KPO Basisschool O.L.V. van Fatima

Doctor Schaepmanlaan 101 4702 GW Roosendaal

  • Als echte buurtschool zijn wij een vertrouwd middelpunt. Op onze school mag je zijn wie je bent en mag je geloven in je eigen capaciteiten.
  • Op onze school gelden consequente, heldere regels en aanspraken. Dit geeft leerlingen rust; zij kunnen al hun energie steken in het leren.
  • Ieder kind moet zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wij geven elke leerling dan ook de begeleiding die bij hem of haar past.
  • Via de Kanjermethode besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hier voelt iedereen zich veilig.
  • In de huidige maatschappij telt niet alleen pure kennis. Wij richten ons dan ook op de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool O.L.V. van Fatima. De Fatimaschool is een school waar je kan spelen, leren en vieren. Waar je mag zijn wie je bent. Waar de leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Wij werken volgens het model "Bouwen aan een Adaptieve School" (BAS) om zo ons onderwijs (nog meer) op de behoefte van de leerlingen af te stemmen. Wij streven naar evenwicht tussen leervakken, creatieve vakken en het welbevinden van onze leerlingen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwd
  • Respectvol
  • Structuur
  • Ontwikkelingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven