenis, die gelegen zijn in de Tarwewijk en onderwijs bieden aan leerlingen uit alle delen van de wereld.

Op onze school worden de kinderen in staat gesteld zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit doen wij door de schoolomgeving uitdagend te maken. We proberen de autonomie van de leerlingen te vergroten op alle gebieden. Ouders zien wij als een gelijkwaardige partner in de ontwikkeling van onze leerlingen.

Belangrijke kenmerken van ons onderwijs:
- nadruk op basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen)
- positief leer- en werkklimaat
- hoge verwachtingen van de leerlingen
- het voorkomen van pesten, agressie en discriminatie
- aandacht voor creativiteit en cultuureducatie
- uitbreiding van leertijd met 10 uur per week voor de groepen 3 t/m 8
- en de aanwezigheid van Voorschool, 0-groep en Peuter College

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldburgers opleiden
  • Iedereen is welkom
  • Ouders als partner
  • Kinderen mogen kind zijn
  • Ieder kind wil leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Globe bestaat uit twee schoolgebouwen in de Tarwewijk, die beide een volledig onderwijsaanbod voor kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben. Ons motto: 

De Globe is een wereldschool; een school waar iedereen denkt als een wereldburger en zich gedraagt als een goede buur

De Tarwewijk is een doorstroomwijk. Kleinere woningen en onderverhuur zorgen in de wijk voor grote doorstroming, ook op de Globe. Deze doorstroming heeft direct effect op het onderwijs. OBS De Globe maakt deel uit van de Childeren's Zone. Het doel van Childeren's Zone is om de toekomstkansen voor kinderen van 0 tot 14 jaar in verschillende wijken te vergroten en deze gelijk te trekken met de rest van Rotterdam. 

Al enige jaren werkt de Globe samen met de voorschool, De Rotterdamse Peuterschool, en inmiddels zijn de voorscholen ook gehuisvest in het gebouw van de Globe waardoor een nauwe samenwerking mogelijk is. De beide voorscholen maken deel uit van Peuter en Co. Een groot deel van de kinderen die op de voorschool zitten stromen door naar de kleuterklassen van De Globe. Op beide vestigingen is een 0-groep aanwezig in het kader van Beter presteren van de Gemeente Rotterdam.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
332
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Na schooltijd (14.45 uur) is er een naschools aanbod tot 16.15/17.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers.

We hanteren hiervoor de BOOR meldcode, te vinden op de website.

Terug naar boven