KC Het IJzeren Kind

Vincent van Goghlaan 28 5246 GB Rosmalen

Schoolfoto van KC Het IJzeren Kind

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Sturen op onderwijskwaliteit en ontwikkeling van kinderen

We zorgen ervoor dat we op verschillende manieren zicht hebben op de integrale ontwikkeling van de kinderen, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als motorisch. Ontwikkelen zij zich naar verwachting, zijn er voor- of achterstanden? Heeft een kind extra aandacht en/of zorg nodig? Hoe we dit doen staat aangegeven in ons sociaal ondersteuningsprofiel (op te vragen bij de directie). We willen kinderen uitdagen het beste uit zichzelf te halen.  

In de kleutergroepen volgen de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen met behulp van ParnasSys-Leerlijnen. Daarnaast gebruikt de school het leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld om de ontwikkeling van alle kinderen op cognitief gebied systematisch te volgen. Hierin worden o.a. de resultaten uit de methodetoetsen en de CITO-toetsen opgenomen. In ParnassSys registeren we afwezigheid, opvallendheden en gespreksverslagen met ouders en derden. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het meetinstrument ZIEN, dit is een onderdeel van ParnasSys. We gebruiken ook voor groep 8 de Leerling in Beeld toetsen.  

Ouders hebben het recht om het dossier van hun kind in te zien. U kunt daarvoor een afspraak maken met één van de intern begeleiders. 

Alle kinderen in beeld

Twee keer per jaar bespreken de leerkrachten met de intern begeleiders de ontwikkeling van alle kinderen. We doen dit aan de hand van een analyse van de resultaten van de kinderen, op individueel, groeps- en schoolniveau. We doen dit o.a. aan de hand van de Leerling in Beeld toetsen. We vergelijken de scores van het kindcentrum met onze eigen schoolambities en onze schooleigennorm, de landelijke norm en de landelijke groei. Waar nodig passen we ons onderwijsaanbod op een planmatige wijze aan en ondernemen we actie op leerling, groep of schoolniveau. Daar waar leerkrachten en/of de intern begeleiders signaleren dat een kind extra aandacht nodig heeft op cognitief, sociaal-emotioneel of motorisch vlak, dan bespreken we dit onderling en met ouders. Naar aanleiding hiervan worden er vervolgstappen gezet. Dit gebeurt in overleg met ouders. Meer informatie hierover vindt u ook in ons Schoolondersteuningsprofiel (op te vragen bij directie). Bij de afname van de Leerling in Beeld toetsen wordt gekeken naar het niveau van de leerling als individu. De toets van de leerling wordt aangepast aan het beheersingsniveau. Op deze manier zal een leerling niet boven of onder zijn kunnen worden getoetst. Op basis van de resultaten vanuit het toetssysteem rapporteren wij tweemaal per jaar aan het bestuursbureau over gerealiseerde leerwinst. In het kader van het strategisch beleidsplan werken alle Signum kindcentra aan het versterken van de wijze waarop zij de ontwikkeling van kinderen in beeld brengen én hoe zij leerwinst optimaliseren.  

Rapporten en ouder-kind gesprekken

Kinderen en ouders ontvangen in de groepen 3 tot en met 8 drie keer per jaar een rapport. Ook zijn er ouder-kind gesprekken met de leerkracht. De kinderen in groep 1-2 ontvangen in deze twee jaar in totaal 4x een rapport. Daar waar nodig is het uiteraard mogelijk dat ouders met de leerkracht en/of de intern begeleiders vaker in gesprek zijn.

Kinderdagverblijf en peuterarrangement

De pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf en het peuterarrangement observeren dagelijks de kinderen en de groep. Bij het structureel observeren van de individuele ontwikkeling en welbevinden van de kinderen maken we gebruik van de methode “Zo doe ik, Zo praat ik, Zo beweeg ik”. Elk kind krijgt zijn eigen 3 observatieboekjes. Geregeld wordt er per kind gericht geobserveerd en een vragenlijst ingevuld door de pedagogisch medewerkers.  

BSO

Bij de kinderopvang heeft ieder kind van 0-13 jaar een mentor. Dat is een pedagogisch medewerker van de groep van uw kind. Bij de start van de kinderopvang krijgt u te horen wie de mentor is van uw kind. Deze mentor is uw aanspreekpunt als het gaat om de ontwikkeling en welbevinden van uw kind. De mentor volgt en registreert de ontwikkeling van uw kind en voert de oudergesprekken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets. Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets. 

De overstap naar de doorstroomtoets gaat gepaard met een aantal wettelijke bepalingen, waardoor wij in onze agenda een aantal aanpassingen hebben gedaan.

 • Ouder-kindgesprekken: deze gesprekken plaats in de week van 23 t/m 27 oktober 2023. Als u de behoefte heeft om deze gesprekken voor de herfstvakantie te voeren, dan krijgt u daar de gelegenheid voor. Tijdens het startgesprek zal hierover met u gesproken worden. 
 • Afname eerste CITO-toetsen: 30 oktober t/m 3 november 2023.
 • Eerste rapport groep 8: vrijdag 1 december 2023.
 • Facultatieve oudergesprekken: 11 t/m 15 december 2023.
 • Adviezen opstellen: 8 t/m 12 januari 2024: leerkrachten van groep 8 bereiden voor zichzelf de adviezen voor. 
 • 15 t/m 19 januari 2024: het adviesteam stelt het advies vast. Hierin zijn vertegenwoordigd de leerkrachten van groep 8, de leerkrachten van de vorige groep 7, de Interne Begeleider en Teamleider Bovenbouw.
 • 22 t/m 26 januari 2024: adviesgesprekken met ouders.
 • Doorstroomtoets: 6 en 7 februari 2024.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen we de uitslag van de doorstroomtoets. Ouders worden kort daarna geïnformeerd.
 • Heroverwegingen n.a.v. doorstroomtoets door adviesteam: vrijdag 22 maart 2024.
 • Als het resultaat van de doorstroomtoets niet overeenkomt met het vastgestelde advies vindt een heroverweging plaats. Ouders informeren over aangepast advies per mail / telefoon: vrijdag 22 maart 2024
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk aan op de middelbare school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn een Kindcentrum met een grote diversiteit aan kinderen. Deze diversiteit omarmen we, als afspiegeling van onze wijk. We bieden betekenisvol onderwijs in een stimulerende omgeving. In zowel onze visie als in ons onderwijsaanbod sturen wij op de integrale ontwikkeling van kinderen, zowel op cognitief, sociaal emotioneel als motorisch vlak. Als we signaleren dat het kind op een van deze onderdelen aandacht nodig heeft, dan bespreken we in overleg met de ouders of er iets nodig is en zo ja wat. Wij zijn ambitieus en erop gericht dat kinderen het beste uit zichzelf weten te halen (zone van naastgelegen ontwikkeling). We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Kinderen leren bij ons om zelf verantwoordelijk te zijn en op onderzoek uit te gaan. Met aandacht voor leren hoe te leren, van en met elkaar. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Sociaal - elkaar helpen
 • Toegewijd - beste uit jezelf
 • Veilig - met plezier op school

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven