De Zonnewijzer

Hendriklaan 86 6043 BT Roermond

  • Schoolfoto van De Zonnewijzer
  • Waarden en normen van de Vreedzame School op de trap.
  • Schoolfoto van De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van De Zonnewijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zie hiervoor hoofdstuk 15 in de bijlage 'Centrale schoolgids Swalm & Roer'.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De 9 groepen zijn verdeeld in twee bouwgroepen (onderbouw & bovenbouw).

Elke bouw heeft een eigen (bouw)coördinator die middels bouwvergaderingen niet alleen zorgt voor de organisatorische  aansturing, maar ook zorgt voor een actieve deelname van de leerkrachten tijdens deze overlegsituaties.

De bouwcoördinatoren komen regelmatig bij elkaar met de directeur en de coördinator Kwaliteitszorg om ervaringen uit te wisselen en de besluitvormingsprocedure te hanteren. Ambities die zijn geformuleerd in het jaarplan worden vertaald naar concrete actiepunten die vaak in het bouwoverleg ter sprake komen (zie schooljaarplan).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanuit onze missie: “Kleurrijk samen werken aan talenten” is ieder kind voor ons uniek met zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Ieder kind moet op onze school binnen die mogelijkheden en kwaliteiten kunnen leren. In een goede sfeer willen wij de kinderen begeleiden in hun cognitieve ontwikkeling, in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en in hun lichamelijke ontwikkeling. Belangrijk voor ons is: De omgang tussen leerkrachten en leerling en tussen de leerlingen onderling. We zien een goede relatie tussen leerkrachten en ouders als basis voor goede samenwerking.

De taalklas voor nieuwkomers in Nederland is toegankelijk voor leerlingen van 7 tot en met 12 jaar. Deze leerlingen wonen in Roermond en omgeving. Busvervoer kan geregeld worden in samenwerking met de Gemeente Roermond of de Gemeente Roerdalen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In samenwerking met Wel.kom, Bibliorura, Kinderopvang en logopedie hebben we een traject ontwikkeld waarin we gezamenlijke aanpak inrichten voor het bestrijden van Laaggeletterdheid.

Zowel in de voorschoolse, als vroegschoolse opvang, wordt het onderwijs gethematiseerd. Waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende expertises. Onder externe begeleiding.

De vorderingen van het traject worden gemeten door logopedie. Er er is een sterke link naar ouderbetrokkenheid.

Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Roermond.

Terug naar boven