OBS De Globe

Zwartewaalstraat 38 B 3081 HZ Rotterdam

  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe
  • Schoolfoto van OBS De Globe

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na groep 8 gaan de leerlingen van de basisschool de stap maken naar het voortgezet onderwijs. In de maand maart, moeten alle leerlingen van groep 8 worden ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs. Voor die tijd moet er dus door de leerlingen en hun ouders een zeer belangrijke keuze worden gemaakt. Er worden regelmatig gesprekken gevoerd met de ouders, de leerlingen bezoeken verschillende scholen voor voortgezet onderwijs en de leerkrachten van groep 8 zorgen er voor dat ouders en leerlingen volledig worden geïnformeerd over alle mogelijkheden. Het advies van de basisschool is voor voortgezet onderwijs de belangrijkste factor bij de vraag of de leerling wordt toegelaten. Daarbij maken we gebruik van ons uitgebreide leerlingvolgsysteem en de uitslagen van de cito-toetsen die in de groepen 6, 7 en 8 zijn gemaakt. In geval van twijfel kan de school voor voortgezet onderwijs bij de leerling een extra test afnemen. Voor iedere leerling maken wij een uitgebreid onderwijskundig rapport, dat naar de school voor voortgezet onderwijs wordt gestuurd. De ouders mogen uiteraard ook kennis nemen van de inhoud van dit rapport. Omdat de Cito-eindtoets tegenwoordig in april wordt afgenomen kan deze niet meer worden gebruikt voor het schooladvies. Als het schooladvies sterk afwijkt van de eindtoets, kan het advies naar boven worden bijgesteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Globe werken wij met een Grote cyclus dat zijn de niet-methode gebonden toetsen  en een kleine cyclus voor de methode gebonden toetsen.  

De grote Cyclus bestaat uit: Kwalitatieve data, groepsplan OPP , groepsgesprek, leerkracht handelen.  

De kleine cyclus bestaat uit; Evaluatie en analyse van de les en methodegebonden toetsen, logboek, en leerkracht handelen.    

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de schoolgids op onze website www.obsdeglobe.nl vindt u een overzicht van de soorten onderwijs waarvoor de leerlingen van groep 8 van de beide locaties van OBS De Globe zijn aangemeld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OBS De Globe heeft op beide locaties het vertrouwen van de Inspectie van Onderwijs.

De inspectie stelt vast dat het onderwijsleerproces van voldoende kwaliteit is. De school heeft voldoende onderwijstijd ingepland over het schooljaar en deze wordt bij de lessen van de basisvaardigheden efficiënt ingezet. Het leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen. De inspectie oordeelt bovendien positief over de aandacht voor taalonderwijs.

Bij het laatste inspectiebezoek in 2009 adviseerde de inspectie OBS De Globe om rapportage aan belanghebbenden over de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Naar aanleiding van dit advies is in onze schoolgids informatie opgenomen over de eindopbrengsten, de inhoud van het onderwijs, conclusies uit evaluaties en verbeteracties.

De schoolgids is te downloaden op www.obsdeglobe.nl

Terug naar boven