De Zonnewijzer

Hendriklaan 86 6043 BT Roermond

 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Waarden en normen van de Vreedzame School op de trap.
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer

Het team

Toelichting van de school

Groepsverdeling schooljaar 2022 / 2023  

Groep 1/2a: Natascha Engels

Groep 1/2b: Britt Joosten (maandag en dinsdag) Marieke Bijl (woensdag, donderdag, vrijdag)

Groep 3: Tamara Janssen (maandag, dinsdag, vrijdag) Manon Waltmans (woensdag, donderdag)

Groep 4: Marjon Hermanns (dinsdag, woensdag) Nicole Cronenberghs  (maandag, donderdag, vrijdag)

Groep 5: Marjon Hermanns (maandag) Inge Bogie (dinsdag t/m vrijdag)

Groep 6: Eline Brons

Groep7/8: Manon Waltmans (maandag) Roy Smeets (dinsdag t/m vrijdag)

Groep 8: Joyce Bellemakers (maandag, dinsdag ,woensdag) Rob van Dael (donderdag en vrijdag)  

NT2 taalklas: Vivian Geelen (maandag, dinsdag, woensdag) Katja Steegh (donderdag en vrijdag) ondersteuning elke ochtend: Inci Aktmantar

Oekraiense taalklas (>7 jaar): Natalya Myronivma (maandag t/m vrijdag)

Oekraiense taalklas (< 7 jaar) Viktoria Anatoliiwna ( maandag t/m vrijdag)

Onderwijsondersteunend personeel

Conciërge: Natascha Jonker (maandag, dinsdag,  donderdag)

Administratie: Margot Linzen Linsen (maandag, dinsdag, donderdag)

Onderwijsondersteuners

Henny Flekken (maandag t/m vrijdag muv donderdagmiddag)

Judith Duijkers (maandag, dinsdag, vrijdag)                                              

Inci Akmantar (maandag t/m vrijdag ochtenden)                                              

Margot Linsen (woensdagochtend)

Vakdocenten

Muziekonderwijs: Marieke Bijl (dinsdagochtend)

Gymdocent: Eveline Maes (dinsdag en donderdag)

Techniekonderwijs:  Natascha Jonker (woensdagochtend)

ICT / mediacoach: Rob van Dael (dinsdag)  

Directie: Jos Clout (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)

Kwaliteit coördinator: Nicky Coolen (dinsdag t/m vrijdag)

Intern begeleider: Kim Schrader (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)

Kwaliteit coördinator

Op onze school werken we met een intern ondersteuningsteam.

Dit team bestaat uit de kwaliteit coördinator en de intern begeleider. De intern begeleider is in hoofdzaak bezig met de praktische ondersteuning bij het uitvoeren van de programma's die gekoppeld zijn aan het groepsplan. Daarnaast vindt er ondersteuning plaats van collega's op individuele basis bij het omgaan met leer – en gedragsmoeilijkheden en de realisatie. De kwaliteit coördinator organiseert de groepsbesprekingen en is contactpersoon voor de zorgverleners.

De kwaliteit coördinator vertegenwoordigt de school bij activiteiten m.b.t. kwaliteitszorg en is beheerder van het volgsysteem. Daarnaast is de kwaliteit coördinator als coach betrokken bij het realiseren van de groepsplannen. De kwaliteit coördinator is tevens waarnemend directeur en lid van het MT.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zie hiervoor hoofdstuk 15 in de bijlage 'Centrale schoolgids Swalm & Roer'.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De 8 basisgroepen zijn verdeeld in twee bouwgroepen (onderbouw & bovenbouw).

Verder hebben we een Taalklas voor NT2 onderwijs. Aanvullend verzorgen we onderwijs aan 2 groepen met Oekraïense leerlingen.

Elke bouw heeft een eigen (bouw)coördinator die middels bouwvergaderingen niet alleen zorgt voor de organisatorische  aansturing, maar ook zorgt voor een actieve deelname van de leerkrachten tijdens deze overlegsituaties.

De bouwcoördinatoren komen regelmatig bij elkaar met de directeur en de coördinator Kwaliteitszorg om ervaringen uit te wisselen en de besluitvormingsprocedure te hanteren. Ambities die zijn geformuleerd in het jaarplan worden vertaald naar concrete actiepunten die vaak in het bouwoverleg ter sprake komen (zie schooljaarplan).

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

?In het schooljaar 22/23 hebben we 8 reguliere basisgroepen van groep 1 t/m 8.

In deze reguliere groepen bieden we passend onderwijs aan rekening houdend met de kenmerken van onze schoolpopulatie. De gemiddelde groepsgrootte is 20 leerlingen per groep.

Daarnaast bieden we NT2 onderwijs aan in een speciale taalklas. Deze is bestemd voor kinderen die nauwelijks of geen Nederlands kunnen spreken. In een speciaal taalbad bereiden we deze leerlingen voor op een plaatsing in het reguliere onderwijs.

Ook bieden we onderwijs aan voor leerlingen die afkomstig zijn uit Oekraïne We hebben hiervoor 2 groepen ingericht die worden aangestuurd door Oekraïense leerkrachten. De voertaal is Oekraïens en de "neventalen" zijn Engels en Nederlands.

De basis van ons onderwijs is het concept van de Vreedzame School; een warm, veilig pedagogisch klimaat. 

Vanuit onze missie: “Kleurrijk samen werken aan talenten” is ieder kind voor ons uniek met zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Ieder kind moet op onze school binnen die mogelijkheden en kwaliteiten kunnen leren.

In een goede sfeer willen wij de kinderen begeleiden in hun cognitieve ontwikkeling, in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en in hun lichamelijke ontwikkeling.

Belangrijk voor ons is: De omgang tussen leerkrachten en leerling en tussen de leerlingen onderling. We zien een goede relatie tussen leerkrachten en ouders als basis voor goede samenwerking.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op school werken we al jaren met Vakgroepen.

Vakgroepen zijn er voor:

 • Cultuur
 • Taal
 • Rekenen
 • Sociale emotionele ontwikkeling / Burgerschap
 • Digitale Geletterdheid
 • Wetenschap & Techniek

Zo'n groep leerkrachten richt zich specifiek op een bepaald vakgebied. Zij bewaken de grote lijnen. Inspireren en informeren collega's.

Jaarlijks wordt er aan doelen gewerkt waarbij het hele team wordt meegenomen.

De ambitie is er om in de Vakgroep Rekenen en Taal gediplomeerde specialisten te krijgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In samenwerking met Wel.kom, Bibliorura, Kinderopvang en logopedie hebben we een traject ontwikkeld waarin we gezamenlijke aanpak inrichten voor het bestrijden van Laaggeletterdheid.

Zowel in de voorschoolse, als vroegschoolse opvang, wordt het onderwijs gethematiseerd. Waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende expertises. Onder externe begeleiding.

De vorderingen van het traject worden gemeten door logopedie. Er er is een sterke link naar ouderbetrokkenheid.

Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Roermond.

In schooljaar 22/23 gaan we het 2e jaar in. Speerpunten zijn: Ouderbetrokkenheid, Thematiseren, verdergaande samenwerkingen.

Terug naar boven