De Zonnewijzer

Hendriklaan 86 6043 BT Roermond

  • Schoolfoto van De Zonnewijzer
  • Waarden en normen van de Vreedzame School op de trap.
  • Schoolfoto van De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van De Zonnewijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2013-2014 hebben drie leerlingen de eindtoets niet gemaakt. Twee hiervan waren korter dan 4 jaar in Nederland, de andere leerling is uitgestroomd naar het Praktijkonderwijs (VSO).

Schooljaar 2014-2015 heeft een leerling de eindtoets niet gemaakt; leerling is uitgestroomd naar het VSO.

Schooljaren 2015-2016, 2016 -2017 en 2017 - 2018 hebben alle leerlingen ingeschreven in groep 8 de eindtoets gemaakt. 

Schooljaar 2018-2019 heeft 1 leerling de eindtoets niet gemaakt i.v.m. uitzonderlijke privé omstandigheden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten worden op micro,  meso en macro niveau bekeken in de HGW cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.

De tussentijdse resultaten worden besproken tussen leerkracht, ouders en leerling. 

Leerkrachten bespreken de groeps- en leerlingresultaten met de Intern Begeleider.

Intern Begeleiders maken een schoolzelfevaluatie. Deze wordt besproken met de directeur. Dit is één van de onderleggers voor het schooljaarplan.

Samen met het team worden n.a.v. de schoolzelfevaluatie nieuwe doelen per vakgebied vastgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onderzoek laat zien dat verwijzingen in het verleden over het algemeen goed zijn: 85% van de leerlingen maakt de school af waar ze naar verwezen zijn. We onderhouden een goed contact met VO scholen om de leerlingen goed te blijven volgen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft bs de Zonnewijzer op 31 januari en 2 februari 2017 bezocht. Ze is enthousiast over de samenwerking met de ketenpartners. Het team van de Zonnewijzer zorgt voor een warm, geborgen en veilig pedagogisch klimaat. Er is sprake van een doordacht zorgbeleidsplan. De eind opbrengsten Rekenen en Nederlandse Taal zijn elk jaar boven verwachting.

In november 2019 heeft de inspectie een thema-onderzoek uitgevoerd met als onderwerp 'Burgerschapsonderwijs en en het omgaan met verschil in morele opvattingen.'

De inspectie gaf aan dat de invulling die de school geeft aan dit onderwerp niet in strijd is met de basiswaarden van de democratische samenleving. Integendeel de basiswaarden vormen het hart van de school.

Terug naar boven