De Zonnewijzer

Hendriklaan 86 6043 BT Roermond

  • Schoolfoto van De Zonnewijzer
  • Waarden en normen van de Vreedzame School op de trap.
  • Schoolfoto van De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van De Zonnewijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de Cito Eindtoets (groep 8) vervangen door een doorstroomtoets. Deze toets meet op alle leerstofgebieden het prestatieniveau van de kinderen. Dit om vast te stellen of we de kinderen een passend schooladvies hebben gegeven.

In een vroeg stadium, vanaf groep 6, wordt al intern naar een preadvies gekeken. Dit gebeurt door leerkracht(en) en IB'er. Vanaf groep 7 denkt de adviescommissie mee over het preadvies en het uiteindelijke advies in groep 8.

De adviescommissie bestaat uit leerkrachten vangroep 7 en 8, intern begeleider(s) en directie.

Mocht een kind op de doorstroomtoets hoger scoren dan het schooladvies, dan vindt er een heroverweging plaats.Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Handelingsgericht werken (HGW) is de aanpak die wij op Basisschool de Zonnewijzer hanteren wat betreft de aanpak om verbeteringen succesvol te laten verlopen. Wanneer blijkt dat een leerling, leerkracht of een groep specifieke ondersteuningsbehoefte heeft wordt stapsgewijs een HGW cyclus gevolgd.

Naar aanleiding van groepsbesprekingen en toetsanalyses wordt door de intern begeleiders en directie data bekeken en geduid. Vervolgens wordt er bekeken of er acties nodig zijn. Deze acties worden planmatig uitgewerkt alvorens ze gerealiseerd gaan worden. De analyses en uitkomsten worden genoteerd in een schoolrapportage.

Naar aanleiding van de schoolrapportage worden doelen (per vakgebied) waar nodig bijgesteld of toegevoegd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Volgens de Wet eindtoetsing po is het basisschooladvies leidend en bindend bij de toelating van schoolverlaters tot het VO. De PO-school baseert het advies op de leerprestaties van de afgelopen drie schooljaren, de aanleg en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling gedurende de basisschoolperiode (denk daarbij bijvoorbeeld aan motivatie, inzet, concentratie, huiswerkplanning en al dan niet ondersteunende thuissituatie). De PO-school geeft deze informatie door middels het onderwijskundig rapport (via het OSO-dossier).

Voorafgaand aan het overdragen van het dossier van het kind aan een school van voortgezet onderwijs, wordt het advies besproken met de ouders/verzorgers en aan hen meegegeven d.m.v. het schooladviesformulier.

Meer informatie kunt vinden op de website van de Inspectie: www.onderwijsinspectie.nl zoek: adviesprocedure van PO naar VO.

Onderzoek laat zien dat verwijzingen die wij als school in het verleden hebben gedaan, over het algemeen goed zijn. Het merendeel van de leerlingen maakt de school af waar ze naar verwezen zijn. We onderhouden een goed contact met VO scholen om de leerlingen goed te blijven volgen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In ons dagelijks handelen en de omgang met elkaar wordt zichtbaar dat de achtergrond van onze leerlingen een grote rol speelt in ons denken over onderwijs en maatschappij. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Hierbij bieden we passende zorg op verschillende niveaus in een uitdagende leeromgeving.

Vanuit onze missie ‘Kleurrijk Samen Werken Aan Talenten’ is ieder kind voor ons uniek met zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Ieder kind moet op onze school binnen die mogelijkheden en kwaliteiten kunnen leren. In een goede sfeer en veilige omgeving willen wij de kinderen begeleiden in hun cognitieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling.

De huidige multiculturele samenleving heeft mensen nodig die openstaan voor anderen. Wij willen dat onze leerlingen de verschillen en overeenkomsten tussen mensen onbevooroordeeld tegemoet treden. Dat eist van leerkrachten, ouders en leerlingen een kritische, tolerante houding. De filosofie achter de methode Vreedzaam is voor ons leidend.

De school voldoet met dit programma aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie. We hanteren met ingang van schooljaar 2020-2021 de sociale monitor Hart & Ziel om het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen te volgen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen - Plezier
  • (Zelf)vertrouwen - Veerkracht
  • Ontwikkelen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft bs de Zonnewijzer op 31 januari en 2 februari 2017 bezocht. Ze is enthousiast over de samenwerking met de ketenpartners. Het team van de Zonnewijzer zorgt voor een warm, geborgen en veilig pedagogisch klimaat. Er is sprake van een doordacht zorgbeleidsplan. De eind opbrengsten Rekenen en Nederlandse Taal zijn elk jaar boven verwachting.

In november 2019 heeft de inspectie een thema-onderzoek uitgevoerd met als onderwerp 'Burgerschapsonderwijs en en het omgaan met verschil in morele opvattingen.'

De inspectie gaf aan dat de invulling die de school geeft aan dit onderwerp niet in strijd is met de basiswaarden van de democratische samenleving. Integendeel de basiswaarden vormen het hart van de school.

Terug naar boven