OBS De Globe

Zwartewaalstraat 38 B 3081 HZ Rotterdam

  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na groep 8 gaan de leerlingen van de basisschool de stap maken naar het voortgezet onderwijs. In de maand maart, moeten alle leerlingen van groep 8 worden ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs. Voor die tijd moet er dus door de leerlingen en hun ouders een zeer belangrijke keuze worden gemaakt. Er worden regelmatig gesprekken gevoerd met de ouders, de leerlingen bezoeken verschillende scholen voor voortgezet onderwijs en de leerkrachten van groep 8 zorgen er voor dat ouders en leerlingen volledig worden geïnformeerd over alle mogelijkheden. Het advies van de basisschool is voor voortgezet onderwijs de belangrijkste factor bij de vraag of de leerling wordt toegelaten. Daarbij maken we gebruik van ons uitgebreide leerlingvolgsysteem en de uitslagen van de cito-toetsen die in de groepen 6, 7 en 8 zijn gemaakt. In geval van twijfel kan de school voor voortgezet onderwijs bij de leerling een extra test afnemen. Voor iedere leerling maken wij een uitgebreid onderwijskundig rapport, dat naar de school voor voortgezet onderwijs wordt gestuurd. De ouders mogen uiteraard ook kennis nemen van de inhoud van dit rapport. Omdat de Cito-eindtoets tegenwoordig in april wordt afgenomen kan deze niet meer worden gebruikt voor het schooladvies. Als het schooladvies sterk afwijkt van de eindtoets, kan het advies naar boven worden bijgesteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Globe werken wij met een Grote cyclus dat zijn de niet-methode gebonden toetsen  en een kleine cyclus voor de methode gebonden toetsen.  

De grote Cyclus bestaat uit: Kwalitatieve data, groepsplan OPP , groepsgesprek, leerkracht handelen.  

De kleine cyclus bestaat uit; Evaluatie en analyse van de les en methodegebonden toetsen, logboek, en leerkracht handelen.    

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Kinderen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs krijgen een weloverwogen advies over welke vorm van voortgezet onderwijs het meest passend is. In groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Bij het formuleren van het (pre)advies wordt gekeken naar de schoolprestaties, eigen observaties leerkracht, NSCCT, NIO en de doorstroomtoets. In groep 8 wordt de NIO (Nederlands intelligentie onderzoek) afgenomen. De NIO is een klassikaal intelligentieonderzoek die aangeeft wat het kind zou moeten kunnen. Naast de NIO maken de kinderen ook de doorstroomtoets van CITO. De Globe werkt samen met Koers VO (samenwerkingsverband voortgezet onderwijs) om de overstap naar het voortgezet onderwijs op een goede manier mogelijk te maken. Koers VO is verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap van basisschool naar middelbare school in Rotterdam en omgeving.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen maken we gebruik van de methode 'PAD’. Werken met deze methode staat twee keer per week expliciet op het rooster, maar eigenlijk gebruiken we de pad methode de hele dag door.
PAD is een preventieprogramma dat klassikaal wordt ingezet. Kinderen leren vaardigheden op vier verschillende gebieden:
Zelfbeeld:                Wie ben ik en hoe waardeer ik mijzelf
Zelfcontrole:            Hoe ga ik om met heftige emoties?
Emoties:                 Hoe voel ik mij en hoe voelt de ander zich?
Probleem oplossen   Hoe kunnen we op een constructieve wijze een probleem oplossen?
Voor elke groep zijn lessen beschikbaar. Er worden per week twee lessen van 30-45 minuten gegeven. Daarnaast is er dagelijks tijd voor de verwerking van het geleerde. De lessen bestaan uit gevarieerde werkvormen.

Buiten de pad- methode gebruikt de school ook in alle groepen het time-out systeem.
Groene kaart: De knijpers van de kinderen beginnen elke dag op deze kaart. Hier blijven met je knijper betekent dat dat het kind steeds weer kiest voor het juiste gedrag. Dat is dus al een compliment waard!

Time Out 1: Bij 3 waarschuwingen zet je de knijper van het kind op Time Out 1. Soms geef je direct een Time Out; bij flinke overschrijding van de regels. Het kind zit zijn leeftijd in minuten apart, zonder werk.

Time Out 2: Bij weer 3 waarschuwingen (bv. Ten aanzien van werkhouding) zet je de knijper van het kind op Time Out 2. Soms eerder (zie boven). Het kind zit zijn leeftijd in minuten apart, zonder werk.

Time Out 3: Bij  3 waarschuwingen zet je de knijper van het kind op Time Out 3. Soms eerder (zie boven). Het kind zit zijn leeftijd in minuten apart, zonder werk. Je belt de ouders van het kind en geeft een brief mee. Hier is een standaardbrief voor aanwezig.

Verwijdering uit de klas: Bij 3 waarschuwingen zet je de knijper op verwijdering uit de klas. Dit kan bij een flinke overtreding ook direct. Het kind gaat een uur de klas uit met werk. Ouders worden gebeld, het kind krijgt een brief mee naar huis en blijft een half uur na. Hier is een standaardbrief voor aanwezig.

Het zonnetje van de dag: Elke dag kun je één of meer kinderen in het zonnetje zetten, wanneer zij iets heel goeds doen of het goed kunnen gebruiken. Zij krijgen deze dag wat extra positieve aandacht, staan “in het zonnetje”. 

Burgerschapsonderwijs

Iedere BOOR-school is een burgerschapsacademie Wij leiden kinderen op tot de burgers van morgen. Geen betere plek in Nederland om op te groeien tot een wereldburger dan in regio Rotterdam. Openbare scholen zijn kleine samenlevingen op zichzelf; een samensmelting van persoonlijkheden, opvattingen en levensovertuigingen, waar diversiteit - in de breedste zin van het woord - zichtbaar en vanzelfsprekend is.

In onze openbare school heeft burgerschaps- vorming?een vaste?basis?in?ons?dagelijkse onderwijs.? We besteden?elk?moment van de dag aandacht aan?onze sociale?omgang;? met?elkaar spelen en werken,?elkaar helpen en respect hebben voor anderen?en onze omgeving.? We leren onze kinderen over?de wereld, onze maatschappij en de natuur en hoe een positieve bijdrage hieraan te leveren. Onze leraren zijn hierin een rolmodel.?

In onze school besteden we actief aandacht aan democratische vaardigheden en stimuleren we om mee te doen in de maatschappij. Leerlingen kunnen hiermee oefenen op school Zij mogen invloed uitoefenen op beslissingen in de eigen school en leren initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, zoals in onze leerlingenraad.

In onze school gebruiken we het middel van de dialoog om leerlingen te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan en zich te verdiepen in elkaars achtergronden. In een open en veilig klasklimaat. Zo helpen we verschillen te overbruggen en ontstaat er begrip. Niet naast elkaar, maar met elkaar.

Burgerschap komt op?onze school terug in taal- en rekenlessen, ons?Wereldoriëntatie?en lessen in Kunst, Cultuur en sport.

Vormingsonderwijs

Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool vormingsonderwijs, lessen over geloof en levensovertuiging, worden gegeven. Op verzoek van ouders kunnen (bij voldoende interesse) groepen leerlingen lessen volgen in één specifieke godsdienst of levensovertuiging door vakleerkrachten van GVO en HVO. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen.

Ons bestuur (Stichting BOOR) heeft met GVO/ HVO en VOS/ABB een convenant afgesloten om deze lessen via een Carrousel model aan te bieden met het Onderwijsprogramma Wereldwijzer. Door het samenwerken van de vakleerkrachten kunnen alle leerlingen kennis maken met de 7 grote godsdiensten en levensovertuigingen: Zo verbreden ze samen hun blik op de wereld, leren ze open staan voor andere overtuigingen, met begrip en respect voor elkaar en leren ze hun eigen overtuiging en achtergrond beter kennen. Dit vinden wij beter passend bij de uitgangspunten van Openbaar Onderwijs en de Burgerschapsopdracht van elke school. De ambitie van BOOR is daarom om binnen een aantal jaar alle BOOR scholen hier aan deel te laten nemen.

De volgende levensbeschouwingen kunnen worden aangeboden: Humanistisch vormingsonderwijs, Islamitisch vormingsonderwijs, Protestants vormingsonderwijs, Boeddhistisch vormingsonderwijs, Joods vormingsonderwijs, Katholiek vormingsonderwijs en Hindoeïstisch vormingsonderwijs.

Op onze school wordt het Vormingsonderwijs op de volgende manier aangeboden: 

Vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing

Deze wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. Uw kind volgt onder schooltijd, met een groepje leerlingen deze lessen bij de vakleerkracht.

Als de ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben kan de school deze lessen aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op maandag 15 april hebben we op De Globe, locatie Den Hertigstraat twee inspecteurs van het onderwijs op bezoek gehad. Een heel belangrijk bezoek omdat zij de kwaliteit van ons onderwijs beoordelen. Er zijn 3 mogelijkheden: zeer zwak, zwak en voldoende. De Globe heeft het beste oordeel gekregen namelijk VOLDOENDE.

Ook kunnen de inspecteurs voor losse onderdelen van de school een 'goed' geven. Ook dat hebben wij gekregen. En zelfs op 3 onderdelen. Namelijk:

• OP2 (Zicht op ontwikkeling): GOED

• OP3 (Pedagogisch-didactisch handelen): GOED

• SKA2 (Uitvoering en kwaliteitscultuur): GOED

OP2 en OP3 gaat over het onderwijs in de klassen (bijvoorbeeld hoe geven de leerkrachten les).SKA2 gaat over de uitvoering van de kwaliteitscultuur (bijvoorbeeld de ambities van de school).Wij zijn super trots op alle juffen en meesters die er samen met de kinderen voor gezorgd hebben dat we dit resultaat hebben behaald!

De schoolgids is te downloaden op www.obsdeglobe.nl

Terug naar boven