Kindcentrum De Hobbit

De Hoge Kamp 9 5247 WH Rosmalen

 • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

De kwaliteit van ons kindcentrum en de resultaten van het onderwijs kunt u onder andere lezen in het rapport van de inspectie. Dit rapport vindt u op de website www.onderwijsinspectie.nl. KC De Hobbit valt onder het basistoezicht van de inspectie. Uit het rapport van 2017:

 • De onderwijskwaliteit op KC de Hobbit is op orde.
 • Leerkrachten letten niet alleen op de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, maar ook op hun sociaal emotioneel functioneren.
 • Ze letten niet alleen op de leerlingen die meer moeite hebben met de leerstof, maar ook op de betere leerlingen.
 • KC de Hobbit weet een overzichtelijke, rustige en gestructureerde leeromgeving te creëren, zodat kinderen en leraren zich veilig en prettig voelen.

Resultaten Eindtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024:

De eindtoets wordt doorstroomtoets en er is één aanmeldweek. De doorstroomtoets is bedoeld als hulpmiddel bij het schooladvies. De toets meet op objectieve, betrouwbare manier de vaardigheid van taal en rekenen. De school gebruikt de uitkomst van de toets om tot het best passende schooladvies voor een kind te komen. De doorstroomtoets zorgt ervoor dat alle kinderen de kans krijgen te laten zien, wat ze kunnen. En dat (onbedoelde) verwachtingen en vooroordelen van de school geen invloed hebben op het schooladvies. De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school.

Dit zijn maatregelen:

De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat het kind zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. Er komt één week waarin kinderen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle kinderen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets: Kinderen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. Kinderen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Kinderen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle kinderen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Krijgt het kind een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van het kind is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen. Hier kun je aangeven welke toets je gebruikt. Op De Hobbit toetsen we vanaf schooljaar 2023-2024 met de centrale eindtoets van Cito. Het schoolresultaat van de eindtoets ligt de afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussen- en eindresultaten

De tussen- en eindresultaten worden gemeten door de toetsen van CITO, afgenomen in januari en juni. In de groepen 1-2 gebruiken we observaties t.b.v. het zicht op de ontwikkeling. In de groepen 3 t/m 8 voor de vakgebieden rekenen, technisch en begrijpend lezen (vanaf eind groep 4) en spelling. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we ‘Zien’. Daarnaast volgen we de stappen van het masterplan dyslexie. In groep 8 wordt in mei de Cito-eindtoets afgenomen.

De resultaten van de kinderen worden op kindniveau, groepsniveau en schoolniveau geëvalueerd en geanalyseerd. Deze analyses worden verwerkt in individuele leerlingenkaarten die met de individuele leerlingbehoeften de basis vormen voor aanpassing in het aanbod in de groep.

Extra ondersteuning

Soms vormen welbevinden, gedrag, prestaties en/of toetsuitslagen van kinderen aanleiding om extra ondersteuning te bieden. Mochten ouders zich afvragen of hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt geadviseerd om een afspraak met de leerkracht te maken. De groepsleerkracht kan na analyse van de problemen aanpassingen doen in de instructie of het zelfstandig werk. Soms is het nodig om intern of extern extra onderzoek te doen. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider. Naar aanleiding van dat onderzoek kan het nodig zijn  om een apart plan voor het kind op te stellen. De ouders krijgen hiervan bericht. Sommige kinderen hebben meer aandacht nodig dan anderen. De oorzaak hiervan kan diverse achtergronden hebben. Overigens dient hier niet alleen gedacht te worden aan leerlingen die meer hulp en ondersteuning nodig hebben omdat zij moeite hebben met de lesstof. Binnen het basisonderwijs komen ook kinderen voor met een hogere begaafdheid. Wij hebben ook voor deze meer hoog- en meerbegaafde kinderen een beleid ontwikkeld, omdat zij evengoed behoefte hebben aan extra ondersteuning.

Handelingsplannen en ontwikkelingsperspectief

Op de leerlingenkaart van ieder kind kunnen we zien hoe het kind er voor de diverse vakgebieden voor staat. Daarnaast zijn er belemmerende en bevorderende factoren vermeld, die de leerkracht inzicht geven in wat het kind nodig heeft. De leerlingenkaart wordt aan het begin van het schooljaar in overleg met de vorige leerkracht overgedragen aan de nieuwe leerkracht en daarna vastgesteld. De kaart wordt in januari en juni geëvalueerd en bijgesteld. De evaluatie/presentatie vindt plaats door groepsbesprekingen en collegiale consultatie. De schoolresultaten worden besproken tijdens vergaderingen/studiedagen. Daar worden de ondersteuningsbehoeften van de kinderen besproken. Zo delen we onze kennis met elkaar en is er een gedeelde verantwoording voor de leeropbrengsten van de school. Onze specialisten en intern begeleiders spelen hierbij een belangrijke rol. Een ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt opgesteld als een kind een eigen leerlijn nodig heeft voor de komende jaren tot en met groep 8. De Intern begeleidster stelt dit samen met leerkracht en de ouders op. Dit plan ‘volgt’ het kind en bevat de doelen tot en met groep 8. Periodiek wordt dit plan van aanpak bijgesteld en met de ouders van het desbetreffende kind besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij streven ernaar om al onze leerlingen op de best passende vorm van voortgezet onderwijs te plaatsen. De zorgvuldige procedure is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind, vanaf het moment dat het wij het kind welkom heten in ons kindcentrum. Wij volgen deze ontwikkeling nauwgezet. Als de kinderen in groep 7 zitten, krijgen ze een voorlopig advies. In groep 8 volgt het definitieve advies.

Voor het definitieve advies heeft KC de Hobbit een adviescommissie bestaande uit de leerkrachten van groep 7 en 8, de Intern Begeleider(s) en de directie, die de adviezen gezamenlijk doorspreken. We ervaren hierdoor dat kinderen naar het juiste vervolgonderwijs kunnen uitstromen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

Sommige kinderen hebben specifieke onderwijsbehoeften, waardoor zij extra begeleiding nodig hebben. Als dat het geval is, kan de leerkracht een beroep doen op de intern begeleider en/of één van de specialisten binnen onze school. Indien dit niet voldoende is, kan de school externen inschakelen om de specifieke kennis in huis te halen. De Hobbit maakt deel uit van het wijkteam, bestaande uit diverse aanbieders van ondersteuning.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • talentontwikkeling
 • passie en verbinding
 • persoonlijke aandacht

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven