KC Het IJzeren Kind

Vincent van Goghlaan 28 5246 GB Rosmalen

Schoolfoto van KC  Het IJzeren Kind

Het team

Toelichting van de school

Als ambitieuze professionals in onderwijs en kinderopvang zetten we ons iedere dag met plezier in voor de ontwikkeling van onze kinderen. We werken samen met onze kinderopvangpartner Kanteel en onze partners in de wijk aan de ontwikkeling van ons onderwijs. 
Samen zijn we Kindcentrum Het IJzeren Kind, sterk in ontwikkeling.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht afwezig is door o.a. ziekte, dan probeert de directie vervanging te regelen. De stappen die we zetten zijn o.a.:

  • We vragen vervanging aan via de vervangingspool van Signum. 
  • Een ondersteunende of ambulante collega wordt, indien mogelijk, ingezet.
  • We zetten een docent kunst, cultuur of techniek in, via Qrabbl.
  • De kinderen in de groep worden verdeeld over andere groepen.
  • We vragen u in uitzonderingssituaties uw kind thuis te houden.

Communicatie naar ouders bij lesuitval
Als een leerkracht ziek is, zullen wij dit altijd via Social Schools aan u melden. Het is belangrijk dat u de app daarvoor download. Ziekmelding van een leerkracht komt altijd onverwacht. We kunnen daar dus niet ver van tevoren over communiceren. U kunt dus 's ochtends vroeg hier een bericht over ontvangen. Uitgangspunt is dat we u dit voor 8 uur in de ochtend laten weten, uitzonderingen daargelaten. Bij langdurige uitval van een leerkracht proberen we z.s.m. een duurzame oplossing te vinden. Met het huidige lerarentekort is dit een uitdaging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

“It takes a village to raise a child.”

Met en van elkaar leren vinden we voor iedereen belangrijk: kinderen, ouders en professionals. Door samen te werken, inspireren we elkaar en zijn we met elkaar verbonden. Kwalitatief goed onderwijs en goede opvang voor alle kinderen in een veilige en betekenisvolle omgeving staat bij ons centraal.

De kinderen zitten in vaste basisgroepen. In groep 1-2 zitten de kinderen twee jaar bij elkaar. Vanaf groep 3 blijft de samenstelling van de groep in principe ongewijzigd tot en met groep 8. Zo ontstaat de groep waar ze bij horen, waar ze leren en waar ze verjaardagen vieren en lief en leed delen. Deze groep bestaat uit ongeveer 24 tot 30 kinderen en 1 of 2 leerkrachten. Naast de groepsleerkracht(en) zijn er ook onderwijsassistenten en stagiaires die met de kinderen samenwerken. Voor de gymlessen hebben we vakleerkrachten gym. 

De diversiteit aan kinderen maakt dat we bij veel cognitieve vakken (taal, spelling, woordenschat, lezen, begrijpend lezen en rekenen) het onderwijsaanbod laten aansluiten op het kennis- en/of vaardigheidsniveau van de kinderen. Hierbij maken wij o.a. gebruik van het Expliciete Directe Instructie-model (EDI). Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren samenwerken. Bij veel vakken, zoals bij wereldoriëntatie, technisch of begrijpend lezen, Engels of verkeer, werken de kinderen in kleine groepen. Zo leren zij van en met elkaar.  In onze ateliers (workshops), met een uitgebreid aanbod in kunst, cultuur, sport en techniek werken de kinderen groepsoverstijgend, per plein (groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8). 

We zijn erg blij met de inzet van ouders/grootouders en verzorgers om mee te helpen bij bijvoorbeeld het begeleiden van uitstapjes, technisch lezen, ondersteuning ateliers en bij de thema’s. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groepen 1-2 werken we aan de basisontwikkeling van de kinderen. We werken hiervoor met thema's. De thema's bepalen de leerkrachten samen met de kinderen. Bij de thema's bedenken de kinderen samen met de leerkrachten hun onderzoeksvragen. Aan de hand daarvan richten zij het onderwijs in. Binnen de thema's komen aan de orde: spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten en reken- en wiskundige activiteiten. De kerndoelen waar we met de kinderen aan werken houden we bij aan de hand van ParnasSys Leerlijnen. Deze doelen vormen een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. De kinderen spelen 1,5 uur per dag buiten. Bij slecht weer spelen ze in onze speelzaal. De kinderen van groep 1-2 hebben daarnaast van maandag tot en met donderdag een extra half uur bewegingsonderwijs. We doen dit om de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek van de kinderen te stimuleren en gebruiken hiervoor de methodiek van Bodymap.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor elk vakgebied zijn kerndoelen (een aantal door het Nederlands ministerie van Onderwijs vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs) vastgesteld. Wij gebruiken alleen bewezen methodes die aan deze kerndoelen voldoen. Aan het eind van de basisschool hebben we alle kerndoelen aangeboden.    

Rekenen 

Voor het vakgebied rekenen gebruiken we de methodes Rekenplein (groep 1/2) en Pluspunt (groep 3 t/m 8). Pluspunt is een overzichtelijke rekenmethode met veel aandacht voor differentiatie en toegepast rekenen.  

Schrijven, lezen en taal 

Wij leren de kinderen in een goed en leesbaar handschrift te schrijven. We gebruiken de methode Klinkers. De leerlingen in groep 3 beginnen te schrijven met een potlood. In groep 4 beginnen ze met de vulpen, deze krijgen ze van school.
In groep 3 starten we met het aanvankelijk leesonderwijs. Onze methode Lijn 3 biedt het leren lezen op een speelse en thematische manier aan. Wij gebruiken voor het taalonderwijs de methode Staal voor de groepen 3-7. Voor de groepen 8 blijven we dit jaar de huidige methode Taal Actief gebruiken. We besteden op school ook aandacht aan het begrijpend lezen en in de hogere groepen aan studerend lezen. Plezier beleven aan lezen vinden wij heel belangrijk. In elke groep wordt er voorgelezen en is er tijd gemaakt voor stillezen op het rooster. In ons kindcentrum is een schoolbibliotheek aanwezig, waar de kinderen boeken kunnen lenen. Dit doen zij met hun groep. Aan de bieb is een leesconsulent verbonden, zij verzorgt o.a. ook leesactiviteiten in de groepen.   

Engels 

De kinderen in groepen 5-8 krijgen wekelijks les in de Engelse taal vanuit de methode ‘Groove Me’. Hierbij maken we gebruik van taal en muziek. Populaire muziek wordt gebruikt als basis voor de lessen.     

Thematisch werken 

We bieden de vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek en de beeldend vakken thematisch aangeboden. In groep 3 koppelen we de thema’s aan de thema's uit de lees/taalmethode Lijn 3. Vanaf groep 4 werken we met de methode Blink. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis van deze methode. We zetten met deze manier van werken kinderen aan tot denken, ervaren en ontdekken passend bij de 21e -eeuwse vaardigheden en hun sociaal-emotionele ontwikkeling.   

Ateliers en kunst, cultuur, wetenschap en techniek 

Kunst, cultuur, wetenschap en techniek is geïntegreerd in het thematisch werken en in de ateliers.  In de ateliers kiezen de kinderen per plein (groepen 1-2, groepen 3-4, groepen 5-6 en groepen 7-8) uit een ruim aanbod van workshops. Deze worden zowel gegeven door de leerkrachten, samen met ouders of externe professionals in bijvoorbeeld dans. We hebben o.a. voor onze ateliers een keuken voor de leerlingen. De leerlingen werken in deze ateliers samen met kinderen uit de andere groepen. Daarnaast krijgt iedere groep een schoolvoorstelling aangeboden. Ook brengen de kinderen een bezoek aan een museum.  Hiermee komen alle leerlingen in aanraking met professionele kunsten. 

ICT in het onderwijs 

Digitale leermiddelen worden steeds belangrijker in ons onderwijs. Niet alleen in het dagelijkse leven, maar op ook de toekomstige arbeidsmarkt wordt verwacht dat kinderen voldoende digitale vaardigheden bezitten. Wij werken met Chromebooks. Vanaf schooljaar 2022-2023 maken we in fases de overstap naar kleine laptops. Elke groep is voorzien van een digitaal schoolbord.  Om kinderen niet alleen vaardig maar ook bewust te maken van de digitalisering van de maatschappij, besteden wij aandacht aan mediawijsheid.    

Verkeerseducatie 

Het IJzeren Kind heeft al een aantal jaren het Brabants Verkeersveiligheid label.  We besteden in alle groepen aandacht aan verkeersveiligheid, o.a. door de samenwerking met de ANWB en de inzet van het programma Streetwise. Groep 7 doet mee met het landelijk theoretisch en praktisch verkeersexamen om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op zelfstandige deelname aan het verkeer.

Studievaardigheden

Voor het leren van studievaardigheden van de kinderen gebruiken we vanaf groep 5 de methode Blits. De kinderen leren informatiebronnen te vinden, te lezen, te begrijpen en te verwerken. Zo leren zij omgaan met informatie en hoe ze zelfstandig en in groepjes kunnen leren. 

Seksuele en relationele vorming 

In de week van de lentekriebels krijgen de leerlingen van groep 1 tot en met 8 les in weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De lessen dragen ertoe bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, vriendschap, relaties en seksualiteit.  

Bewegingsonderwijs 

Het vak bewegingsonderwijs op Het IJzeren Kind heeft als doel het bevorderen van een zelfstandige actieve en gezonde leefstijl. Ook op sociaal-emotioneel gebied draagt de gymles zijn steentje bij, denk hierbij aan het samen bewegen, omgaan met winst en verlies en het vragen van hulp. Elke groep heeft per week twee gymlessen. De kinderen in de groepen 1-2 krijgen van maandag tot en met donderdag een half uur extra bewegingsonderwijs voor de ontwikkeling van hun fijne en grove motoriek.  Bijzonder op het Kindcentrum Het IJzeren Kind is, dat kinderen die een motorische achterstand hebben, na schooltijd gebruik kunnen maken van extra lessen van onze gymdocent. Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar het actuele gymrooster.

Burgerschapsvorming en de Vreedzame school

We werken voor burgerschapsvorming, de sociale vorming van kinderen en de veiligheid van kinderen met de methode van de Vreedzame school. Zie hiervoor 3.2 Veiligheid op school.
Sinds 2022-2023 kent onze school weer een leerlingenraad. De kinderen uit deze raad worden o.a. betrokken bij schoolbrede ontwikkelingen zoals de herinrichting van onze speelpleinen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als school werken we nauw samen met ouders, het samenwerkingsverband en de benodigde externe partners, zodat we kinderen die meer zorg en aandacht nodig hebben dit ook kunnen bieden. 

In het schoolondersteuningsprofiel (op te vragen bij de directie) hebben we vastgelegd welke extra ondersteuning ons kindcentrum kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben en hoe we dat organiseren. We hanteren protocollen zoals bijvoorbeeld bij dyslexie om tijdig te signaleren of extra ondersteuning nodig is. 

Onze interne begeleiders hebben een rol in de leerlingenzorg. Zij ondersteunen de ouders en de leerkrachten met hulpvragen van individuele leerlingen. Daarnaast hebben zij een rol in de kwaliteitsontwikkeling van ons onderwijs, waaronder het analyseren en bespreken van de resultaten van de leerlingen op groeps- en schoolniveau. Samen met de leerkrachten en directie doen zij verbetervoorstellen.

Ook kunnen we een beroep doen op medewerkers van het SWV (samenwerkingsverband de Meierij). Zij helpen en ondersteunen de school bij de aanpak van de ondersteuningsbehoefte van een kind. Zij beoordelen of de school deze ondersteuning zelf kan bieden of dat zij met ondersteuningsgelden dit mede mogelijk maken. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als school hebben wij een schoolondersteuningsprofiel (op te vragen bij directie). Afhankelijk van de ontwikkelingen in onze leerlingpopulatie passen wij in overleg met het samenwerkingsverband dit profiel aan. Onze specialisten en onze interne begeleiders werken samen binnen Signum aan het versterken en uitwisselen van elkaars kennis. Zo benutten we de mogelijkheden van de expertisecentra van Signum op het gebied van onder meer rekenen, taal en begaafdheid. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ons kindcentrum heeft extra aanbod voor het jonge kind. We werken hiervoor samen met Kanteel Kinderopvang. Zij verzorgen kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang en voor- naschoolse opvang bij de BSO. 

Onder kinderopvang verstaan we alle opvangvormen voor kinderen 0-13 jaar. Met een kinderdagverblijf, peuterarrangement en voorschoolse- en naschoolse opvang bieden we alle vormen van opvang aan. Inspireren, Verbinden en Ondernemen zijn de kernwaarden van Kanteel. Wij zijn er voor alle kinderen, voor hun ouders en voor het onderwijs. Een organisatie die waarde aan het ontwikkelen van kinderen toevoegt. We geloven dat onze bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen ertoe doet; voor henzelf en voor anderen, voor nu en voor later. Een kindcentrum is voor ons meer dan twee organisaties samen gehuisvest in één gebouw. Het is een manier van werken, waarin kinderopvang samen met het onderwijs werken aan de ontwikkeling van een kind. Mede doordat opvang en school in één gebouw gehuisvest zijn, kunnen we een doorgaande ontwikkellijn bieden.

Via de website van Kanteel Kinderopvang - KC IJzeren Kind beschikt u altijd over de meest actuele informatie over onze locatie Het IJzeren Kind en kunnen wij u uitvoerig informeren. Op deze website vindt u onder andere ons pedagogisch werkplan, ons veiligheid- & gezondheidbeleidsplan, inspectierapporten en onze tarieven. Tevens is de website de plek waar u uw kind(eren) voor opvang kunt inschrijven.

Terug naar boven