KPO Basisschool De Saffier

Diamantdijk 262 4706 HM Roosendaal

  • Wij willen passend onderwijs bieden dat aansluit op de mogelijkheden van het kind.
  • Wij willen graag dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een school waar aandacht is voor hun welbevinden.
  • Het welzijn van onze leerlingen is voor ons het allerbelangrijkste. Ieder kind wordt bij ons gestimuleerd tot goede leeropbrengsten.
  • Wij bieden een degelijke, leergerichte omgeving zodat kinderen onze school na groep 8 vol zelfvertrouwen verlaten.
  • We zijn een gecertificeerde BAS-school (Bouwen aan een Adaptieve School). Onze school biedt rust, een doorgaande leerlijn en geborgenheid.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hechten wij belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: wij streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren. Daarnaast zijn bijvoorbeeld zelfvertrouwen, concentratie, zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken en sociale vaardigheden van belang. Die vaardigheden laten zich moeilijk vertalen in meetbare resultaten. Meetbare resultaten vindt u terug in de gegevens op het rapport, de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem en van de Cito Eindtoets in groep 8.

In groep 8 wordt jaarlijks de Cito-Eindtoets afgenomen. Als school laten wij alle leerlingen meedoen aan deze toets, ook leerlingen met specifieke zorg. U ziet in de grafiek dat de scores steeds hoger worden. We werken er hard aan als school om het landelijk gemiddelde te halen. Dat is elk jaar het streven. U ziet in de gegevens dat er een aantal leerlingen is dat erg laag scoort. Dit gegeven haalt het gemiddelde natuurlijk erg naar beneden, maar bij ons op school geldt: 'Elk kind telt, elk kind een Kanjer!'.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met behulp van de MARAP (Management rapportage) bekijken wij de tussenresultaten van de groepen. De resultaten worden besproken tijdens de groepsbespreking met de leerkrachten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

De Saffier heeft een hoog uitstroompercentage richting hogere vormen van Voortgezet Onderwijs, gelet op de vergelijking met het landelijk gemiddelde. Zoals u ziet in de grafiek, is het uitstroompercentage naar VMBO T, HAVO en HAVO/VWO hoger dan het landelijk percentage. En daar zijn we trots op!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Elk kind verdient de kans om te leren. Op KPO Basisschool De Saffier willen wij deze kansen bieden in een gestructureerde omgeving. Ons onderwijs stemmen we af op het individuele kind, zodat hij of zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Motivatie en inspiratie zijn de drijfveren voor de identiteit van De Saffier. Als team werken we samen aan de ontplooiing van de eigen identiteit van elke leerling. Dit in een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door gevoelens van veiligheid en geborgenheid.

Met Kanjer streven we ernaar dat leerlingen leren positief over zichzelf en anderen te denken. 
De belangrijkste kanjerregels zijn:

- We vertrouwen elkaar
- We helpen elkaar
- Niemand speelt de baas
- Niemand lacht uit
- Niemand doet zielig

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Persoonlijk
  • Structuur
  • Kansrijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is voor ons een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het geeft ons inzicht in onze sterke kanten en onze verbeterpunten. We werken hard aan onze verbeterpunten en zetten ons in om het goede te behouden en te versterken. De Inspectie heeft vertrouwen in onze school: we kregen de beoordeling 'basisarrangement' toegekend.

De inspectie is tevreden over het onderwijs op De Saffier en de daarmee samenhangende leerresultaten. Om onze kwaliteit te kunnen bepalen, gebruiken we als school het kwaliteitsprogramma ‘Werken met kwaliteitskaarten (WMK)’. In dit programma zijn ook de eisen meegenomen die de inspectie stelt aan goed onderwijs. Onze eigen bevindingen ten aanzien van de opbrengsten en de kwaliteit van onderwijs worden bevestigd door de Inspectie van het Onderwijs.

Terug naar boven