De Zonnewijzer

Hendriklaan 86 6043 BT Roermond

 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Plus logo JOGG, Gezonde school en Verkeersveilige school
 • Schoolfoto van De Zonnewijzer
 • Waarden en normen van de Vreedzame School op de trap.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

VERVANGING MEDEWERKERS 

Als een groepsleerkracht afwezig is (bijvoorbeeld wegens ziekte) en vervangen moet worden, zal de school er alles aan doen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.  

Om zoveel mogelijk continuïteit en kwaliteit te waarborgen heeft Swalm & Roer een flexpool ingericht. In deze pool zijn leerkrachten benoemd die als vervanger op de scholen van Swalm & Roer functioneren. Hierin wordt voor het organiseren van de vervangingen samengewerkt met vijf andere besturen in de regio Midden-Limburg.

Indien geen vervanging gevonden kan worden, kan er een beroep worden gedaan op de ‘flexpool’ van de andere besturen.  Helaas kunnen hiermee niet alle vervangingen (op bijvoorbeeld piekmomenten) worden opgelost. Als het aantrekken van vervanging problemen oplevert, bestaat er een stappenplan.

In dit stappenplan is precies omschreven welke stappen een school kan en moet zetten om alsnog vervanging voor een zieke dan wel alternatieve onderwijsactiviteiten te regelen: 

Afspraken:

1.     Bij ontvangst van melding van afwezigheid van een leraar wordt de vervanging gemeld in de vervangersmanager. Binnen het bestuur wordt gewerkt met een vervangerspool/flexpool.

2.     Als dit niet tot resultaat leidt, wordt contact gezocht met de pool van de samenwerkingsbesturen in Midden-Limburg.

3.     Mocht dit niet lukken, dan wordt bekeken welke mogelijkheden er intern zijn: opsplitsen groep; inzet extra uren parttimers; inzet stagiairs onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht.

4.     Indien bovenstaande niet realiseerbaar is, zal gezocht moeten worden naar een alternatief programma, waarin ook vrijwilligers, ouders en eventueel kinderopvang samen met directie en medewerkers een alternatief programma aanbieden. Uiteraard is dit van korte duur. Dit zal afwijken van het direct gericht zijn op de leerstof van het onderwijs.

5.     Wanneer al deze stappen doorlopen zijn en het niet mogelijk is om de kinderen op school te houden, dan wordt door de school verzocht de kinderen thuis te houden. Dit is echter wel de laatste noodgreep, omdat het dan gewoon niet meer anders kan. 

We doen dit dan als volgt: 

 • De leerlingen van de groep van de afwezige leraar worden de betreffende eerste dag binnen school opgevangen
 • Indien in de loop van de dag blijkt, dat er nog geen oplossing is voor vervanging worden de ouders/verzorgers via Isy/Ouderportaal in kennis gesteld, dat de betreffende leerlingen tot nader order thuis moeten blijven.

Uiteraard zal het ‘naar huis gaan van de groep/klas’ tot een minimum beperkt worden door klassen/groepen hiervoor wisselend, tijdens de periode van afwezigheid vervanging, verdeeld worden over de groepen.

De directie zal blijven proberen vervanging te krijgen.

 • Voor ouders/verzorgers die beslist geen opvang kunnen regelen, biedt de school de mogelijkheid tot opvang op school. 
 • Mocht blijken dat de vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende ouders/verzorgers hiervan telefonisch op de hoogte gesteld en komen die leerlingen de daaropvolgende dag weer naar school.


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De 11 groepen zijn verdeeld in drie bouwgroepen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw). Elke bouw heeft een eigen (bouw)coördinator die middels bouwvergaderingen niet alleen zorgt voor de organisatorische  aansturing maar ook zorgt voor een actieve deelname van de leerkrachten tijdens deze overlegsituaties.

De bouwcoördinatoren komen regelmatig bij elkaar met de directeur om ervaringen uit te wisselen en de besluitvormingsprocedure te hanteren. Ambities die zijn geformuleerd in het jaarplan worden vertaald naar concrete actiepunten die vaak in het bouwoverleg ter sprake komen (zie schooljaarplan).

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanuit onze missie: “Kleurrijk samen werken aan talenten” is ieder kind voor ons uniek met zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Ieder kind moet op onze school binnen die mogelijkheden en kwaliteiten kunnen leren. In een goede sfeer willen wij de kinderen begeleiden in hun cognitieve ontwikkeling, in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en in hun lichamelijke ontwikkeling. Belangrijk voor ons is: De omgang tussen leerkrachten en leerling en tussen de leerlingen onderling. We zien een goede relatie tussen leerkrachten en ouders als basis voor goede samenwerking.

De taalklas voor nieuwkomers in Nederland is toegankelijk voor leerlingen van 7 tot en met 12 jaar. Deze leerlingen wonen in Roermond en omgeving. Busvervoer kan geregeld worden in samenwerking met de Gemeente Roermond of de Gemeente Roerdalen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven