Openbare Basisschool Het Landje

Schiedamsesingel 180 / Schiedamse Vest 200 3012 BA Rotterdam

  • In Landje Vest krijgen de groepen 5 t/m 8 les
  • We spelen tijdens de pauzes en overblijf buiten op een geweldig plein met veel speelmogelijkheden
  • In ons BV lokaal krijgen de kinderen les van een vakdocente beeldende vorming
  • De zandbak is zeer geliefd!
  • Aan de Singel zijn de groepen 1 t/m 4 gehuisvest. Hier ziet u ons kleuterplein.

In het kort

Toelichting van de school

Een kunstzinnige wereldschool in het hart van Rotterdam

Het Landje staat voor kwalitatief goed onderwijs: de basisvaardigheden staan daarom centraal. We werken vanuit de overtuiging dat cultureel kunstzinnig onderwijs ( in samenwerking met culturele instellingen in de buurt) een toegevoegde waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, kritische en mondige wereldburgers. Creatief en probleem oplossend denken, verantwoording nemen, een eigen mening vormen en rekening houden met die van anderen zijn essentieel in de brede ontwikkeling van het kind. 

Naam van de school

Het Landje is een naam met een historische achtergrond. Na het bombardement op Rotterdam lag een groot deel van de binnenstad in puin. Met het puin van de stad werd de Schiedamse Singel gedempt. Zo ontstond een landje waarop de kinderen van de wijk konden spelen. Op deze plek staat nu de school.   Het Landje heeft het beeld van Zadkine ‘De verwoeste stad’ geadopteerd en is jaarlijks aanwezig bij de herdenking bij het monument. Op deze manier maken we de kinderen bewust van onze geschiedenis.   

Daarnaast de symbolische betekenis: Het Landje wil de grond zijn waarop kinderen kunnen groeien en bloeien tot zelfstandige, mondige wereldburgers!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kunstzinnig onderwijs als hart
  • creatief, eigenzinnig
  • vrijheid&verantwoordelijkheid
  • inclusief en verbindend
  • onderwijs op niveau

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Landje is, voor basisschool begrippen, een grote school. Onze school heeft 25 groepen:  er zijn 7 kleutergroepen en elk leerjaar van groep 3 t/m 8 heeft drie parallel groepen.

Door de twee schoolgebouwen voelt de school voor de leerlingen niet als groot. Aan de Singel zijn de groepen 1 t/m 4 gehuisvest, aan de Vest de groepen  5 t/m 8. Gemiddeld  hebben de groepen rond de 28 leerlingen. 

Aanmelden nieuwe leerlingen:

De school is populair; jaarlijks krijgen we meer aanmeldingen dan we plaatsen beschikbaar hebben. De school hanteert daarom een aanname beleid waar loting deel van uitmaakt. Zie voor het actuele aanname beleid onze website aanname beleid Het Landje

De school organiseert jaarlijks een aantal informatie-ochtenden waar nieuwe ouders kennis kunnen maken met de school. Pas na het bijwonen van een informatie ochtend kunt u uw kind  aanmelden.

Let op: aanmelden is geen garantie voor inschrijving! Bij aanmelding vragen wij u informatie die van belang is voor het onderwijs aan uw kind met ons te delen en ons toestemming te verlenen informatie uit te wisselen met het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal  van uw kind. Kinderen van wie wij geen informatie ontvangen kunnen wij niet inschrijven. Als wij van mening zijn dat wij uw kind geen goed onderwijs kunnen bieden, en we uw kind dus niet kunnen inschrijven, kunnen wij u ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte onderwijsplek. 

Wilt u een informatie ochtend bijwonen? Mail dan naar aanmelden@landje.nl om in te schrijven voor één van deze bijeenkomsten. 

Let op: om te starten op school moet uw kind zindelijk zijn! 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
658
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

OBS Het Landje is een fijne school met een fijn klimaat. Ouders en kinderen oordelen positief over onze school. Zij geven aan zich er veilig te voelen.

Het Landje hanteert een gedragsprotocol waarin grensoverschrijdend gedrag is omschreven, en de aanpak en consequenties daarvan zijn vastgelegd. 

Privacy

Op Het Landje wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. Deze is te raadplegen via de website: www.stichtingboor.nl en op de website van onze school.        

In het privacyreglement (link) is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Terug naar boven