De Zonnewijzer

Hendriklaan 86 6043 BT Roermond

 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Waarden en normen van de Vreedzame School op de trap.
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In een vroeg stadium, vanaf groep 6, wordt al intern naar een pre-advies gekeken. Dit gebeurt door leerkracht en IB-er.

Vanaf groep 7 denkt de adviescommissie mee over het pre-advies en het uiteindelijke advies in groep 8. Vanaf groep 7 worden ook ouders hierin meegenomen.

Vanuit de adviescommissie denken mee:

 • leerkrachten groep 7 en 8
 • Intern begeleiders
 • Directie  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten worden op micro,  meso en macro niveau bekeken in de HGW cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.

De tussentijdse resultaten worden besproken tussen leerkracht, ouders en leerling. 

Leerkrachten bespreken de groeps- en leerlingresultaten met de Intern Begeleider.

Intern Begeleiders maken een schoolzelfevaluatie. Deze wordt besproken met de directeur. Dit is één van de onderleggers voor het schooljaarplan.

Samen met het team worden n.a.v. de schoolzelfevaluatie nieuwe doelen per vakgebied vastgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onderzoek laat zien dat verwijzingen in het verleden over het algemeen goed zijn: 85% van de leerlingen maakt de school af waar ze naar verwezen zijn. We onderhouden een goed contact met VO scholen om de leerlingen goed te blijven volgen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een  van de belangrijkste onderwerpen die uit het nadenken over visie is voortgekomen is voor ons de  sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Negen jaar geleden zijn we gestart met het programma “De Vreedzame school”. Het is nu de filosofie achter ons pedagogisch handelen. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

De school voldoet met dit programma aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie. We hanteren met ingang van schooljaar 2020-2021 de methode Hart & Ziel om het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen te volgen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Kleurrijk
 • Samenwerken
 • Talenten

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft bs de Zonnewijzer op 31 januari en 2 februari 2017 bezocht. Ze is enthousiast over de samenwerking met de ketenpartners. Het team van de Zonnewijzer zorgt voor een warm, geborgen en veilig pedagogisch klimaat. Er is sprake van een doordacht zorgbeleidsplan. De eind opbrengsten Rekenen en Nederlandse Taal zijn elk jaar boven verwachting.

In november 2019 heeft de inspectie een thema-onderzoek uitgevoerd met als onderwerp 'Burgerschapsonderwijs en en het omgaan met verschil in morele opvattingen.'

De inspectie gaf aan dat de invulling die de school geeft aan dit onderwerp niet in strijd is met de basiswaarden van de democratische samenleving. Integendeel de basiswaarden vormen het hart van de school.

Terug naar boven