Openbare Basisschool Het Landje

Schiedamsesingel 180 / Schiedamse Vest 200 3012 BA Rotterdam

 • In Landje Vest krijgen de groepen 5 t/m 8 les
 • We spelen tijdens de pauzes en overblijf buiten op een geweldig plein met veel speelmogelijkheden
 • In ons BV lokaal krijgen de kinderen les van een vakdocente beeldende vorming
 • De zandbak is zeer geliefd!
 • Aan de Singel zijn de groepen 1 t/m 4 gehuisvest. Hier ziet u ons kleuterplein.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vakantieverlof van het personeel vindt plaats tijdens de schoolvakanties. Leerkrachten die recht hebben op studieverlof (voor het behalen van een master) of op extra (bijzonder) verlof worden door een vaste leerkracht vervangen. U vindt de namen van de vervangers op het formatie overzicht. 

In geval van ziekte of calamiteiten proberen we collega's zoveel mogelijk met eigen personeel te vervangen. Het Landje heeft een vaste invalster die waar mogelijk inspringt. Als vervanging niet mogelijk is, wordt een groep incidenteel opgevangen door de onderwijsassistent, of verdeeld over de andere groepen. Gezien het lerarentekort is het mogelijk dat op sommige momenten gekozen wordt voor thuis-onderwijs. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Formatie schooljaar 20 - 21

 • 1/2 Muizen:        Ivanna Heijboer 
 • 1/2 Egels:           Lieke de Vos
 • 1/2 Vissen:         Lonneke Smit -Sylvana Sloof
 • 1/2 Kikkers:       Miranda Hagoort - Sylvana Sloof
 • 1/2 Schildpadden: Rozemarijn Post - Sophie van Adrighem
 • 1/2 Mussen:       Joanieke Seton - Sophie van Adrighem
 • 1/2 Eekhoorns:  Anouk Heeres - Sophie van Adrighem
 • 3 Dolfijnen:        Tessa Kilian 
 • 3 Stokstaartjes: Cindy Debets - Matty Dirksen
 • 3 Vlinders:         Denise Heijerman - Lenne van Oijen
 • 4 Koala's:           Wilma Kok 
 • 4 Flamingo's:     Thom Ouwerkerk - Bart Nagel
 • 4 Alpaca's:              Manon Poot - Luke Hendriks
 • 5 Panda's:          Inge van der Meer - Petra Groos
 • 5 Giraffes:      Erika Barreto 
 • 5 Adelaars:        Erika Visser - Marianne Luijt
 • 6 Wolven:          Elise v Beuzekom - Lilian Tevreden
 • 6 Panters:         Riemke de Jong - Petra Groos
 • 6 Otters:           Angelique van Elsacker
 • 7 Papegaaien:   Menno  Lodonk - Heyde Martins
 • 7 Zebra's:       Bernadette Motjé
 • 7 Beren:            Robert Rijneveen - Kim Bruynzeel
 • 8 Tijgers:           Glenn Mijnders - Kim Bruynzeel
 • 8 Olifanten:       Vanity Gaffar
 • 8 Leeuwen:       Nesrin Tozlu - Lilian Tevreden

Overige groepen:

Het Landje biedt (wanneer de formatie het, gezien het lerarentekort, toelaat, extra mogelijkheden voor speciale onderwijsbehoeften die niet (geheel) binnen de eigen groep zijn op te vangen. 

De Vossen groep is gericht op kinderen die meer uitdaging nodig hebben op cognitief (kennis) gebied. De Bever groep: deze groep is voor kinderen die meer praktisch ingesteld zijn en graag met hun handen werken: de doeners en bouwers.

 • Vossen (plusklas): nog geen invulling
 • Bevers (extra praktijk aanbod):Tessa Smal
 • Gym: Caroline Mom - Josien Coppoolse
 • Beeldende Vorming: Tessa Smal

Intern begeleiders:

 • Peggy van Lit : groep  1-2-3
 • Amy van Buuren : groep 4 -5
 • Maroula van Steenis: groep 6-7-8

Overzicht van de kunstzinnige activiteiten op het Landje onder leiding van eigen en vakdocenten:

 • Beeldende Vorming door een  vakdocent; deze lessen bevatten zowel de actieve, receptieve en reflectieve vormen van kunsteducatie
 • Filosofie met kinderen of lesaanbod uit de methode kinderen en hun morele talenten      
 • Zang, dans of  drama activiteiten (samenwerking met Codarts voor dans) 
 • Muzieklessen onder leiding van vakdocent SKVR
 • Groepsdoorbroken kunstmiddagen 2 x 3 middagen per jaar·        
 • Deelname  aan het cultuurtraject
 • Jaarlijks Groot Project

Voor de lessen Engels (in alle jaargroepen) zetten we, naast de eigen leerkracht, native speakers  in om de taalvaardigheid en de spreekvaardigheid te vergroten. 

Indeling van de groepen:

Aan het eind van de kleuterperiode worden de groepen drie zorgvuldig samengesteld. We houden hierbij rekening met veel factoren, zoals oa gedrag, werkhouding, cognitief vermogen, verhouding jongens-meisjes. Uitgangspunt: 'gelijke onderwijskansen voor ieder kind".

Waar, door verandering in de situatie in de loop der jaren, ongelijkheid in onderwijskansen optreedt, zullen we de indeling heroverwegen. Het is dan mogelijk dat we de groepen van een bepaald leerjaar opnieuw indelen, en er nieuw samengestelde groepen ontstaan. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijs vindt plaats vanuit de kring, het werken met ontwikkelingsmateriaal, en het werken in hoeken. Door het onderwijs thematisch aan te bieden wordt er aangesloten bij de belevingswereld van het kind, en wordt er veel aan woordenschat gedaan. Kinderen leren al snel zelfstandig te werken met een weektaak.

De verschillende vakgebieden worden hierdoor grotendeels geïntegreerd aangeboden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De capaciteiten van onze leerlingen lopen zeer uiteen; voor de één is de lesstof te moeilijk, voor de ander biedt het juist te weinig uitdaging. Door het werken met groepsplannen kunnen we aan een groot deel van deze onderwijsbehoeften voldoen binnen de eigen groep, aan de instructietafel bij de eigen leerkracht.

Voor leerlingen met een eigen leerlijn (ontwikkelingsperspectief) is ondersteuning buiten de groep mogelijk door daarvoor vrijgeroosterde leerkrachten. 

Door een samenwerking met IWAL vindt extra ondersteuning plaats voor leerlingen met een rekenprobleem (MATY rekenen) buiten de groep.

Het Landje biedt extra mogelijkheden voor speciale onderwijsbehoeften die niet (geheel) binnen de eigen groep zijn op te vangen. 

De Vossen groep is gericht op kinderen die meer uitdaging nodig hebben op cognitief (kennis) gebied. In schooljaar 19/20 zijn wij gestart met een pilot met de Bever groep: deze groep is voor kinderen die meer praktisch ingesteld zijn en graag met hun handen werken: de doeners en bouwers. We hebben hier positieve effecten van gezien, en gaan de Bevergroep in 20/21 een aantal malen per jaar draaien. 

Schoolondersteuningsplan Het Landje

Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School.

Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school.

Zorgplicht

De verantwoordelijkheid voor een passende onderwijsplek ligt bij de school en haar bestuur. Het uitgangspunt is dat de school eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind passend onderwijs te bieden, eventueel met extra ondersteuning. Als Het Landje geen passend onderwijsaanbod kan realiseren dan gaan wij, samen met u, op zoek naar een goede  onderwijsplek voor uw kind.

Het is noodzakelijk dat de ouder(s)/verzorger(s) álle informatie over hun kind aan de school verstrekken:  Alleen dan kunnen ouders en school in kaart brengen wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn, en kan op zoek worden gegaan naar de best passende onderwijsplek. Passend Onderwijs Rotterdam (PPO) kan school en ouders hierbij ondersteunen. 

Wil de school eventueel nader onderzoek laten doen, dan moeten de ouders daar toestemming voor geven. Ouders zijn verplicht te melden op welke andere scholen zij hun kind evt. ook hebben aangemeld

Centrum voor Jeugd en Gezin:

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging.

Geen vraag is ons te gek! Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere deskundigen bieden advies, ondersteuning en denken graag met u mee. In schooljaar 20/21 houdt onze jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur op school: de data hiervan worden nog met u gedeeld. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die is verbonden aan Het Landje:   

Evi Broekaart  Telefoonnummer: 088 - 20 10 000 / 06-52749963    E-mail: E.Broekaart@cjgrijnmond.nl  

Wilt u meer informatie over het CJG? Kijk dan op onze website: centrumvoorjeugdengezin.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt nauw samen met Peuterspeelzaal Toermalijn en Aquamarijn (stichting Groeibriljant), gevestigd in de Eendrachtstraat. Onze schoolmaatschappelijk werkster bezoekt de peuterspeelzalen en zorgt voor een warme overdracht van de kinderen die naar het Landje komen.

Er is regelmatig overleg en we organiseren gezamenlijk thema-ochtenden voor ouders. 

Voor kinderen van de peuterspeelzaal geldt hetzelfde aanname beleid als voor alle andere kinderen, er is geen voorrangsregeling. 


Terug naar boven