Kindcentrum De Hobbit

De Hoge Kamp 9 5247 WH Rosmalen

 • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Hobbit

Het team

Toelichting van de school

Management & ondersteuningsteam 

Het management van De Hobbit bestaat uit de volgende personen: 

Een directeur zonder lesgevende taken en het ondersteuningsteam (IB-ers). Daarnaast komt het ondersteuningsteam met de specialisten 1 keer per 6 weken samen om samen de onderwijskwaliteit en -ontwikkeling vorm te geven. 

Intern begeleiders 

Er zijn twee Intern begeleiders aanwezig op ons kindcentrum. Zij zijn een aantal dagen per week ambulant voor IB-taken en hebben daarnaast lesgevende taken. De intern begeleiders houden zich bezig met de ondersteuning aan kinderen en leerkrachten.

De intern begeleider baseert haar werkzaamheden op het ondersteuningsplan van de school. Dat vindt zijn basis in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband De Meierij. De intern begeleiders worden ondersteund door de specialisten. 

Er is binnen ons kindcentrum een overlegstructuur van 0-13 in samenwerking met kinderopvang 't Goudvisje.  

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is er contact met het samenwerkingsverband de Meierij. Na toestemming van ouders kunnen we onze hulpvraag inbrengen bij het kindoverlegteam. Deze bestaat uit: de intern begeleider, sociaal maatschappelijk werk medewerker en een jeugdverpleegkundige vanuit de GGD. 

Specialisten en experts

Op ons kindcentrum zijn meerdere specialisten werkzaam. In ons schoolondersteuningsprofiel zijn deze specialisten en experts en hun taken en rollen beschreven. Zij zorgen samen met het ondersteuningsteam voor het verhogen, verantwoorden en borgen van de kwaliteit van het onderwijs binnen ons kindcentrum. Op KC de Hobbit hebben we een taalspecialist, rekenspecialist, ICT-specialist, gedragsspecialist, HBMB-specialist en Jonge Kind specialist.

ICT (Informatie- en communicatie technologie)  

Op ons kindcentrum is een ICT-specialist en een ICT-medewerker aanwezig, die in de schooltaken zijn gefaciliteerd om hun taak te kunnen uitvoeren.   

Leerkrachtondersteuner en onderwijsassistenten 

Op ons kindcentrum zijn er twee leerkrachtondersteuner en twee onderwijsassistenten aangesteld voor de begeleiding van (individuele) leerlingen of groepen die dat nodig hebben op grond van een diagnose in samenspraak met de intern begeleiders. De ondersteuners zijn tevens onderdeel van onze flexibele schil en nemen groepen over indien noodzakelijk.

Administratie

De administratief medewerkster op ons kindcentrum houdt zich bezig met de schooladministratie. Daarnaast voert zij ondersteunende werkzaamheden uit voor directie en het team.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij werken met zoveel mogelijk vaste gezichten voor de groep, zowel bij onderwijs als bij opvang. In de groepen 1 t/m 8 streven we naar maximaal twee leerkrachten. Bij ziekte of verlof werken we het liefst met vaste vervangers, als dat niet lukt met vervangers uit een vervangerspool. Als er geen invalkracht beschikbaar is, volgen we het protocol vervanging. De school heeft een interne flexibele schil bestaande uit onderwijsondersteunend personeel en ambulant personeel. Wanneer een leerkracht ziek is, wordt deze vervangen via de flexpool van ATO. Mocht hier geen vervanger beschikbaar zijn, dan kijkt de school in de eigen flexibele schil. Is er geen vervanging vanuit de flexibele schil mogelijk? Dan wordt de groep verdeeld over de andere groepen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat we de groep geen onderwijs kunnen bieden en dat de groep thuis moet blijven.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is verdeeld in leerstofklassen. In schooljaar 2023-2024 hebben we drie groepen 1-2. De groepen 3 t/m 8 hebben een parallelgroep.

Homogene/heterogene groepen: Bij groep 1-2 kiezen wij bewust voor heterogene groepen. De ontwikkeling van het jonge kind verloopt sprongsgewijs en op deze manier kunnen wij hier goed op inspelen. Vanaf groep 3 hebben wij homogene groepen. We gaan hierbij uit van 1 groep in 1 lokaal met maximaal 2 gezichten (leerkrachten) voor de groep.

Combinatiegroepen (vanaf groep 3) worden alleen ingezet wanneer het leerlingenaantal per leeftijdsgroep te groot/te klein is voor 1 groep. Wij hebben in het schooljaar 2023-2024 geen combinatiegroep. 

Groepsdoorbrekende niveaugroepen: Bij de creatieve vakken wordt regelmatig gewerkt met een samenvoeging van de parallelgroepen. Leerlingen met een voorsprong of achterstand, hebben de mogelijkheid om de instructie te volgen in een leerjaar hoger of lager.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder levensbeschouwing vallen ook de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel   

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (ook wel SOP genoemd). Daarin staat wat we doen om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo weet u wat u als ouder kunt verwachten. In het schoolondersteuningsprofiel staat bijvoorbeeld: 

 • Welke basiskwaliteit en basisondersteuning we bieden 
 • Welke extra ondersteuning we kunnen bieden  
 • Wie wat doet als een kind meer ondersteuning nodig heeft (de zorgstructuur) 
 • Wat de grenzen zijn van wat we kunnen bieden 
 • Welke doelen en ambities we hebben 

U kunt het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vinden op onze website.  

Basisondersteuning

De basisondersteuning op de Hobbit is goed op orde. Op de Hobbit wordt er op positieve wijze en schoolbreed gewerkt met PBS, Kwink, Taakspel en EDI (Expliciete Directe Instructiemodel). De expertise binnen het team breidt zich uit. We zien dat er gezien onze populatie behoefte is aan gestructureerd en geïntegreerd aanbod voor meer- en hoogbegaafden. We willen elk kind alle kansen bieden op een optimale ontwikkeling van zijn of haar talenten. Daarom werken we in alle groepen op minimaal drie niveaus. De kinderen die de stof snel kunnen toepassen, mogen eerder aan het werk. De kinderen die daar behoefte aan hebben krijgen extra instructie. We hebben veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstof en het hoog-en meerbegaafheidsonderwijs hebben we hoog op de agenda staan. We zetten het levelspel en levelwerk structureel in voor deze kinderen, nemen het werk serieus en houden kindgesprekken over dit werk. 

Onze gebouwen en de omgeving geven ons voldoende ruimte om te komen tot kwalitatief goed onderwijs. We werken met de diverse ketenpartners regelmatig en intensief samen en hebben structureel en goed contact met het sociaal wijkteam.

We zijn als team volop in ontwikkeling en kunnen de basisondersteuning goed vorm geven. De structuur van zorg en ondersteuning is stevig verankerd. Het cyclisch, opbrengstgericht werken zorgt voor een duidelijk kader waarbinnen wij passend onderwijs verzorgen. Ook zijn er duidelijke didactische kaders en principes die als een rode draad door ons dagelijks onderwijs heenlopen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en werken wij continu aan het verbeter van de kwaliteit.

Extra ondersteuning

Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag, hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Wij stimuleren daarom de kinderen en dagen ze uit om eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling. Wanneer deze ontwikkeling minder voorspoedig verloopt, bieden wij hulp. De school onderzoekt samen met de ouders wat het beste is voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van hun kind.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Deze ambitie blijft onverminderd hoog. De Hobbit kenmerkt zich door een hoog percentage zij-instromers (kinderen die van andere scholen naar onze school komen) Deze kinderen hebben in vele gevallen extra ondersteuning nodig. De Hobbit heeft deze ondersteuning altijd geboden en zal dit in de toekomst blijven doen. Blijft onverlet dat kinderen die al vanaf 4 jaar instromen en extra ondersteuning nodig hebben dit natuurlijk ook altijd zullen krijgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen het kindcentrum werken onderwijs en opvang intensief samen om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en deze zo goed mogelijk te volgen. Een warme overdracht van opvang naar onderwijs is heel erg belangrijk. Dat doen we niet alleen als kinderen van de opvang naar groep 1 gaan, maar ook dagelijks bij de wisseling met de tussenschoolse opvang (overblijf) en tussen buitenschoolse opvangen en de groep.

Terug naar boven