Openbare Basisschool Het Landje

Schiedamsesingel 180 / Schiedamse Vest 200 3012 BA Rotterdam

 • In Landje Vest krijgen de groepen 5 t/m 8 les
 • We spelen tijdens de pauzes en overblijf buiten op een geweldig plein met veel speelmogelijkheden
 • In ons BV lokaal krijgen de kinderen les van een vakdocente beeldende vorming
 • De zandbak is zeer geliefd!
 • Aan de Singel zijn de groepen 1 t/m 4 gehuisvest. Hier ziet u ons kleuterplein.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 19/20 is er vanwege de Coronacrisis geen eindtoets afgenomen. U vindt de resultaten van 19/20 dan ook niet terug. Advisering: 

 • VWO 15x
 • HAVO / VWO 19x
 • HAVO 22x
 • VMBO TL / HAVO 7x
 • VMBO TL (MAVO) 5x
 • VMBO GL / TL 5x
 • VMBO KL / GL 1x
 • VMBO KL 1x
 • VMBO BL / KL met LWOO 2x
 • praktijkonderwijs 1x


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook methode onafhankelijke toetsen (cito toets) die de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

In de kleutergroepen maken we, naast de cito toetsen, gebruik van BOSOS, een ontwikkelings-volgmodel. Aan de hand van de leerlijnen kan de leerkracht vaststellen welke kleuters extra ondersteuning nodig hebben. Voor de overgang naar groep 3 bekijken we de ontwikkeling van het kind zo breed mogelijk. De mening van ouders is bij het vaststellen van de beslissing, al dan niet door naar drie, belangrijk, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de school. 

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

De tussentijdse resultaten zijn uitgangspunt voor het evalueren van en opnieuw vaststellen van de groepsplannen. Bij voldoende opbrengst wordt het plan voortgezet (we gaan uit van wat werkt), bij onvoldoende opbrengst wordt bekeken welke aanpassingen in het aanbod noodzakelijk en mogelijk zijn. De onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn het uitgangspunt.

Het team bespreekt de resultaten op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het voorgezet onderwijs

Aan het eind van groep 7 maken de kinderen de cito entree toets. Deze toets, tezamen met de resultaten uit het leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen, is de basis voor het voorlopig advies dat de kinderen in september krijgen.

In november organiseren we een voorlichtingsavond over de overstap naar het VO. Verschillende scholen worden uitgenodigd voor een kleine scholenmarkt waar ouders en kinderen zich kunnen oriënteren. Ouders ontvangen hier algemene informatie over de aanmeld procedure.

Het eindadvies volgt in februari.  We baseren dit advies op het leerlingvolgsysteem, de entreetoets, de methode gebonden toetsen, observaties en het sociaal emotionele volgsysteem Zien!. Werkhouding en motivatie spelen hierin een belangrijke rol. We houden daarnaast rekening met de criteria uit de Rotterdamse overstaproute.  

De eindtoets (april) telt niet meer mee bij de aanmelding voor de VO school. Als de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, dan kan het advies eventueel naar boven bijgesteld worden. Andersom kan dat niet. We onderzoeken op dit moment welke eindtoets we zullen afnemen in 20-21: we maken een keuze uit de CITO eindtoets, of de IEP eindtoets.

Voor uitleg over de Rotterdamse overstaproute: www.fokor.nl  

Onderwijskundig rapport Scholen zijn wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen voor de overdracht naar het VO. In het OKR staat informatie over de leervorderingen en het gedrag van de leerling. Ouders mogen hun eigen zienswijze daaraan toevoegen.  

Leerwegondersteuning Leerlingen met een leerachterstand kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs. Hier zijn de klassen kleiner en is er meer ondersteuning. In de periode oktober – december vindt een onderzoek plaats (met toestemming van ouders). In januari volgt het advies, en kan eventueel de extra ondersteuning worden aangevraagd

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven