Kindcentrum De Ontluiking

Luyckershofke 33 5243 WC Rosmalen

Schoolfoto van Kindcentrum De Ontluiking

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De grootte van de groep heeft invloed op het gemiddelde.

Omdat wij een kleine school zijn en passend onderwijs bij ons een belangrijk issue is, laten wij in principe alle kinderen meedoen met de eindtoets: De IEP.

Dat heeft vooral ook te maken met kinderen die tussentijds instromen van andere scholen en die het niveau van eindgroep 6 niet of niet helemaal halen. Dit haalt het gemiddelde omlaag. Wel streven we ernaar om alle leerlingen niveau 1F te laten behalen en dat lukt bijna altijd. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen alle kinderen een preadvies en in groep 8 krijgen de kinderen een definitief schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op de resultaten en de ontwikkeling van uw kind gedurende de gehele schoolloopbaan. De groei van de kinderen houden we bij in ons leerlingvolgsysteem. Ook de sociaal emotionele groei en leerhouding van de kinderen worden door de leerkrachten in beeld gebracht en meegenomen in het advies van de basisschool. Gedurende het laatste schooljaar van het nemen de groep 8 leerkrachten ouders mee in de te nemen stappen. Leerlingen worden door middel van een dossier en een mondelinge toelichting overgedragen richting hun vervolgschool.   De eindtoets in groep 8 bevestigt in bijna alle gevallen het beeld van school. Mocht de eindtoets veel hoger uitvallen dan het gegeven advies, dan is school wettelijk verplicht een heroverweging te doen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Na wat moeilijke jaren is de inspecti tevreden. Ze wijst ons nog wel op onze verantwoording naar buiten toe.

In het kader van ons bestuurlijkmeerjarenplan is dit ook een issue. We zijn nu dan ook bezig om in een zelfregulerende vorm met onze verantwoording aan de slag te gaan. 

Begin januari hebben we een externe audit om te kijken hoe nu de stand van zaken is.

Terug naar boven